Zpět na novinky
Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

SocioRating: Jak analyzovat kvalitu sociálního prostředí v organizaci I e-book

22. května 2024

SocioRating je nástroj, který na základě dotazníkového výzkumu změří sociální prostředí ve vaší firmě. Nástroj jsme vytvořili na základě 30 let sociologického výzkumu a prověřili na více než 120 000 respondentech – díky tomu víme, na co přesně se ptát a jak výsledky interpretovat.

Stáhněte si náš e-book nebo zalistujte níže

Proč měřit kvalitu sociálního prostředí?

3 –13 %. O tolik mají dle našeho měření vyšší operativní zisk firmy s výsledkem SocioRating A+ oproti průměru v odvětví. Organizace, které mají zdravé vnitřní prostředí, mají lepší ekonomické výsledky, motivované zaměstnance a vyšší míru inovativnosti zaměstnanců. Získávají tak významnou konkurenční výhodu.

Co je SocioRating a k čemu slouží

SocioRating je dotazníkový sociologický výzkum společnosti, jehož výstupem je hodnocení na ratingové škále od A+ až C. Je alternativou finančních ratingů firem a zároveň je smysluplně doplňuje. Neměří finanční ukazatele společnosti, ale zaměřuje se na měření vitality a kvality sociálních vztahů uvnitř organizace. Neoklasická ekonomická teorie chápe firmu čistě jako ekonomický subjekt. SocioRating chápe firmu primárně jako sociální systém, který přináší i ekonomické výsledky. Sociální systém tvoří zaměstnanci, jejich postoje a míra identifikace se společností.

SocioRating je založený na analýze postojů a teorii sociální identity, kterou světu představili britští sociální psychologové John Turner a Henri Tajfel. Historie SocioRatingu sahá do roku 1995. V současné moderní podobě jsou hlavními pilíři analýzy vybrané dimenze identifikačního procesu a firemní kultury, z nichž vychází 5 indexů a výsledný SocioRating, které je možné doplnit o další relevantní oblasti.

Interní využití:

 • High level pohled pro majitele firem.
 • Nástroj cíleného budování personální stability organizace.
 • Nástroj na měření motivace zaměstnanců.
 • Nástroj na sledování firemní kultury.
 • Identifikace oblastí pro rozvoj lidského kapitálu společnosti.

Externí využití:

 • Informace pro akcionáře, investory, zřizovatele, banky.
 • Využití v rámci udržitelného investování ESG.
 • Využití v rámci due diligence.
 • Informace pro potenciální zaměstnance a zákazníky.
 • Díky univerzálnosti metodiky umožňuje porovnání na trhu.

Co zkoumáme

SocioRating se prioritně zaměřuje na analýzu vztahu zaměstnanců ke společnosti, míru inovativnosti, spokojenosti, důvěry a celkovou firemní atmosféru a vitalitu organizace. Nosnými pilíři pro interpretaci výsledků jsou dimenze, které umožňují průřezově sledovat nejvýznamnější procesy v rámci společnosti: Vnímání společnosti, Hodnoty a sounáležitost, Kompetence a organizace práce, Styl vedení – přímý nadřízený, Systém hodnocení práce, Komunikace a informace, Spolupráce a atmosféra, Seberealizace a iniciativa, Externí zákaznická orientace, Důvěra.

Metodika je doplněná o další faktory, které výrazně ovlivňují identifikaci zaměstnanců organizace a umožňují hlubší analýzu: Motivace, Benefity, Fluktuace, Interní informační zdroje, Hodnotová orientace, Osobnostní profil organizace.

Celkový obraz vyjadřuje 5 průřezových indexů:

 • Index identifikace vyjadřuje míru identifikace zaměstnanců s existující firemní kulturou společnosti. Identifikaci chápeme jako projev proaktivní motivace a akceptaci firemní kultury a klimatu. Index identifikace vychází z existujícího stavu (status-quo) nejdůležitějších faktorů, které formují vztah zaměstnance k organizaci.
 • Index spokojenosti odráží celkové klima v organizaci se zaměřením na emocionální složku postojů respondentů. Mapuje spokojenost zaměstnanců s jednotlivými oblastmi identifikačního procesu.
 • Index důvěry mapuje horizontální, vertikální, odbornou a lidskou míru důvěry a zároveň metodika umožňuje identifikaci nosných a deficitních faktorů ovlivňujících důvěru napříč organizací.
 • Index inovativnosti vyjadřuje celkový inovativní potenciál v organizaci. Mapuje nastavení prostředí organizace k tomu, aby motivovalo zaměstnance k rozvoji, navrhování, implementaci a přijímání změn.
 • Index zodpovědnosti mapuje, do jaké míry zaměstnanci vnímají organizaci jako zodpovědnou, a to jak ve vztahu k nim samotným s důrazem na důstojnost a ochranu zdraví, tak zároveň směrem navenek ke společnosti v rámci společenské odpovědnosti.

Metodologie

SocioRating mapuje formou dotazníků postoje zaměstnanců k organizaci a míru identifikace zaměstnanců s organizací.

Postoj se skládá ze tří složek:

 • kognitivní (jak rozumím tomu, co se v organizaci děje),
 • emocionální (jak se ztotožňuji s hodnotami organizace, jak se cítím na pracovišti, moje spokojenost),
 • behaviorální (jak rozumím tomu, co se v organizaci děje a jak se s tím ztotožňuji, jsem ochotný podat výkon ve prospěch organizace).

Postoj hraje klíčovou roli v procesu identifikace jednotlivce se skupinou. Mám-li podobný názor a pocity jako členové mé referenční skupiny, vlastně tím do jisté míry vyjadřuji, že se jim podobám a že k této skupině patřím. Pracovní kolektiv, resp. organizace, v níž pracuji, se tak stává důležitou součástí sebeúcty člověka, z čehož vychází Teorie sociální identity. Na to, aby si udržel pozitivní sebehodnocení, potřebuje člověk, aby skupina, jejíž je součástí, byla pozitivně hodnocená. Identifikovaný zaměstnanec je motivovaný a udělá vše pro to, aby organizace byla úspěšná, což znamená, že udělá maximum pro to, aby svou práci vykonával kvalitně a efektivně.

Pro koho je SocioRating určený

SocioRating je univerzální metodika, kterou může použít organizace či firma jakékoliv velikosti a z jakéhokoliv odvětví. Nejvíce ho ocení:

 • Manažeři firem, kteří chtějí zvýšit výkonnost celé organizace.
 • HR manažeři, kteří ve firmách pomáhají získat a udržet kvalitní zaměstnance.
 • Investoři, kteří si chtějí potvrdit své rozhodnutí o dlouhodobé vitalitě firmy.
 • Konzultanti, kteří pomáhají s budováním firemní kultury, employer brandingem nebo krizovými momenty firmy.
 • Malé a střední firmy, získají díky přijatelné ceně přístup ke kvalitním nástrojům pro lepší řízení podniku.

Jak funguje naše spolupráce

Příprava

Vyberete si z našich produktů SocioRating nebo SocioRating+. Společně si pak rozčleníme respondenty dle jejich zaměření či seniority a domluvíme časování sběru dat.

Sběr dat

Vaši zaměstnanci vyplní anonymně v online portálu náš dotazník. Každý zaměstnanec odpovídá na ty stejné otázky. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 15 minut.

Vyhodnocení

Po ukončení sběru dat systém výsledky automaticky vyhodnotí a dodá v grafické podobě. Součástí je i vystavení elektronického certifikátu SocioRating, který má platnost 1 rok. Rádi vám pomůžeme s interpretací výsledků nebo vás propojíme na naše zkušené konzultanty, kteří posunou vaše týmy dál.

Výhody SocioRatingu:

 • plně online,
 • 5 jazykových mutací (česká, slovenská, polská, anglická, ruská verze),
 • vyplníte do 20 minut,
 • výsledky už do 3 dnů,
 • uživatelsky přívětivý.

Co je výsledkem SocioRatingu

Jak bude vypadat váš certifikát

Ratingová škála

A+       Excelentní – společnost dosahuje velmi dobrých výsledků ve všech oblastech identifikačního procesu, v přístupu k inovativnosti, ve spokojenosti a důvěře. Jedná se o firmu se silným sociálním potenciálem, zaměstnanci dosahují vysoký stupeň identifikace s organizací, rozumí cílům, jsou ztotožněni se směřováním organizace a jsou ochotni podávat výkony k dosažení stanovených cílů.

A         Přijatelný – organizace dosahuje velmi dobrých výsledků ve většině hodnocených oblastí identifikačního procesu, v přístupu k inovativnosti, ve spokojenosti a důvěře, avšak ne ve všech. Organizace má silný sociální potenciál.

A-        Přijatelný s výhradou – organizace dosahuje v převážné míře dobrých výsledků identifikačního procesu zaměstnanců, v některých oblastech evidujeme deficity, které je však možné cílenou intervencí korigovat.

B         Přijatelný s rizikem – organizace vykazuje více deficitních oblastí, některé ve větší míře. Je třeba se zaměřit na deficitní oblasti a cíleně korigovat rizikové faktory.

B-        Nedostatečný – organizace vykazuje mnoho deficitních oblastí v identifikačním procesu zaměstnanců, nemá vybudovanou sociální bázi, což vede k neochotě, pasivnímu přístupu až k apatii zaměstnanců.

C         Rizikový – organizace vykazuje výrazné nedostatky ve všech oblastech identifikačního procesu, organizace jako sociální systém nefunguje, náprava v krátkém časovém horizontu není možná.

Spolu s výsledky od nás získáte také benchmarking společnosti – budete vědět, jak si na tom stojíte v porovnání s jinými organizacemi, které si SocioRatingem již prošly. Výsledky měření získáte pro celou organizaci. Umíme je ale i blíže rozsegmentovat také pro jednotlivé oddělení, pobočky, nebo dle seniority zaměstnanců. Segmentaci si určíte sami dle vámi zvolených kritérií.

Chcete vidět, jak vypadají výstupní materiály? Přečíst si reference spokojených zákazníků? Stáhněte si kompletní e-book.

Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Analýza sociálního prostředí firmy a spokojenosti zaměstnanců

Chcete ve vaší organizaci dosahovat dlouhodobých výsledků? Změřte si kvalitu sociálního prostředí a zjistěte její výkonnost, udržitelnost i dopad na společnost. Dozvíte se, nakolik se vaši lidé s organizací identifikují, a změříte spokojenost zaměstnanců.

 • Nastavte prostředí podporující nové nápady a inovace.
 • Snižte fluktuaci a přitáhněte talentované uchazeče.
 • Nechte firmu finančně růst díky zdravému sociálnímu prostředí.
Více o SocioRatingu - analýze sociálního prostředí ve firmách
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram