Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus | News Flash

1. dubna 2020
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Informace byly aktualizovány k 6. dubnu 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí („MPSV“) zveřejnilo po odsouhlasení vládou dne 31. 3. 2020 cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus („Program Antivirus“).

Stáhnout článek jako PDF

Webová aplikace pro přijímání žádostí a podávání vyúčtování byla spuštěna dne 6. 4. 2020 a je přístupná na tomto odkazu www.antivirus.mpsv.cz.

1. Smysl a účel

Účelem je zmírnění negativních dopadů protikrizových, karanténních a dalších mimořádných opatření vydaných v souvislosti s celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 (dále jen „koronavirus“) na zaměstnanost v České republice, tj. zejména zamezení hromadného propouštění.

Tohoto cíle má být dosaženo mj. snížením mzdových nákladů zaměstnavatelů, a to formou příspěvku státu na celkové náklady práce, resp. částečnou úhradou náhrad mezd poskytovaných zaměstnancům při překážkách v práci vyvolaných v souvislosti s epidemií koronaviru.

2. Komu je program určen

Program Antivirus je určen zaměstnavatelům, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty (soukromé firmy), a kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance v pracovním poměru, který:

 • Spadá do podmínek režimu A nebo B Programu Antivirus;
 • Je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů;
 • Má pracovní smlouvu dle českého práva;
 • Nebyla mu dána ke dni podání vyúčtování (viz bod 6.c. níže) výpověď (s výjimkou výpovědí pro zvlášť hrubé či závažné porušení právních povinností).

3. Výše podpory

Režim A: 80 % z uznatelných výdajů, max. však 39 000 Kč na jednoho zaměstnance.

Režim B: 60 % z uznatelných výdajů, max. však 29 000 Kč na jednoho zaměstnance.

4. Uznatelné výdaje (co má příspěvek pokrýt)

Příspěvek je vyplácen zaměstnavateli jako kompenzace za:

 • Náhradu mzdy;
 • Odvody (pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění), které zaměstnavatel za sebe a zaměstnance odvedl.

Podmínkou je, že zaměstnavatel tyto částky skutečně řádně a včas vyplatil.

5. Za kdy se budou příspěvky poskytovat

Za období od 12. 3. 2020 (vyhlášení nouzového stavu) až do 30. 4. 2020 (včetně) s možností případného prodloužení až do konce května (nutno vládní odsouhlasení).

6. Administrativní postup

a) Žádost:

 • Pouze elektronicky prostřednictvím (i) datové schránky nebo (ii) za použití elektronického podpisu pomocí webové aplikace (www.antivirus.mpsv.cz);
 • ÚP ČR místně příslušné dle sídla zaměstnavatele;
 • Doklad o účtu, na který se vyplácí podpora.

b) Dohoda o poskytnutí příspěvku:

 • Vygenerována aplikací automaticky po vyplnění žádosti;
 • Má se za podepsanou žadatelem;
 • ÚP kontroluje splnění podmínek (oprávněnost podepisující osoby, doklad prokazující existenci bankovního účtu, identifikační údaje žadatele a splnění podmínek pro uzavření dohody);
 • Nesplnění podmínek: žádost stornována, žadatel informován, může podat novou opravenou žádost (i opakovaně);
 • Splnění podmínek: podpis dohody ÚP ČR a odeslání žadateli datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

c) Vyúčtování náhrad mezd:

 • Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd za příslušný kalendářní měsíc;
 • Zaměstnavatel v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody;
 • Zaměstnavatel předloží ÚP ČR prostřednictvím webové aplikace na samostatném formuláři vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (není-li rodné číslo);
 • Součástí je čestné prohlášení zaměstnavatele o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP.

d) Poskytnutí příspěvku

 • ÚP ověří u ČSSZ, zda jsou zaměstnanci v pracovním poměru u zaměstnavatele;
 • Splnění podmínek: vyplacení příspěvku na účet;
 • Nesplnění podmínek: výzva na žadatele k prokázání jeho tvrzení (např. předložení pracovní smlouvy, mzdového listu atp.).

e) Časový harmonogram

 • Webová aplikace byla spuštěna 6. 4. 2020;
 • S výplatami příspěvků by se mělo započít od 10. 4. 2020.

7. Právní základ

Program Antivirus je vydán dle § 120 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, dle něhož se cíleným programem rozumí „soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce“. Součástí programu je stanovení podmínek pro jeho provádění a harmonogram čerpání.

8. Sankce za porušení

Stát upozorňuje, že bude provádět rozsáhlé následné i průběžné kontroly dodržování pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku v souvislosti s realizací Programu Antivirus.

Zneužití může být považováno za trestný čin a porušení podmínek dohody může být porušením rozpočtové kázně a důvodem pro vrácení příspěvku.

Úplné znění Programu Antivirus je možné nalézt ZDE.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram