Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

NSS: Uznatelnost vnitroskupinových služeb hrazených měsíčním paušálem

10. června 2024

Týká se: Převodní ceny

Vybrali jsme pro vás další rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“), tentokrát 2 Afs 27/2023. Daný spor je vedený ve věci poskytování vnitroskupinových služeb. Argumentace dotčených soudů poskytuje dobré vodítko v nutnosti prokázat způsob kalkulace režijní přirážky pro daňové účely.

Popis situace

V posuzovaném případě poskytoval poplatník vnitroskupinové služby, které zahrnovaly kromě jiného účetnictví a administrativu. Poplatník aplikoval režijní přirážku 75 % z objemu souvisejících mzdových nákladů. Dle správce daně ovšem společnost neprokázala kompletní rozsah fakturovaných činností doložením dokladů, na základě čehož nemohla být režijní přirážka uznána jako daňově účinný náklad. Jak správce daně, tak Městský soud v Praze vyžadovaly důkazy, že paušální cena za služby byla vynaložena k dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Argumentace NSS

  • Dle NSS v tomto případě správce daně netvrdil, že předmětná služba nebyla ve skutečnosti poskytnuta a nesloužila k dosažení zdanitelných příjmů. Správce daně argumentoval, že část odměny byla stanovena odhadem, a proto se v této výši nejednalo o náklad sloužící k dosažení zdanitelných příjmů.
  • Podle NSS je na rozhodnutí účastníků obchodních vztahů v rámci vnitroskupinových služeb, jakým způsobem si výši odměny sjednají. Způsob stanovení režijní přirážky tedy sám o sobě nevypovídá o tom, zda poskytnutá služba reálně sloužila k dosažení zdanitelných příjmů.

Závěr NSS

Dle názoru NSS upravil správce daně daňový základ nikoliv porovnáním sjednané ceny s cenou obvyklou, ale zpochybněním kalkulace sjednané ceny. NSS nesouhlasil s pohledem krajského soudu a správce daně a přiklonil se na stranu poplatníka.

Ve své podstatě správce daně zpochybňuje pouze část uplatněných nákladů na poskytnutou službu vynaložených mezi spojenými osobami. Nezpochybnil tudíž daňovou uznatelnost nákladů jako takovou, nýbrž pouze jejich akceptovatelnou výši z hlediska snížení základu daně poplatníka.

Správce daně v daném případu nesprávně vyhodnotil situaci a neposkytl poplatníkovi dostatečný prostor pro ověření uznatelnosti metody režijní přirážky (důkazní prostředky byly zamítnuty pro nedostatečnou prokazatelnost doložených podkladů).

Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markerearthcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram