Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zaměstnávání v Evropě – pracovněprávní aspekty | Infografika

16. června 2023
Tento článek je dostupný také v
angličtiněslovenštiněmaďarštině
rumunštině

Přehledná pracovněprávní legislativa je nezbytnou podmínkou růstu podnikání, zakládání nových společností a vytváření pracovních míst. Země střední a východní Evropy sice mají v oblasti pracovního práva svá specifika, přesto však jsou pro investory zajímavé.

V naší infografice naleznete souhrn a praktické porovnání základních ukazatelů v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a nově také ve Spojeném království.
Podrobnější informace o české pracovněprávní legislativě vám pak poskytne náš e-book Pracovní právo a zaměstnanost.


Pracovní smlouvy na dobu určitou

Místní právní předpisy definují dva hlavní typy pracovních smluv: na dobu určitou a dobu neurčitou. U kontraktů na dobu určitou stanoví zákon celou řadu podmínek a omezení.

Smlouva na dobu určitou

ČESKÁ REPUBLIKA
3 roky

%
MAĎARSKO
5 let**

%
POLSKO
2roky a 9 měsíců***

%
RUMUNSKO
3 roky

%
SLOVENSKO
2 roky

%

Ve Spojeném království není stanovena minimální ani maximální doba trvání pracovní smlouvy na dobu určitou.*****

Možnost prodloužení*

ČESKÁ REPUBLIKA
2x

%
MAĎARSKO
0/nespecifikováno**

%
POLSKO
2x

%
RUMUNSKO
2x****

%
SLOVENSKO
2x****

%
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
0/nespecifikováno*****

%

* Smlouva uzavřená po maximální době prodloužení se automaticky stává smlouvou na dobu neurčitou.
** HU – Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou nesmí přesáhnout pět let, a to včetně doby trvání prodlouženého poměru a jiného pracovního poměru na dobu určitou uzavřených do šesti měsíců od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou. Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou nebo jeho opětovné uzavření do šesti měsíců od ukončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou je možné pouze v případě oprávněného zájmu zaměstnavatele. Dojde-li k prodloužení pracovního poměru na dobu určitou nebo ke vzniku jiného pracovního poměru na dobu určitou do šesti měsíců ode dne skončení předchozího a dojde-li k zaměstnání na stejné nebo obdobné pozici, nelze zkušební dobu stanovit.
*** PL – Údaj 2 roky a 9 měsíců se vztahuje k celkové době trvání smluv.
**** RO – Stejné strany mohou uzavřít maximálně tři po sobě jdoucí pracovní smlouvy na dobu určitou. Za po sobě jdoucí smlouvy jsou považovány smlouvy uzavřené do 3 měsíců od skončení smlouvy na dobu určitou, přičemž žádná nesmí trvat déle než 12 měsíců. Zákonná maximální doba trvání smluv na dobu určitou uzavřených mezi stejnými stranami proto může dosahovat 60 měsíců (celková doba trvání první smlouvy 36 měsíců plus 12 měsíců pro každou ze dvou po sobě jdoucích smluv).
***** UK – Po 4 a více letech se smlouvou na dobu určitou se zaměstnanec stává stálým zaměstnancem, pokud zaměstnavatel nemá oprávněný obchodní důvod, aby tak neučinil.


Zkušební doba

Během zkušební doby mohou obě strany pracovní poměr ukončit, a to bez jakýchkoli omezení.

Běžné pracovní pozice

ČESKÁ REPUBLIKA*
3 měs

%
MAĎARSKO**
3 měs

%
POLSKO***
3 měs

%
RUMUNSKO****
3 měs

%
SLOVENSKO
3 měs

%
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ*****
6 měs

%

Manažerské pozice

ČESKÁ REPUBLIKA*
6 měs

%
MAĎARSKO**
3 měs

%
POLSKO***
3 měs

%
RUMUNSKO****
4 měs

%
SLOVENSKO
6 měs

%
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ*****
6 měs

%

* CZ – Zkušební doba nesmí přesáhnout polovinu smluvené doby trvání pracovního poměru a musí být sjednána písemně nejpozději v den nástupu do práce. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.
** HU – Smluvní strany mohou v pracovní smlouvě sjednat zkušební dobu v délce až 3 měsíce od vzniku pracovního poměru. Je-li sjednána kratší zkušební doba, mohou ji strany prodloužit – avšak pouze jednou. Celkově nesmí zkušební doba (ani po prodloužení) přesáhnout tři měsíce.
*** PL – V Polsku je na dobu trvání zkušební doby uzavírána zvláštní pracovní smlouva, která se uzavírá na dobu nepřesahující 3 měsíce. Chce-li zaměstnavatel uzavřít pracovní poměr na dobu určitou kratší než 6 měsíců, činí zkušební doba 1 měsíc, má-li v úmyslu uzavřít pracovní poměr na dobu určitou v trvání minimálně 6 měsíců, ale méně než 12 měsíců, zkušební doba bude 2měsíční. Smluvní strany se mohou dohodnout, že se smlouva prodlužuje o dobu dovolené, jakož i o dobu jiné odůvodněné nepřítomnosti zaměstnance.
**** RO – Zkušební doba pro krátkodobé kontrakty může být sjednána zvlášť, s ohledem na délku smlouvy (definuje rumunský zákoník práce). Existují i výjimky: zkušební doba se stanoví v závislosti na tzv. kategorii zaměstnance, typu pracovní smlouvy atd. (např. osoby se zdravotním postižením mají zkušební dobu v délce min. 45 pracovních dnů, u smluv na dobu určitou se zkušební doba liší v závislosti na délce trvání kontraktu apod.)
***** UK – Délka zkušební doby závisí na uvážení společnosti, obvykle však trvá 3–6 měsíců.


Pracovní doba

Standardní pracovní smlouvy *

ČESKÁ REPUBLIKA

Pracovní doba: 40 h/týden

Přesčasy: max. 150 h/rok **

MAĎARSKO

Pracovní doba: 40 h/týden

Přesčasy: 250 h/rok ***

POLSKO

Pracovní doba: 40 h/týden

Přesčasy: 150 h/rok ****

RUMUNSKO

Pracovní doba: 40 h/týden

Přesčasy: 8 h/týden*****

SLOVENSKO

Pracovní doba: 40 h/týden

Přesčasy: 150 h/rok ******

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Pracovní doba: 35-40 h/týden

Přesčasy: Bez omezení (záleží na uvážení společnosti)

* Konkrétní podmínky, za nichž lze provádět práci přesčas, stejně jako přesné časové období (za týden, měsíc nebo rok) jsou stanoveny právními předpisy dané země.
** CZ – Přesčasy mohou být na základě dohody se zaměstnancem navýšeny na 416 hod/rok.
*** HU – Přesčasy mohou být navýšeny až na 400 hodin/rok.
**** PL – Přesčasy mohou být navýšeny na 416 hodin/rok.
***** RO – Platí pravidlo, že zákonná maximální pracovní doba nesmí přesáhnout 48 hodin za týden, včetně přesčasů. Výjimečně však lze pracovní dobu prodloužit i nad tuto hranici; za předpokladu, že průměrná pracovní doba vypočtená za referenční období 4 kalendářních měsíců nepřesáhne 48 hodin týdně a že pro určitá odvětví, jednotky nebo profese stanovené v platné kolektivní smlouvě lze sjednat referenční období delší než 4 měsíce, ale nepřesahující 6 měsíců.
****** SK – Přesčasy mohou být navýšeny až na 400 hodin/rok (je nutný souhlas zaměstnance).


Dovolená

Stanoví se úměrně vzhledem k odpracovanému období.

Nárok na dovolenou 

(pracovní dny/rok)

ČESKÁ REPUBLIKA: 20 dní*

MAĎARSKO: 20 dní

POLSKO: 20 – 26 dní***

RUMUNSKO: 20 dní

SLOVENSKO: 20 dní****

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ: min. 20 dní + 8 státních svátků

Dodatková dovolená  

(pracovní dny/rok)

ČESKÁ REPUBLIKA: 5 dní* (zvláštní pracovní podmínky)

MAĎARSKO: až 10 dní (definováno zákonem)**

POLSKO: až 9 dní***

RUMUNSKO: min. 3 dny****

SLOVENSKO: Poměrná část pro zaměstnance trvale pečující o dítě*****

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ: Podle uvážení společnosti******

 

* CZ – Délka dovolené činí 4 týdny v kalendářním roce. Nárok na dodatkovou dovolenou určitých náročných profesí vymezuje zákon, a to v délce stanovené týdenní pracovní doby.
** HU – až 7 dní v závislosti na počtu dětí, až 10 dní v závislosti na věku.
*** PL – 20 dní, pokud je zaměstnanec zaměstnán kratší dobu než 10 let, nebo 26 dní pro zaměstnance s více než 10 odpracovanými roky. Dodatková dovolená: 5 dní/rok/péče o člena rodiny ze zdravotních důvodů, 2 dny/rok/péče o dítě, 2 dny/rok/z důvodu vyšší moci.
**** RO – Nárok na dodatkovou dovolenou pro určité kategorie zaměstnanců (např. zaměstnanci pracující v obtížných podmínkách, zdravotně postižení či mladí do 18 let).
***** SK – 25 dní dovolené pro zaměstnance ve věku 33 let a více, nebo zaměstnance trvale pečující o dítě. Pokud se dítě narodí v průběhu roku, náleží zaměstnanci poměrná část dodatkové dovolené.
****** UK – Má-li osoba nárok na zákonnou dávku v mateřství (SMP), vyplácenou po dobu až 39 týdnů vládou Spojeného království, společně se zákonem stanovenou nemocenskou (SSP, až po dobu 28 týdnů).


Výpovědní doba

Možnost podání výpovědi bez udání důvodu ze strany zaměstnance definují všechny místní legislativy. Platí však, že délka výpovědní doby závisí na okolnostech ukončení smlouvy.

ČESKÁ REPUBLIKA
60* dní (cca)

%
MAĎARSKO
30- 90** dní (cca)

%
POLSKO
14- 90*** dní (cca)

%
RUMUNSKO
20- 45**** pracovních dní (cca)

%
SLOVENSKO
30- 90***** dní (cca)

%
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
30- 90****** dní (cca)

%

* CZ – Standardní výpovědní doba činí 2 měsíce.
** HU – Standardní doba činí 30 dní. Pokud byl smluvní vztah ukončen zaměstnavatelem, prodlužuje se třicetidenní výpovědní doba o 5–60 dní, v závislosti na celkové délce odpracovaného období.
*** PL – Smlouvy uzavřené na dobu určitou a neurčitou: 2 týdny, skončí-li zaměstnanec po méně než 6 měsících, 1 měsíc při zaměstnání v délce min. 6 měsíců, tříměsíční výpovědní doba při odchodu po 3 a více letech. Pracovní smlouva na zkušební dobu: 3 dny při zkušební době max. 2 týdny, 1 týden při zkušební době delší než 2 týdny, 2 týdny pro tříměsíční zkušební období.
**** RO – Max. 20 pracovních dní pro běžné pracovní pozice, max. 45 pracovních dní u manažerských pozic.
***** SK – 1 měsíc při ukončení po méně než 1 roce zaměstnání, jinak 2 měsíce. V případě výpovědi z důvodu zrušení zaměstnavatele, nadbytečnosti nebo zdravotního stavu zaměstnance činí výpovědní doba 2 měsíce u zaměstnanců s odpracovanými 1–5 roky, 3 měsíce u více než 5 let trvajícího zaměstnání.
****** UK – Podle uvážení společnosti – obvykle 1-3 měsíce v závislosti na délce trvání pracovního poměru zaměstnance.

Mailchimp - subscribe form sidebar

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.

V nabídce našich služeb najdete:

 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
pencilmap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-rightplus-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram