Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Mezinárodní mobilita a zdanění fyzických osob | e-book

5. ledna 2024
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Přeshraniční zaměstnávání nabývá stále většího významu, zaměstnavatelům však přináší mnoho povinností a odpovědností. Proto jsme pro vás připravili ucelený přehled zdanění v České republice, který vám pomůže vyhnout se možným nástrahám. Dozvíte se důležité informace o podmínkách daňové rezidence, dani z příjmů fyzických osob, odvodech na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění i sankcích za neplnění povinností.

Stáhněte si náš e-book, nebo si projděte praktickou infografiku níže.

Přehled oblastí důležitých pro tzv. expaty v České republice

Naši odborníci na daně, mzdy a pracovní právo jsou připraveni pomoci vám zorientovat se v problematice mezinárodního vysílání. Ať již potřebujete poradit jako zaměstnavatel či vysílaný pracovník, pomůžeme vám efektivně řešit veškeré záležitosti související s přeshraniční mobilitou v České republice i dalších zemích.

Daňové rezidenství

Fyzická osoba je považována za českého daňového rezidenta, pokud:

má trvalý byt (vlastní nebo pronajatý) v ČR, ve kterém má úmysl se dlouhodobě/trvale zdržovat a/nebo

se zdržuje na území ČR alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích

Druhy zdanitelných příjmů

Dle české legislativy podléhají zdanění následující druhy příjmů:

Ze závislé činnosti: Mzdy, prémie, odměny vedoucích pracovníků a členů představenstva.

Ze samostatné činnosti: Výnosy z podnikání a profesionálních služeb.

Kapitálové zisky: Úroky a dividendy (ze zahraničních zdrojů), dividendy a úroky českého původu jsou zpravidla předmětem srážkové daně u zdroje a nemusí být zahrnuty do ročního daňového přiznání.

Z nájmu: Výnosy z pronájmu nemovitostí a bytů, dlouhodobého pronájmu movitých věcí.

Ostatní příjmy: Výnosy z prodeje cenných papírů, prodeje majetku (pokud nejsou osvobozeny od daně).

Zaměstnanecké benefity

Specifickou skupinou příjmů ze závislé činnosti jsou zaměstnanecké benefity, např.:

Firemní vozidlo pro pracovní i soukromé účely – za zdanitelný příjem se považuje 1 %/0,5 % (nízkoemisní vozidla) / 0,25 % (bezemisní vozidla) z kupní ceny vozidla (včetně DPH; minimálně 1 000 Kč), tento příjem podléhá i příspěvkům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Příspěvky na penzijní a životní pojištění – osvobozené od daně do výše 50 000 Kč/rok.

Nepeněžní benefity v oblasti kultury, vzdělávání, pořízení služeb a zboží od zdravotnických zařízení, rekreací a zájezdů atd., které jsou poskytovány zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinným příslušníkům, budou nově osvobozeny od daně na straně zaměstnance pouze do poloviny průměrné měsíční mzdy za celý kalendářní rok. Limit pro rok 2024 je ve výši 21 983 Kč. Za zdanitelný a zpojistnitelný příjem zaměstnance je považována částka přesahující stanovený limit. Daňová neuznatelnost na straně zaměstnavatele je navázána na osvobození na straně zaměstnance, tj. výdaje na nepeněžní plnění budou vždy daňově neuznatelné, budou-li současně osvobozené na straně zaměstnance. Nadlimitní benefity mohou být na straně zaměstnavatele daňově uznatelné, pokud jejich nárok vyplývá z interního předpisu, kolektivní smlouvy či pracovní smlouvy.

Stravenky, závodní stravování a stravenkový paušál – osvobozené do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (116,20 Kč). Pro osvobození je také nutné splnit podmínku přítomnosti zaměstnance v práci, která trvá alespoň 3 hodiny. U směn trvajících alespoň 11 hodin je možné poskytnout dvojnásobnou výši. Částka nad příslušný limit bude zdanitelným příjmem zaměstnance, který podléhá pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele). Nárok je nutné zakotvit v interním předpisu/pracovní smlouvě.

Sazby daně

Vztahuje na všechny druhy příjmů do částky 1 582 812 Kč
15%

%
Aplikuje se na všechny druhy příjmů přesahující 1 582 812 Kč
23%

%

Zdaňovací období

Kalendářní rok

Sociální zabezpečení

Sazba zaměstnavatele
24.8%

%
Sazba zaměstnance
7.1%

%

Zdravotní pojištění

Sazba zaměstnavatele
9%

%
Sazba zaměstnance
4.5%

%

Zaměstnávání občanů EU – informační povinnost

Pokud zaměstnavatel zaměstná občana EU, má následující informační povinnost:

Musí písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o nástupu občana EU nebo jeho rodinného příslušníka do zaměstnání či k výkonu práce v rámci vyslání.

Tuto povinnost musí splnit zaměstnavatel nejpozději v den nástupu do zaměstnání či k výkonu práce v rámci vyslání. Oznámení je možné podat prostřednictvím datové schránky, osobně, ale i e-mailem.

V případě ukončení zaměstnání či vyslání, má zaměstnavatel povinnost informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR také o ukončení zaměstnání nebo výkonu práce v rámci vyslání nejpozději do 10 kalendářních dnů.

Při prodloužení pracovní smlouvy musí být zaměstnanec nahlášen znovu.

Pokud je smlouva na dobu neurčitou, musí se hlásit ukončení.

Za nesplnění informační povinnosti hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše 100 000 Kč.

Zaměstnávání občanů třetích zemí – informační povinnost

Podobně jako při zaměstnávání občanů EU se vztahují na zaměstnavatele téměř stejné povinnosti:

Musí písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o nástupu cizince do zaměstnání či k výkonu práce v rámci vyslání. Krajská pobočka Úřadu práce ČR je příslušná podle místa výkonu práce cizince.

Tuto povinnost musí splnit zaměstnavatel nejpozději v den nástupu do zaměstnání či k výkonu práce v rámci vyslání. Oznámení je možné podat prostřednictvím datové schránky, osobně ale i e-mailem.

V případě ukončení zaměstnání či vyslání, má zaměstnavatel povinnost informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR i o ukončení zaměstnání nebo výkonu práce v rámci vyslání nejpozději do 10 kalendářních dnů.

Při prodloužení pracovní smlouvy musí být zaměstnanec nahlášen znovu.

Pokud je smlouva na dobu neurčitou, musí se hlásit ukončení.

Za nesplnění informační povinnosti hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše 100 000 Kč.

Dále je zaměstnavatel povinen uchovávat kopie dokladů prokazující oprávněnost pobytu cizinců, a to po dobu trvání zaměstnání a na dobu 3 let od ukončení, včetně překladu do českého jazyka.

Podání daňového přiznání

Daňové přiznání je nutné podat do 3 nebo 4 měsíců po skončení zdaňovacího období. Obvyklé termíny jsou následující:

1. duben – podání v papírové podobě

1. květen – podání elektronicky prostřednictvím datové schránky

1. červenec – podání prostřednictvím daňového poradce na základě plné moci

Lhůtu pro podání lze prodloužit o další 3 měsíce nebo do 1. listopadu v případě zahraničního příjmu

Sankce – daňová oblast

Pozdní podání daňového přiznání: 0,05 % z vyměřené daně, 0,01 % z daňové ztráty, max. 5 % nebo 300 000 Kč.

Pozdní úhrada splatné daně: výše úroku z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené ČNB pro první den příslušného kalendářního pololetí zvýšené o 8 procentních bodů

Pozdní nebo chybějící registrace k dani: až do výše 500 000 Kč

Pozdní nebo chybějící podání měsíčního vyúčtování daně ze závislé činnosti nebo vybírané srážkou: až do výše 500 000 Kč

Sankce – sociální zabezpečení

Nepodání žádosti o formulář A1: až do výše 20 000 Kč

Pozdní podání přehledu o výši pojistného: až do výše 50 000 Kč

Pozdní úhrada odvodů na sociální zabezpečení: výše úroku z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž k prodlení došlo, zvýšené o 8 procentních bodů. Nepřesáhne-li úrok v úhrnu částku 1 000 Kč, nevzniká poplatníkovi povinnost úrok hradit

Pozdní nebo chybějící registrace k sociálnímu zabezpečení: až do výše 20 000 Kč

Sankce – zdravotní pojištění

Pozdní podání přehledu o výši pojistného: až do výše 50 000 Kč

Pozdní úhrada odvodů na zdravotní pojištění: výše úroku z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž k prodlení došlo, zvýšené o 8 procentních bodů. Nepřesáhne-li úrok v úhrnu částku 1 000 Kč, nevzniká poplatníkovi povinnost úrok hradit

Pozdní nebo chybějící registrace k zdravotnímu pojištění: až do výše 10 000 Kč, nebo 20 000 Kč v případě nesplnění povinnosti opakovaně

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
homestarenvelopeinboxfile-emptylicenseusertagmap-markercalendar-fullheart-pulsediamondbriefcasecardownloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram