Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Koronavirus a nouzový stav – právní aspekty krizových opatření | News Flash

16. března 2020
Tento článek je dostupný také v
angličtině

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření, kterým byl ve velkém rozsahu zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, bychom vás chtěli informovat o některých právních aspektech těchto opatření.

Stáhnout článek jako PDF

1. Pracovněprávní aspekty

Dle našeho názoru bude u části zaměstnavatelů možné využít institut částečné nezaměstnanosti podle ustanovení § 209 zákoníku práce. O částečnou nezaměstnanost jde tehdy, pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách. To bude splněno u těch zaměstnavatelů, kteří mohou svou činnost fakticky vykonávat, avšak v důsledku nastalé situace chybí poptávka po jejich výrobcích a službách. Naopak to není splněno u těch, jejichž provoz byl přímo zakázán.

Při částečné nezaměstnanosti je zaměstnancům poskytována náhrada mzdy, a to nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku. Výši náhrady mzdy určí zaměstnavatel ve vnitřním předpisu. Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je třeba dohodnout podmínky částečné nezaměstnanosti s odborovou organizací.

Pokud zaměstnanec nebude moci konat práci pro přechodný výpadek v dodávce surovin, půjde o tzv. prostoj podle ustanovení § 207 zákoníku práce. Domníváme se, že o prostoj se bude dle okolností jednat i v případě, kdy zaměstnavatel nebude mít (např. v důsledku karantény) dostatek zaměstnanců pro řádný výkon své činnosti. Při prostojích náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.

Bohužel aktuální situaci ohledně koronavirové nákazy a s ní souvisejících opatření nelze podřadit pod živelnou událost dle § 207 písm. b) zákoníku práce.

Upozorňujeme, že obě zmíněné překážky se budou vztahovat pouze na zaměstnance, kteří jsou připraveni a schopni vykonávat práci (a ne na ty, kteří jsou např. v karanténě či pracovní neschopnosti).

V případech, kdy nebude možné využít institut částečné nezaměstnanosti ani prostoje a zaměstnavatel nebude moci zaměstnancům práci přidělovat, půjde o tzv. jiné překážky na straně zaměstnavatele, při kterých náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Vláda však dle svého sdělení připravuje balíček opatření (označovaný jako Program na ochranu zaměstnanosti), kterými by mohly být vzniklé ztráty zaměstnavatelům alespoň částečně kompenzovány. Tento balíček by měl být přijat v podobě nařízení vlády, tedy v poměrně rychlém procesu. V jakém podobě bude přijat, tj. zejména jak bude specifikován okruh zaměstnavatelů, kterým vláda pomůže, a v jakém rozsahu bude pomoc poskytována, není zatím známo.

2. Obchodněprávní aspekty

Současný stav může představovat případ vyšší moci, který může ospravedlnit neplnění některých povinností ze smluv. Proto doporučujeme přezkoumat dodavatelské, nájemní a jiné obchodní smlouvy, jak tuto situaci řeší. Výsledkem pro Vás může být např. dočasné snížení nájemného, neuplatnění sankcí za pozdní plnění nebo v extrémním případě nemožnost plnění smlouvy (např. u zájezdů).

3. Náhrada škody

Stát má dle ustanovení § 36 zákona o krizovém řízení povinnost nahradit škodu právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními (např. uzavření provozoven). Nárok na náhradu škody je třeba uplatnit do šesti měsíců od doby, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejdéle však do pěti let od jejího vzniku. Vzhledem ke krátké době pro uplatnění škody doporučujeme tuto otázku příliš neodkládat.

4. Bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem

Na internetových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky byly zveřejněny podmínky programu, v rámci kterého mohou podnikatelé žádat o poskytnutí bezúročného úvěru ve výši 500 000 – 15 000 000 Kč se splatností dvou let. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám budeme nápomocni také s vyhotovením žádosti o půjčku.

Ve všech výše uvedených případech jsme vám samozřejmě k dispozici a rádi s vámi prodiskutujeme i další situace, které nám dynamicky se vyvíjející situace přináší.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram