Zpět na novinky
Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Změny v pracovněprávní oblasti platné od 1. července 2024

17. června 2024
Tento článek je dostupný také v
angličtině

S účinností od 1. července přicházejí některé změny v oblasti pracovního práva a zaměstnávání cizinců, které vyplývají z novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o zaměstnanosti. Poněkud divoký vývoj úpravy pojistného u dohod o provedení práce se prozatím ustálil na oznamovací a evidenční povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu k DPP. U zaměstnávání cizinců pak došlo k úpravám, které mají potenciál zrychlit a mírně zjednodušit zejména řízení o zaměstnaneckých kartách.

Níže stručně shrnujeme změny v pracovněprávní oblasti, které se týkají zaměstnavatelů v České republice od 1. července 2024:

Stáhnout článek jako PDF

Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k dohodám o provedení práce (DPP)

Účinnost hojně diskutovaná a poněkud kontroverzní úpravy sčítání řetězených DPP byla prozatím odsunuta na leden 2025. Ohledně odvodů tedy prozatím k žádným změnám nedochází (tj. z odměny do 10 tis. Kč u jednoho zaměstnavatele se neodvádí) a je otázkou, zda a v jaké formě budou nakonec v roce 2025 platit. Situaci samozřejmě budeme sledovat.

Nicméně již od července musejí zaměstnavatelé splnit nově upravené administrativní povinnosti ve vztahu k DPP, a to následovně:

a)    Evidenční povinnost

Od 1. července 2024 jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci veškerých DPP, a to bez ohledu na to, zda podléhají pojištění či nikoli.

Evidence musí obsahovat údaje, které se následně hlásí SSZ (viz bod b) níže), tj.:

 • jméno, příjmení (příp. rodné příjmení),
 • rodné číslo / EČP,
 • datum a místo narození,
 • pohlaví,
 • kód zdravotní pojišťovny,
 • občanství,
 • zaměstnání od a do,
 • druh DPP,
 • údaj o tom, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu (pozn.: v tiskopise se bude vyplňovat až od 01/2025),
 • zúčtované příjmy.

b)    Oznamovací povinnost

Zaměstnavatelé budou muset každý měsíc sdělovat seznam všech zaměstnanců zaměstnaných na DPP (pojištěných i nepojištěných) na tiskopise „Výkaz DPP”.

Oznamovací povinnost je nutno splnit elektronicky do 20. dne následujícího měsíce, poprvé tedy za červenec do 20. srpna 2024, a to na místně příslušnou SSZ. Přihlášení se bude týkat jak DPP uzavřených od 1. července 2024 dále, tak i DPP, které byly uzavřeny před 1. červencem 2024, pokud DPP dále pokračuje i v červenci 2024.

Nepřihlášení zaměstnavatelé, kteří doposud zaměstnávali zaměstnance jen na DPP nepodléhající pojištění, se musí přihlásit do registru zaměstnavatelů do 30. července 2024. SZZ jim přidělí variabilní symbol a také oni budou odesílat první Výkaz DPP do 20. srpna 2024.

Prostřednictvím Výkazu DPP se budou oznamovat také nástupy a skončení pracovního vztahu osob pracujících na DPP. Pojištěné DPP tedy již nebude potřeba zvlášť oznamovat prostřednictvím „Oznámení o nástupu či skončení zaměstnání”.

Výkaz se následně odesílá za každý kalendářní měsíc až do skončení posledního zaměstnance na dohodu o provedení práce. Při dosažení rozhodné částky (vzniku účasti zaměstnance na pojištění) zaměstnavatel vyplní a odešle také Přehled o vyměřovacím základu a výši pojistného. Cílem evidence a hlášení je umožnit úřadům shromažďovat data potřebná ke správě nového systému pojištění DPP (jak je plánován od příštího roku), přičemž ČSSZ by měla zjištěné údaje sdělovat také zdravotním pojišťovnám.

Změny v oblasti zaměstnávání cizinců

Poměrně významné změny nás od 1. července 2024 čekají také v oblasti zaměstnávání cizinců. Mění se zejména systém hlášení nástupů a ukončení zaměstnání cizinců. A pomoci trhu práce má zřízení volného přístupu na trh práce zaměstnancům z vybraných zemí.

a)    Sdělení nástupu/ukončení cizince

Úřad práce zavádí nový systém hlášení nástupu/ukončení zaměstnance-cizince v zaměstnání prostřednictvím tzv. sdělení a informačních karet, a to povinně od 1. července 2024. Již v tuto chvíli je ale možné systém využít.

 • Informační karta slouží pro hlášení nástupů, změn i ukončení zaměstnání při zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků, a cizinců, kteří mají volný vstup na trh práce = nepotřebují pracovní oprávnění (např. občané Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou, cizinci s uděleným trvalým pobytem a další).
 • Sdělení slouží pro hlášení nástupů, změn i ukončení zaměstnání při zaměstnávání cizinců, kteří potřebují pracovní oprávnění = jsou držitelé zaměstnanecké karty, modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k zaměstnání.

Již nebude existovat možnost vyplňování pomocí dosud užívaných papírových formulářů, ale zaměstnavatelé budou povinni použít některý z následujících způsobů:

 • Vyplnění formuláře na webu (prostřednictvím přihlášení do datové schránky),
 • Zaslání XML souboru do datové schránky Úřadu práce ČR,
 • Přímou integrací informačního systému zaměstnavatele s rozhraním MPSV.

Bližší informace k jednotlivým způsobům a přístupy do nich jsou k nalezení ZDE.

U informačních karet se bude nově používat pouze jeden formulář, prostřednictvím kterého budou zaměstnavatelé hlásit jak nástup, tak i odchod zaměstnance-cizince. Pokud při nástupu zaměstnavatel uvede i termín ukončení činnosti (např. při poměrech na dobu určitou), který bude dodržen, není nutné další kartu zasílat.

(!) Pozor: Hlášení musí zasílat vždy buď přímý zaměstnavatel, anebo třetí osoba prostřednictvím hlášení v zastoupení. Pokud by hlášení zaslala třetí osoba místo zaměstnavatele (nebo zaměstnavatelem zmocněného subjektu), byla by tato třetí osoba automaticky zaevidována jako zaměstnavatel cizince. Třetí osoba tak musí nejprve získat zmocnění v systému ČSSZ a následně u podání vybrat možnost „vyplnit v zastoupení“ nebo podání zaslat svou datovou schránkou.

Vždy je možné podat jen jeden XML soubor jednou datovou zprávou. Pokud má zaměstnavatel více hlášení (XML souborů), musí každé poslat zvlášť.

b)    Nový důvod volného přístupu na trh práce

Do § 98 písm. u) zákona o zaměstnanosti přibyl nový důvod volného přístupu na trh práce, a to pro osoby, jejichž výkon práce na území ČR je v zájmu České republiky.

To stanovuje, že plošně budou cizinci z některých zemí mít volný přístup na trh práce. Dané státy stanoví vláda nařízením, aktuálně se jedná o následující státy:

 • Austrálie,
 • Izrael,
 • Japonsko,
 • Kanada,
 • Korejská republika,
 • Nový Zéland,
 • Singapur,
 • Spojené státy americké,
 • Velká Británie.

V budoucnu se počítá i se začleněním Tchaj-wanu.

Upozorňujeme, že se nejedná o reciproční režim, tj. v případě vyslání zaměstnance do těchto států z ČR je třeba stále ověřovat, zda je třeba vedle pobytového oprávnění i oprávnění pracovní.

Tyto osoby pak stále potřebují nějaký typ povolení k pobytu (třeba krátkodobé vízum; nelze využít při bezvízovém vstupu), nepotřebují však žádné povolení k zaměstnání.  

c)    Zrušení testu trhu práce

Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce dojde od 1. července 2024 ke „zrušení“ testu trhu práce u zaměstnaneckých karet. Zaměstnavatelé budou muset stále pro cizince bez volného přístupu na trh práce místo na Úřadu práce ČR oznámit prostřednictvím hlášenky volného pracovního místa. Nicméně již nebude probíhat test trhu práce.

Cizinci tak budou moci podat žádost o zaměstnaneckou kartu ihned po zveřejnění volného pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Došlo tím ke sjednocení podmínek s žadateli o modrou kartu, na které se test trhu práce nevztahuje již od 1. července 2023.

Test trhu práce zcela nezaniká, nebude však již automatický, nicméně bude moci být stanoven v určitých specifických případech (např. při vysoké nezaměstnanosti nebo bude-li místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR mít dostatek vhodných uchazečů či zájemců o zaměstnání pro danou pracovní pozici). Zejména v Praze, kde je velmi nízká nezaměstnanost, lze očekávat, že ke stanovování testu trhu práce docházet nebude.

Prakticky to tedy znamená, že zaměstnavatel je sice povinen podat hlášenku volného pracovního místa, ale bude tak moct učinit těsně před podáním žádosti o zaměstnaneckou (modrou) kartu potenciálním zaměstnancem. 

d)    Vyřazení z evidence volných pracovních míst

Uvedené změny zasáhnou zejména zaměstnavatele, kteří ohlašují preventivně dopředu volná pracovní místa na Úřadu práce ČR, pro která nemají fakticky ještě nalezeného zaměstnance-cizince.

Úřad práce bude moci od 1. července 2024 vyřadit z evidence volných pracovních míst pracovní místo po 6 měsících ode dne jeho oznámení zaměstnavatelem. To neplatí u pracovního místa, u něhož je vedeno řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty nebo povolení k zaměstnání cizince, a to až do doby ukončení správního řízení.

Vedle toho byl zaveden ještě další – méně nápadný – důvod pro vyřazení místa z evidence. Tím je neposkytnutí součinnosti ze strany zaměstnavatele. Toto pravidlo bylo do zákona vloženo až pozměňovacím návrhem a má umožnit vyřazení z evidence těch zaměstnavatelů, kteří nejsou na uvedené kontaktní adrese nebo jiným způsobem zastižitelní.

Můžeme tedy jen doporučit, aby zaměstnavatelé uváděli v hlášenkách platné kontaktní adresy a nenahlašovali volná pracovní místa příliš dlouho dopředu, aby jim mezitím nevypršela platnost.

e)    Změny při oznámení vyslání do ČR

Od 1. července 2024 platí nová pravidla při plnění povinnosti oznámit vyslání pracovníků do České republiky.

Po 1. červenci 2024 již nebude možné zasílat oznámení o zahájení vyslání na Úřad práce ČR, taková oznámení nebudou Úřadem práce ČR registrována. Nově budou zahraniční zaměstnavatelé muset tuto skutečnost oznámit Státnímu úřadu inspekce práce prostřednictvím informačního systému, a to podle specifikace, ve formátu a struktuře zveřejněné tímto úřadem. Více informací naleznete zde.

Nejste si jisti, zda postupujete správně? Rádi vám se všemi náležitostmi pomůžeme, obraťte se na tým Accace Legal.

Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.

V nabídce našich služeb najdete:

 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram