Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

E-commerce v České republice

23. března 2023
Tento článek je dostupný také v
angličtině

V minulých letech došlo v České republice k výraznému nárůstu internetových obchodů. Rok 2021 zaznamenal rekordní prodeje ve většině oblastí internetového podnikání. Tržby za rok 2021 prolomily další magickou hranici a dosáhly výše 223 miliard Kč (cca 9 miliard EUR). Tato čísla představují nárůst oproti předchozímu roku o 14 %. V posledních měsících sice zaznamenala oblast e-commerce mírný pokles, což dle našeho názoru souvisí především s uklidněním situace kolem pandemie COVID-19 a znovuotevřením kamenných obchodů, ale také s růstem cen z důvodu inflace.

S ohledem možnosti, které prodej na internetu nabízí, zvažuje vstup na scénu internetového podnikání celá řada českých i zahraničních firem. Klíčem k úspěchu je sledování mnoha faktorů a nepřetržité zlepšování. Z obchodního hlediska jsou hlavními hnacími motory vysoce kvalitní výrobky, zákaznický servis, technologie a marketing. Dále je však nutné zmínit právní a daňové aspekty, které musí být správně nastaveny a dodržovány.

Smyslem tohoto e-booku je zdůraznit nejdůležitější oblasti, které si zaslouží vaši pozornost. Není určen pouze nováčkům v internetovém podnikání, jež seznámí s hlavními úskalími, na které by se nemělo zapomínat, ale také zkušeným hráčům, kteří si mohou zkontrolovat, zda uplatňují správný postup.

Účelem brožury není předložit ucelený návod na to, jak v České republice provozovat e-shop. Poskytne vám však stručný přehled problematiky, se kterou se internetové obchody potýkají při výkonu svých každodenních činností.

Co pro vás můžeme v oblasti e-commerce udělat?

Náš tým zkušených právních a daňových poradců je připraven vám nabídnout asistenci s nastavením právních a daňových aspektů provozování vašeho internetového obchodu v České republice. Můžeme vám pomoci nejen při zakládání internetového obchodu a souvisejícími požadovanými registracemi, ale také s navržením prodejních a nákupních toků, řešením problémů spojených například se:

 • smluvní dokumentací,
 • ochranou spotřebitele,
 • informační povinností,
 • ochranou osobních dat,
 • tvorbou příslušné právní a daňové dokumentace,
 • přípravou daňových přiznáních a dalšími záležitostmi.

Stáhněte si náš e-book E-commerce v České republice, nebo si o problematice e-shopů přečtěte níže.

Zákonné požadavky na e-shopy

Před spuštěním internetového obchodu v České republice, tzn. před tím, než bude zahájeno nabízení zboží nebo služeb zákazníkům prostřednictvím e-shopu, je třeba zohlednit zákonné požadavky českého a evropského práva. Právní úprava internetových obchodů reguluje zejména povinnost formálního zřízení provozovatele e-shopu, obecné smluvní požadavky, požadavky týkající se ochrany spotřebitele a také zpracování osobních údajů.

Formální založení

Internetový obchod může provozovat jak fyzická, tak právnická osoba, česká nebo zahraniční. České subjekty a pobočky zahraničních entit by měly získat živnostenské oprávnění od českého živnostenského úřadu pokrývající zamýšlený rozsah činností vykonávaných prostřednictvím internetového obchodu, právnické osoby – obchodní společnosti – musí být navíc řádně založeny a zapsány v obchodním rejstříku.

Zahraniční subjekty usazené v EU, které jsou oprávněny provozovat internetový obchod v zemi svého bydliště/sídla, mohou v České republice provozovat internetový obchod bez povinnosti získat živnostenské oprávnění nebo zapsat svou pobočku do obchodního rejstříku. Nicméně mít doručovací adresu v České republice se může v jistých situacích ukázat jako výhoda.

Povinnost zahraničního subjektu získat živnostenské oprávnění a zapsat se do obchodního rejstříku vyžaduje další rozbor v závislosti na konkrétních okolnostech každého případu.

Řešíte specifickou situaci? Objednejte si konzultaci s naším právníkem.

Právní řád upravující smlouvu

Za účelem zajištění řádného plnění všech zákonných povinností by si měl provozovatel internetového obchodu být vědom toho, jakým právním řádem se řídí jeho vztahy se zákazníky (tzn. práva a závazky smluvních stran, nároky zákazníka v případě vad nebo promlčení).

V případě, že je internetový obchod provozován subjektem usazeným v České republice, který nabízí zboží a služby českým zákazníkům, bude pravděpodobně české právo první volbou. Pakliže se sídlo provozovatele internetového obchodu nabízejícího zboží nebo služby v České republice nachází v zahraničí, nemusí být odpověď na tuto otázku tak jednoznačná.

Rozhodné právo, jímž se řídí smlouva, je možné určit na základě nařízení EU č. 593/2008, které upravuje rozhodné právo pro smluvní závazky, mimo jiné i pro spotřebitelské smlouvy. Nařízení totiž rozlišuje mezi smlouvami uzavřenými mezi dvěma podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti a spotřebitelskými smlouvami, tj. smlouvami uzavřenými mezi podnikatelem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé. Spotřebitel je fyzická osoba uzavírající smlouvu mimo svou živnost, podnikání nebo profesi.

Obecným pravidlem je, že se spotřebitelské smlouvy řídí právem země, ve které má spotřebitel bydliště. Právo EU však umožňuje smluvním stranám volbu právního řádu. Taková volba nicméně nemůže zbavit spotřebitele ochrany poskytované právním řádem příslušným podle obecného pravidla. Právo EU dále obsahuje výjimky z obecného pravidla, použitelné např. na smlouvy o poskytování služeb, u nichž se místo plnění nachází mimo zemi, ve které má spotřebitel bydliště, a dále pojistné či přepravní smlouvy.

Pokud se v případě smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu nejedná o spotřebitelskou smlouvu, je možné zvolit rozhodné právo bez omezení. V případě nedostatku takové volby, obsahuje nařízení EU pravidla pro určení rozhodného právního řádu.

Pro internetové obchody, které mají v úmyslu prodávat zboží či služby českým zákazníkům, tak může být učiněn následující závěr: smlouva uzavřená se spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu se bude řídit českým právem. Nebude-li se jednat o spotřebitelskou smlouvu, bude se smlouva řídit právem dle bydliště prodávajícího/poskytovatele, pokud není učiněna jiná volba.

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele v České republice vychází částečně z harmonizace v rámci EU, ustanovení podobná těm českým lze tak očekávat i v jiných zemích EU. Na druhou stranu země EU mohou uplatňovat některá dodatečná opatření na ochranu spotřebitelů, takže pravidla platná v každé zemi EU (včetně České republiky) by si měl provozovatel internetového obchodu ověřit. Pro internetový obchod jsou relevantní zejména ustanovení týkající se spotřebitelských smluv (a zejména smluv uzavřených na dálku). Smlouva na dálku je smlouva:

uzavřená bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran,

s použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku (např. internet).

Mezi těmito pravidly je možno vyzdvihnout ustanovení ukládající obchodníkovi informační povinnost vůči spotřebiteli, ustanovení, která upravují proces uzavírání smlouvy, a ustanovení upravující obsah smlouvy (zakázaná ustanovení, ukončení smlouvy, záruka kvality a spotřebitelův nárok z vad plnění atd.) Provozovatel internetového obchodu by měl zajistit, aby webová stránka, na které se internetový obchod nachází, obsahovala veškeré informace požadované zákonem, a aby smlouva uzavřená prostřednictvím internetového obchodu respektovala veškerá práva spotřebitele.

Informační povinnost

Před uzavřením smlouvy, tj. obecně předtím, než je dokončena objednávka prostřednictvím internetového obchodu, by měl být spotřebitel informován o totožnosti obchodníka, jeho adrese, kontaktních údajích, specifikaci nabízeného zboží nebo služeb, ceně zboží a služeb (včetně všech daní a poplatků), využívání personalizace cen, způsobu platby a dodání, nákladech na dodání, nárocích z vadného plnění nebo záruce a podmínkách pro jejich použití, délce trvání smlouvy a způsobu jejího ukončení (včetně kroků, lhůt pro odstoupení od smlouvy a postupu odstoupení), nákladech připadajících na komunikaci na dálku, výši případných záloh, orgánu příslušném pro řešení spotřebitelských sporů atd.

Veškeré informace poskytnuté před uzavřením smlouvy by měly být součástí uzavřené smlouvy. Nejvhodnější způsob, jak splnit tuto povinnost, je zahrnout informace do všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky by měly být snadno dostupné na webové stránce, kde je internetový obchod umístěn. Před objednáním by zákazník měl vzít všeobecné obchodní podmínky na vědomí.

Proces uzavírání smlouvy

Spotřebitelé by měli být informováni o jednotlivých krocích uzavírání smlouvy a před konečným objednáním by měl mít možnost ověřit a případně opravit údaje vložené do objednávky.

V rámci objednání (konkrétně tlačítka Objednat) zboží a služeb je nutné spotřebitele informovat o povinnosti platby. Tj. spotřebiteli musí být z objednávky jasné, že se odesláním (potvrzením) zavazuje k úhradě.

Obchodník by měl rovněž informovat spotřebitele, kde je pro spotřebitele dostupná uzavřená smlouva, o jazycích, ve kterých může být smlouva uzavřena, nebo o dalších pravidlech chování, kterými je obchodník vázán.

Po zadání objednávky spotřebitelem je obchodník povinen neprodleně potvrdit obdržení objednávky také jedním z prostředků komunikace na dálku (například prostřednictvím e-mailu).

Obsah smlouvy

Smlouva uzavřená prostřednictvím internetového obchodu se řídí platnými právními předpisy. Pro soukromoprávní smlouvu se obvykle aplikují principy smluvní volnosti, nicméně v případě spotřebitelských smluv je svoboda do značné míry omezena ve prospěch spotřebitele.

Za prvé, některá ustanovení jsou výslovně zakázána zákonem a nemohou být použita obchodníkem. Ujednání, která stanoví nepřiměřenou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi obchodníka a spotřebitele, jsou obecně zakázána.

Kromě toho smlouva nesmí obsahovat ujednání omezující nebo vylučující spotřebitelova práva z vadného plnění, umožňující obchodníkovi odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, umožňující obchodníkovi jednostranně změnit práva a povinnosti smluvních stran, zakazující spotřebiteli podat žalobu u soudu a nutit jej žalovat obchodníka u rozhodčího soudu, který není vázán pravidly na ochranu spotřebitele atd.

Český právní řád obsahuje také některá ustanovení na ochranu spotřebitele, která jsou použitelná pro všechny kupní smlouvy, a to nejen smlouvy uzavřené na dálku.

Stojí za zmínku, že na základě těchto ustanovení je spotřebitel oprávněn uplatnit nároky z vadného plnění do 24 měsíců od převzetí zboží (nebo během záruční doby uvedené na obalu). Tato ustanovení rovněž stanoví příslušné nároky spotřebitele v případě vadného plnění.

V případě smluv uzavřených na dálku mají také spotřebitelé právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (postačí, aby spotřebitel odeslal oznámení o odstoupení v této lhůtě). V případě, že spotřebitel nebyl informován obchodníkem o těchto právech, lhůta pro odstoupení od smlouvy se prodlužuje na 1 rok a 14 dnů.

Aby se předešlo sporům, doporučuje se nabídnout zákazníkům vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy. Je-li tento formulář zákazníkem užit, je obchodník zavázán potvrdit jeho přijetí bez zbytečného prodlení. Spotřebitel musí vrátit zboží získané na základě smlouvy do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Ve stejné lhůtě je obchodník povinen vrátit cenu, kterou spotřebitel uhradil spolu s náklady na dodání zboží, a to způsobem, jakým byla cena uhrazena, nebo způsobem, na kterém se dohodli se spotřebitelem.

Spotřebiteli je však zakázáno odstoupit od smlouvy v některých případech, například v případě zakázky na služby, pokud již byly služby poskytovány se souhlasem spotřebitele, v případě zboží upraveného dle požadavků spotřebitele, v případě zboží, z něhož byl odstraněn hygienický kryt, jenž nelze vrátit, a v některých dalších případech.

Zpracování osobních údajů

Při zadání objednávky obchodníci od zákazníků často vyžadují (a zákazníci jim je poskytují) osobní údaje jako je jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození či pohlaví. Tyto osobní údaje slouží především pro fakturaci a dodání zboží a služeb. Někteří obchodníci nicméně používají osobní údaje také pro jiné účely, jako je marketing, reklama, reference, statistiky atd. Zpracování osobních údajů je upraveno nařízením EU, tzv. GDPR, a obchodníci při něm musí splňovat požadavky tohoto předpisu.

Zpracováním osobních údajů je jakýkoli úkon či soubor úkonů, který je s osobními údaji systematicky prováděn. To zahrnuje jejich sběr, ukládání, zpřístupňování, úpravu, vyhledávání, používání, předávání, zveřejňování, výměnu, likvidaci atd. Provozovatel internetového obchodu se stává tzv. „správcem“ osobních údajů.

Aby mohlo docházet k zákonnému zpracování osobních údajů, je nutné, aby obchodník měl alespoň jeden z právních titulů pro zpracování osobních údajů stanovených nařízením GDPR. V případě internetových obchodů se bude zpravidla jednat o zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním smlouvy, případně oprávněný zájem obchodníka (bude vždy záležet na konkrétních účelech zpracování). Zpracování osobních údajů je možné pouze k účelu, pro který byly získány, pouze po takovou dobu, po jakou existuje legitimní důvod pro jejich zpracování, a pouze ve vztahu k takovým údajům, které jsou nezbytné pro naplnění požadovaného účelu (přičemž existují výjimky).

Před zahájením zpracování, nejpozději však v okamžiku získání prvních osobních údajů, musí být zákazník informován o účelu zpracování údajů (účel musí být stanoven správcem před zahájením zpracování údajů), o tom, kdo bude údaje zpracovávat, jaký druh údajů bude zpracováván, po jak dlouhou dobu budou údaje zpracovávány a o jeho právech týkajících se možnosti opravy nebo vymazání údajů a dalších zákonem vyžadovaných informací. Správce je rovněž povinen přijmout vhodná technická a organizační opatření zabraňující úniku a zneužití osobních údajů zákazníků a tato opatření musí být zdokumentována. Zaměstnanci správce jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti, pokud jde o údaje a opatření přijatá na jejich ochranu.

Zasílání obchodních sdělení

Zasílání obchodních sdělení bývá pro internetové obchody běžnou praxí, ať už se jedná o zaslání informací o nových produktech či přání k narozeninám. Za obchodní sdělení se obecně považují všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určené k přímé nebo nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podnikatele, které obchodník zasílá svým zákazníkům.

V případě e-shopu je v praxi běžné, že obchodní sdělení jsou zasílána primárně jeho zákazníkům. Jelikož v takovém případě už mezi internetovým obchodem a daným zákazníkem existuje právní vztah, je zasílání obchodních sdělení bez souhlasu možné.

A to v případě, kdy provozovatel internetového obchodu získá od svého zákazníka elektronický kontakt (např. e-mail) v souvislosti s prodejem výrobků či služeb. Na takto získaný e-mail může provozovatel e-shopu zaslat obchodní sdělení, pokud má zákazník možnost snadno a zdarma odmítnout takové zasílání obchodních sdělení a současně se jedná o obchodní sdělení týkající se obdobných výrobků či služeb, které zákazník na daném e-shopu zakoupil.

Použití souborů cookies

Téměř každý provozovatel e-shopu na svých webových stránkách využívá soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk počítače nebo jiného zařízení, ze kterého návštěvník prochází webové stránky. Soubory cookies mají různé způsoby využití, např. zajišťují technický provoz webové stránky, umožňují provozovatelům webových stránek porozumět preferenci návštěvníků, vytvářet cílené reklamy či získat další informace o chování zákazníků.

Novela zákona o elektronických komunikacích přinesla od 1. ledna 2022 podstatné změny pro použití cookies. Nově tak došlo k přechodu z režimu opt-out na režim opt-in. Princip opt-in znamená, že uložení souborů cookies do zařízení nebo získávání dalších informací je možné pouze v tom případě, kdy k tomu uživatel udělí prokazatelný souhlas.

Toto pravidlo se týká všech druhů souborů cookies kromě těch nezbytných k provozu webové stránky. Oproti předcházející úpravě v režimu opt-out je zde vyžadována aktivita ze strany uživatele webových stránek. V důsledku této novely je třeba správně nastavit textaci cookies lišty, aby uživatelé měli možnost udělit souhlas zvlášť pro jednotlivé druhy souborů cookies.

Často provozovatelé webových stránek využívají tzv. cookies wall (tj. okna, které blokuje uživateli další přístup k webové stránce, dokud neudělí souhlas s používáním cookies). Upozorňujeme, že takto udělený souhlas, který je v podstatě vynucený, nemůže být považován za svobodný a neodpovídá požadavkům GDPR.

Daňové požadavky na e-shopy

Registrace k daním

Podnikání na území České republiky je obvykle spojeno s povinností registrace k daním. Pro internetový obchod jsou nejběžnějšími registracemi registrace k dani z příjmů právnických osob a registrace k dani z přidané hodnoty.

Registrace k dani z příjmů právnických osob

Za předpokladu, že e-shop vykonává svou činnost prostřednictvím společnosti založené v České republice, je povinen se zaregistrovat k dani z příjmů, a to ve lhůtě 15 dnů od vzniku společnosti, která jej provozuje, tj. od jejího zápisu do obchodního rejstříku.

Pokud však internetový obchod nebude na území České republiky fyzicky přítomen, povinnost registrace k dani z příjmů právnických osob ani související daňové povinnosti mu nevzniknou.

Nicméně, i v případě společnosti provozující internetový obchod, která nebyla založena v České republice, je doporučeno věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv aktivitám vykonávaným na území České republiky. Některé činnosti uskutečňované zahraničním internetovým obchodem na území České republiky by mohly vést ke vzniku stálé provozovny v České republice a s tím souvisejících daňových povinností v České republice.

Není možné uvést kompletní výčet činností, které (ne)mohou vést ke vzniku stálé provozovny. Aby bylo možné závazně odpovědět na otázku vzniku stálé provozovny, je nezbytné provést analýzu české daňové legislativy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou republikou a zemí, ve které je internetový obchod daňovým rezidentem.

Níže uvádíme příklady situací, které obecně vedou, či naopak nevedou ke vzniku stálé provozovny.

Situace, které nevedou ke vzniku stálé provozovny v České republice:

 • Umístění zařízení v České republice, které se používá výhradně za účelem uskladnění, vystavení nebo dodání zboží náležejícího zahraničnímu internetovému obchodu.
 • Udržování trvalého místa k výkonu činností, které mají pro zahraniční internetový obchod výhradně přípravný nebo pomocný charakter, např. existence sběrného místa pro zboží vracené zákazníky

Situace, které mohou vést ke vzniku stálé provozovny v České republice:

 • Umístění serveru, na kterém jsou provozovány webové stránky používané k provozu internetového obchodu, v České republice.
 • Přítomnost osoby jednající jménem zahraničního internetového obchodu v České republice, která má a obvykle využívá oprávnění k uzavírání smluv jménem internetového obchodu.

Povinnosti spojené s podáním přiznání k dani z příjmů právnických osob

Jakmile je e-shop registrován k dani z příjmů právnických osob, vzniká mu povinnost jednou ročně podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob. Lhůta pro podání daňového přiznání je obvykle tři měsíce po skončení zdaňovacího (účetního) období. Je-li daňové přiznání podáváno daňovým poradcem, nebo v případě, že subjektu provozujícímu internetový obchod vzniká povinnost statutárního auditu, lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob je prodloužena na šest měsíců po skončení zdaňovacího (účetního) období.

Daň z příjmů právnických osob (jejíž výše je stanovena internetovým obchodem) je splatná ve lhůtě k podání přiznání.

V důsledku daňové povinnosti vzniká subjektu povinnost platit zálohy na daň z příjmů právnických osob. Zálohové platby musí být placeny pololetně, je-li poslední známá daňová povinnost v rozmezí 30 000 Kč – 150 000 Kč (cca 1 250 EUR – 6 250 EUR). V tomto případě je zálohová platba stanovena na 40 % poslední známé daňové povinnosti.

Je-li poslední známá daňová povinnost vyšší než 150 000 Kč korun (cca 6 250 EUR), záloha činí ¼ poslední známé daňové povinnosti a je hrazena čtvrtletně.

Registrace k DPH

Za předpokladu, že internetový obchod má sídlo, místo podnikání či provozovnu umístěnou v České republice, je povinen se registrovat k DPH, pokud jeho obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích měsíců přesáhne 2 000 000 Kč (cca 83 300 EUR).

Zahraniční osobě povinné k dani, která poskytuje vybraná plnění (tedy např. i prodej zboží na dálku prostřednictvím e-shopu) konečnému zákazníkovi do České republiky, může vzniknout povinnost se v tuzemsku registrovat k DPH. Tato povinnost vzniká v okamžiku, kdy celková hodnota vybraných plnění poskytovaných koncovým zákazníkům v Evropské unii v daném nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce přesáhne hodnotu 10 000 EUR.

Subjekt provozující internetový obchod (český i zahraniční) může požádat také o dobrovolnou registraci k DPH. Proces dobrovolné registrace k DPH je však v poslední době administrativně náročnější.

Proces registrace obvykle trvá od 2 týdnů (povinná registrace k DPH) do 6 týdnů (dobrovolná registrace k DPH) v závislosti na úplnosti dokumentů a informací poskytnutých správci daně.

Registrace k DPH snadno a rychle. Objednejte si službu v našem e-shopu.

Jestliže je internetový obchod v zemi svého usazení již registrován v režimu jednoho správního místa, známého také jako One-Stop Shop (OSS), povinnost registrace pro účely české DPH mu nevzniká.

Povinnosti spojené s podáním přiznání k dani z přidané hodnoty

Jakmile je internetový obchod registrován k DPH, vzniká mu povinnost podávat pravidelně přiznání k dani z přidané hodnoty, jejichž prostřednictvím přiznává daňovou povinnost nebo uplatňuje nárok na nadměrný odpočet. Zdaňovacím obdobím pro nově registrované DPH plátce je kalendářní měsíc.

Lhůta pro podání přiznání k DPH je do 25. dne následujícího měsíce/čtvrtletí; ve stejné lhůtě je DPH splatná. Výše daňové povinnosti se skládá z DPH plynoucí z dodání zboží a poskytování služeb snížené o DPH na vstupu za dané období.

Od roku 2016 jsou plátci DPH povinni podávat i kontrolní hlášení – speciální formulář, jehož prostřednictvím jsou reportovány detailní informace o realizovaných transakcích (zejména číslo daňového dokladu, identifikace dodavatele nebo odběratele, základ daně, DPH a datum uskutečnění zdanitelného plnění). Kontrolní hlášení se podává ve stejných termínech, které jsou relevantní pro podání přiznání k DPH. Jedná se o reportingový nástroj, který finanční správě umožňuje mít větší kontrolu nad vykazovanými daňovými povinnostmi.

Osoba identifikovaná k dani z přidané hodnoty

Není-li e-shop v České republice k DPH registrován, může mu v případě uskutečnění některých transakcí tato povinnost přesto vzniknout, a to jako tzv. identifikované osobě. Povinnost registrovat se k DPH jako osoba identifikovaná vzniká v následujících situacích:

Internetový obchod usazený na území České republiky pořizuje zboží z jiného členského státu EU, jehož hodnota přesáhne v úhrnu částku 326 000 Kč (cca 13 580 EUR) za kalendářní rok.

Internetový obchod usazený na území České republiky přijímá služby od osob se sídlem mimo území České republiky (v EU a třetích zemích) s místem plnění v České republice (např. pořízení marketingových služeb).

Internetový obchod usazený na území České republiky poskytuje služby osobám se sídlem v jiném členském státě EU (např. poskytování marketingových služeb).

V prvních dvou výše popsaných situacích je osoba identifikována k DPH povinna podat přiznání k DPH, jehož prostřednictvím přizná českou DPH. Současně osobě identifikované k DPH nevzniká nárok na odpočet daně. Ve třetím případě vzniká internetovému obchodu povinnost podat souhrnné hlášení.

Registrace k ostatním daním

Povinnost registrovat se k jednotlivým daním by měla být posuzována s ohledem na povahu internetového obchodu a jeho činnosti. Příkladem může být registrace k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v situaci, kdy e-shop zaměstnává zaměstnance, registrace k dani silniční, pokud internetový obchod provozuje vozidla pro účely spojené s podnikáním v České republice, registrace k dani z nemovitých věcí, pokud e-shop vlastní nemovitosti v České republice atd.

Pořízení zboží

Prvním krokem k zahájení prodeje zákazníkům bude na straně internetového obchodu pořízení zboží. Výběr dodavatele zboží prodávaného prostřednictvím e-shopu bude s největší pravděpodobností dán obchodním rozhodnutím. S pořízením zboží jsou však spojeny daňové implikace, které musí být náležitě ošetřeny s ohledem na předpisy upravující DPH.

Rozmanitost transakcí ve vztahu k pořízení zboží je téměř neomezená. Níže uvádíme nejčastější z nich.

Pořízení zboží v České republice

ČESKÁ REPUBLIKA
dodavatel

Český plátce DPH

Dodání zboží

Platba

ČESKÁ REPUBLIKA
e-shop

Český plátce DPH

Pokud bude internetový obchod se sídlem v České republice pořizovat zboží lokálně (tj. od osoby povinné k dani registrované k DPH v České republice), bude e-shop jako kupující strana oprávněn uplatnit nárok na DPH na vstupu.

Příslušnou DPH je možné uplatnit na základě daňového dokladu obsahujícího všechny náležitosti stanovené zákonem o DPH.

Na určité druhy zboží se dle českého zákona o DPH vztahuje ošetření DPH odlišné od výše uvedeného. Jestliže pořizovací cena jedné dodávky takového zboží bez DPH přesáhne 100 000 Kč a současně je zboží pořizováno českým plátcem DPH (tj. internetový obchod registrovaný k DPH v České republice), aplikuje se režim lokálního přenesení daňové povinnosti (tzv. režim reverse charge). V souladu s mechanismem přenesení daňové povinnosti dodavatel přenáší daňovou povinnost na zákazníka (tj. internetový obchod registrovaný k DPH v České republice). To znamená, že dodavatel fakturuje dodání zboží zákazníkovi bez DPH. Zákazník (internetový obchod registrovaný k DPH v České republice) je následně povinen přiznat DPH na výstupu související s pořízením zboží ve svém přiznání k DPH. Současně si při splnění standardních podmínek může uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu související s pořízením takového zboží.

Příkladem takového zboží jsou:

 • mobilní telefony,
 • zařízení s integrovanými obvody (laptopy, tablety atd.),
 • videoherní konzole.

Pořízení zboží z EU

EVROPSKÁ UNIE
dodavatel

Plátce DPH

Dodání zboží

Platba

ČESKÁ REPUBLIKA
e-shop

Český plátce DPH

Pokud internetový obchod registrovaný jako plátce DPH v České republice pořizuje zboží z jiných členských států EU, aplikuje režim přenesení daňové povinnosti.

V rámci mechanismu přenesení daňové povinnosti přistupuje dodavatel k dodávce zboží určené pro zákazníka se sídlem v jiné zemi EU jako k osvobozené od DPH. Kupující (tj. internetový obchod registrovaný k DPH v České republice) je následně povinen přiznat DPH na výstupu související s pořízením zboží z jiného členského státu Evropské unie. Současně si při splnění standardních podmínek může uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu související s pořízením zboží.

Pořízení zboží ze třetích zemí – dovoz zboží

3. ZEMĚ
dodavatel

Prodávající

Dodání zboží

Platba

ČESKÁ REPUBLIKA
e-shop

Český plátce DPH

Při dovozu zboží na území České republiky je správa daní rozdělena mezi daňové a celní orgány. V případě, že dovozce zboží je český plátce DPH, příslušným správcem daně je finanční úřad. Pokud je dovoz realizován osobou, která není registrována k DPH v České republice, bude posouzení a výběr DPH v rukou celního orgánu.

Dovoz zboží do České republiky českým plátcem DPH je vykazován v přiznání k DPH prostřednictvím mechanismu přenesení daňové povinnosti. Nakupující strana prostřednictvím českého přiznání k DPH vykazuje DPH na výstupu z titulu dovezeného zboží. Současně je při splnění standardních podmínek oprávněna uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu související s pořízením zboží.

Prodej zboží zákazníkům

Z pohledu daně z přidané hodnoty mohou při prodeji zboží nastat různé situace. Při posouzení, jaké ošetření DPH zvolit, je třeba zhodnotit mnoho faktorů, např. kde se zboží nachází v okamžiku prodeje, zda prodávající (internetový obchod) je/není registrován k DPH v České republice, zda je zboží prodáváno českému nebo zahraničnímu zákazníkovi a mnoho dalších.

Dále přinášíme příklady situací, které mohou nastat při prodeji zboží a souvisejícím ošetřením DPH.

Internetový obchod, český plátce DPH se sídlem v ČR, prodává zboží českému zákazníkovi (osobě nepovinné k dani); zboží se v okamžiku prodeje nachází na území České republiky:

ČESKÁ REPUBLIKA

Český plátce DPH se sídlem v ČR

Dodání zboží

Platba

ČESKÁ REPUBLIKA

Konečný zákazník – osoba nepovinná k dani

V této situaci bude internetový obchod povinen uplatnit při prodeji zboží DPH na výstupu.

Internetový obchod, český plátce DPH se sídlem v ČR, prodává zboží zákazníkovi z jiného členského státu EU (osobě nepovinné k dani); zboží se v okamžiku prodeje nachází na území České republiky:

ČESKÁ REPUBLIKA

Český plátce DPH se sídlem v ČR

Dodání zboží

Platba

EVROPSKÁ UNIE

Konečný zákazník – osoba nepovinná k dani

Dodání zboží konečnému zákazníkovi (osobě nepovinné k dani) do jiného členského státu EU, kam je zboží přepraveno z České republiky dodavatelem nebo třetí osobou zplnomocněnou k tomuto účelu (např. kurýrní či poštovní službou) prodávajícím, představuje tzv. prodej zboží na dálku (za předpokladu, že se nejedná o použité zboží, zboží dodávané s instalací a montáží nebo nové dopravní prostředky).

Pro stanovení správného ošetření DPH je v této situaci rozhodující celková hodnota předmětných plnění poskytnutých koncovým zákazníkům v rámci EU. Předmětným nebo relevantním plněním se pro účely e-commerce rozumí prodej zboží na dálku, poskytování telekomunikačních služeb, poskytnutí rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani.

V případě, že se místo zdanitelného plnění nachází v České republice, bude na příslušné dodání zboží aplikována česká DPH a prodej zboží bude vykázán v českém přiznání k DPH internetového obchodu. Česká republika bude místem zdanitelného plnění za předpokladu splnění následujících podmínek:

 • prodané zboží není předmětem spotřební daně (např. tabákové výrobky, alkoholické nápoje),
 • celková hodnota předmětných plnění (bez DPH) poskytnutých e-shopem v rámci EU nepřekročila jak v daném, tak předcházejícím kalendářním roce částku 10 000 EUR.

Pokud nebudou výše uvedené podmínky splněny, vznikne internetovému obchodu povinnost se v jiném členském státě EU registrovat k DPH a na prodej zboží, příp. poskytnutí výše vymezených služeb zákazníkovi aplikovat příslušnou DPH v souladu s právní úpravou DPH daného státu. Následně bude internetový obchod povinen podávat přiznání k DPH a plnit platební povinnosti podle daňové legislativy daného členského státu EU.

S účinností od 1. července 2021 se prodejci zboží na dálku (tedy i e-shopy) mohou registrovat do systému jednoho správního místa (OSS) který prodejcům, včetně online tržišť a platforem, umožňuje odvádět DPH ze všech svých prodejů pouze ve státě této registrace. Toto zjednodušení je pak možné aplikovat na veškeré prodeje zboží na dálku a poskytování vybraných služeb koncovým zákazníkům v EU. Internetový obchod se tak nemusí registrovat ve všech členských státech, ve uskutečňuje vybraná zdanitelná plnění, a daň za jednotlivé členské státy přizná v jednotném výkazu v rámci režimu OSS.

I když internetový obchod nesplní výše uvedené podmínky zavazující jej k registraci k DPH v jiném členském státě EU, může se jako plátce DPH v jiném členském státě EU dobrovolně registrovat. V tomto případě bude internetový obchod povinen podávat přiznání k DPH a plnit platební povinnosti stanovené jiným členským státem EU.

Internetový obchod se sídlem a registrací k DPH v jiném členském státě EU prodává zboží českému konečnému zákazníkovi (osobě nepovinné k dani):

EVROPSKÁ UNIE

EU plátce DPH se sídlem v EU

Dodání zboží

Platba

ČESKÁ REPUBLIKA

Konečný zákazník – osoba nepovinná k dani

Tento scénář zrcadlí výše uvedený příklad. Místo zdanitelného plnění je v členském státě EU, a to za předpokladu, že podmínky uvedené v českých daňových zákonech (které zavdávají podnět k povinné registraci k DPH v ČR) nejsou naplněny. V této situaci bude prodej zboží českému konečnému zákazníkovi (osobě nepovinné k dani) podléhat DPH v jiném členském státě EU.

Pokud však hodnota prodaného zboží konečným zákazníkům (osobám nepovinným k dani) včetně vybraných služeb poskytovaných elektronicky koncovým zákazníkům do EU v daný a předcházející kalendářní rok přesáhne 10 000 EUR, internetovému obchodu usídlenému a registrovanému k DPH v jiném členském státě EU vznikne povinnost se registrovat k DPH v České republice. V důsledku toho bude takový e-shop povinen uplatňovat českou DPH na prodeje zboží konečným zákazníkům do České republiky (tj. osobám nepovinným k dani), podávat české přiznání k DPH a plnit platební povinnosti vyplývající z české daňové legislativy.

V případě, že je dodavatel (e-shop) již registrován v režimu OSS, plnění poskytnuté v České republice bude sice podléhat českému DPH, nicméně již nebude vyžadována registrace pro účely DPH. Česká daň bude řádně přiznána v zemi registrace dodavatele v rámci režimu OSS.

Internetový obchod, český plátce DPH se sídlem v České republice, prodává zboží zákazníkovi do třetí země (osobě nepovinné k dani); zboží se v okamžiku prodeje nachází na území ČR:

ČESKÁ REPUBLIKA

Český plátce DPH se sídlem v ČR

Dodání zboží

Platba

3. ZEMĚ

Konečný zákazník – osoba nepovinná k dani

Prodávané zboží opouští území EU a je uvolněno do celního režimu vývozu. V případě prodeje zboží konečnému zákazníkovi (osobě nepovinné k dani) se bude jednat o osvobozené plnění od DPH v České republice. Na straně zákazníka se případné celní a daňové povinnosti budou odvíjet od právních předpisů země určení.

Internetový obchod, český plátce DPH se sídlem v České republice, prodává zboží českému konečnému zákazníkovi (osobě nepovinné k dani); zboží je odesláno ze skladu umístěného v jiném členském státě EU:

EVROPSKÁ UNIE (DE)

Český plátce DPH se sídlem v ČR zasílající zboží ze země EU

Dodání zboží

Platba

ČESKÁ REPUBLIKA

Konečný zákazník – osoba nepovinná k dani

Tato situace bude velmi pravděpodobně spojena s registrací internetového obchodu se sídlem v ČR k DPH v jiném členském státě EU. Hlavní důvod registrace k DPH bude spojen s uplatněním nároku na odpočet DPH na vstupu z místních nákupů nebo dovozu zboží ze třetích zemí.

V tomto případě je místo plnění vždy ve státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, a to bez ohledu na celkovou hodnotu zboží (a vybraných služeb) prodaného koncovým zákazníkům v EU. Z tohoto důvodu bude plnění podléhat zdanění ve státě koncového zákazníka a prodávajícímu (e-shop) vznikne povinnost se v tomto státě registrovat k DPH.

Jestliže je internetový obchod registrován do režimu jednoho správního místa, nemusí se registrovat k DPH ve státě usazení koncového zákazníka.

Daňové doklady prokazující prodej zboží českým zákazníkům

Dále uvádíme komentář k povinnosti internetových obchodů doložit prodej zboží prostřednictvím daňových dokladů vystavených dle požadavků české daňové legislativy.

Povinnost vystavit daňový doklad prokazující prodej zboží se odvíjí od toho, zda je příslušný e-shop registrován k dani z přidané hodnoty v České republice nebo nikoliv. Opět mohou nastat různé situace, přehledně se jim věnujeme níže.

Dodání zboží v České republice

Prodej zboží konečnému zákazníkovi (osobě nepovinné k dani) v České republice

Pokud se v okamžiku prodeje konečnému zákazníkovi (osobě nepovinné k dani) zboží nachází na území České republiky, nevzniká internetovému obchodu povinnost vystavit daňový doklad. Internetový obchod rovněž není povinen vystavit daňový doklad při přijetí zálohových plateb od konečných zákazníků. Podobně není internetový obchod povinen vystavit daňový doklad ani při výměně nebo vrácení zboží.

V případě reklamace zboží je e-shop povinen vystavit potvrzení o přijetí reklamace a zprávu o provedení reklamace (včetně způsobu jejího vyřízení). Žádný z těchto dokumentů nepředstavuje daňový doklad.

Pro výše uvedené účely je dostačující vystavit vhodný dokument, který obsahuje následující informace: identifikaci internetového obchodu (obchodní název, sídlo, IČ, DIČ), identifikaci zákazníka (jméno, adresu), datum objednávky, datum doručení, popis předmětného zboží, celkovou částku včetně DPH, výši záloh, částku k úhradě.

Prodej zboží osobě povinné k dani

V případě prodeje zboží osobě povinné k dani se povinnost vystavit daňový doklad odvíjí od skutečnosti, zda je internetový obchod registrován k DPH v České republice či nikoliv.

Pokud internetový obchod není v České republice k DPH registrován, nevzniká mu povinnost vystavit daňový doklad v souladu s českou daňovou legislativou. V této situaci budou aplikována pravidla popsaná v prvním bodě.

Je-li internetový obchod registrovaný k DPH v České republice, pak je povinen vystavit daňový doklad na prodej zboží v souladu s českými daňovými zákony. Povinnost vystavit daňový doklad se rovněž vztahuje na přijetí zálohových plateb od zákazníků. Taktéž při výměně či vrácení zboží vzniká e-shopu povinnost vystavit opravný daňový doklad.

V souladu s českou daňovou legislativou musí daňový doklad obsahovat následující náležitosti: identifikaci internetového obchodu (obchodní název, sídlo, IČ, DIČ), identifikaci zákazníka (obchodní název, sídlo, IČ, DIČ), popis předmětného zboží, datum uskutečnění zdanitelného plnění (datum doručení zboží nebo datum přijetí zálohové platby), datum vystavení daňového dokladu, jednotkovou cenu bez daně a slevu (není-li obsažena v jednotkové ceně), základ daně, sazbu daně, výši daně v české měně a celkovou částku k úhradě.

V případě výměny nebo vrácení zboží vniká internetovému obchodu povinnost vystavit opravný daňový doklad. V souladu s českým daňovým řádem musí opravný daňový doklad obsahovat tyto náležitosti: identifikaci internetového obchodu (obchodní název, sídlo, IČ, DIČ), identifikaci zákazníka (obchodní název, sídlo, IČ, DIČ), evidenční číslo původního daňového dokladu, evidenční číslo opravného daňového dokladu, důvod opravy, rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, rozdíl mezi původní a opravenou daní, rozdíl mezi opravenou a původní celkovou částkou k úhradě.

Dodání zboží z EU

Prodej zboží konečnému zákazníkovi (osobě nepovinné k dani) do České republiky – zasílání

Pokud se v okamžiku prodeje zboží konečnému zákazníkovi (osobě nepovinné k dani) zboží nachází na území EU, povinnost vystavit daňový doklad závisí na skutečnosti, zda je internetový obchod v České republice registrován k DPH či nikoliv.

Jestliže není internetový obchod v ČR registrován k DPH, vystavování daňového dokladu se bude řídit pravidly státu EU, ve kterém je internetový obchod k DPH registrovaný.

Pokud je ale e-shop registrován k DPH v České republice, je povinen při prodeji zboží konečnému zákazníkovi (osobě nepovinné k dani) vystavit daňový doklad v souladu s českou legislativou. Povinnost vystavit daňový doklad se rovněž vztahuje na přijaté zálohové platby od konečného zákazníka. Internetový obchod je navíc povinen vystavit opravný daňový doklad v případě výměny nebo vrácení zboží.

V souladu s českou daňovou legislativou musí daňový doklad obsahovat všechny náležitosti: identifikaci internetového obchodu (obchodní název, sídlo, IČ, DIČ), identifikaci zákazníka (jméno, adresu), popis předmětného zboží, datum uskutečnění zdanitelného plnění (datum doručení zboží nebo datum přijetí zálohové platby), datum vystavení daňového dokladu, jednotkovou cenu bez daně a slevu (není-li obsažena v jednotkové ceně), základ daně, sazbu daně, výši daně v české měně a celkovou částku k úhradě.

Rovněž v případě výměny nebo vrácení zboží vzniká internetovému obchodu povinnost vystavit opravný daňový doklad. Podle české legislativy musí opravný daňový doklad obsahovat tyto náležitosti: (obchodní název, sídlo, IČ, DIČ), identifikaci zákazníka (jméno, adresu), evidenční číslo původního daňového dokladu, evidenční číslo opravného daňového dokladu, důvod opravy, rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, rozdíl mezi původní a opravenou daní, rozdíl mezi opravenou a původní celkovou částkou k úhradě.

Prodej zboží osobě povinné k dani

V případě prodeje zboží osobě povinné k dani se vystavování daňových dokladů řídí pravidly příslušného státu EU. Tato pravidla pro vystavování daňových dokladů se taktéž aplikují na přijaté zálohové platby od zákazníků, nebo v případě výměny či vrácení zboží.

Dovoz zboží ze třetí země

Prodej zboží konečnému zákazníkovi (osobě nepovinné k dani)

Je-li zboží konečnému zákazníkovi doručeno ze třetí země, pro vystavování daňových dokladů / dokladů o prodeji jsou rozhodující pravidla této třetí země.

S účinností od 1. července 2021 bylo zrušeno osvobození od DPH pro dovoz zboží nepřesahujícího 22 EUR. V důsledku toho veškeré zboží dovážené do EU podléhá DPH.

Pokud je prodej zboží zprostředkován internetovými prodejci nebo elektronickými rozhraními (e-shop) kupujícím v EU, má se za to, že prodávající/elektronické rozhraní uskutečnil prodej a v zásadě nese odpovědnost za platbu DPH.

Pro zjednodušení přiznání a platby DPH za zboží prodávané na dálku prodejci buď z EU, nebo ze země či území mimo EU, může prodávající požádat o dovozní jednotné kontaktní místo (IOSS – Import One-Stop Shop). Pokud podnik nemá sídlo v EU, bude obvykle muset jmenovat zprostředkovatele usazeného v EU, aby splnil své povinnosti týkající se DPH podle IOSS. Zjednodušení IOSS se vztahuje pouze na nákupy uskutečněné kupujícím v rámci EU a na zboží v hodnotě nižší než 150 EUR. Pro zboží v hodnotě vyšší než 150 EUR platí pravidla pro standardní dovoz zboží ze země mimo EU.

Prodej zboží osobě povinné k dani

Pokud je zboží zákazníkovi (osobě povinné k dani) doručeno ze třetí země, pro vystavování daňových dokladů / dokladů o prodeji jsou rozhodující pravidla této třetí země.

Pro internetový obchod je zásadní (bez ohledu na to, z jaké destinace je zboží odesíláno), aby byl schopen prokázat jak den, kdy byla obdržena zálohová platba (v případě, že přijímá zálohové platby od zákazníků), tak den uskutečnění zdanitelného plnění (tj. den, kdy zákazník převzal zboží). Přijetí platby může být prokázáno prostřednictvím bankovního výpisu (v případě platby kartou či bankovním převodem), nebo potvrzením od přepravní společnosti (v případě doručení zboží na dobírku). Převzetí zboží zákazníkem může být doloženo potvrzením vystaveným přepravní společností, které prokazuje, že zboží bylo zákazníkem převzato, nebo dodacím listem. Ačkoliv internetové obchody nemají povinnost vystavovat dodací listy, jedná se o běžnou praxi.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
apartmentcoginboxuserusersstoremap-markerdownloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-rightcross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram