Právo duševního vlastnictví

Výsledek tvůrčího úsilí jednotlivců a firem je chráněn právem duševního vlastnictví, které se mimo jiné i s rozvojem technologií stává stále komplexnější a složitější disciplínou. V této dynamické právní oblasti zvané také IP právo poskytuje Accace Legal kompletní právní poradenství. Mezi naše služby patří zejména:

Audit duševního vlastnictví (IP Scan)

IP Scan představuje komplexní službu v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Slouží jednak ke zmapování situace ve vašem podniku, pokud jde o ochranu značek, autorských děl, vynálezů, obchodního tajemství či například nastavení licencí.

Jestliže se během auditu objeví jakékoliv nedostatky, navrhne IP expert jejich praktické řešení. Služba IP Scan však pomáhá podnikatelům i ve vytvoření strategie ochrany duševního vlastnictví s cílem maximalizovat hodnotu jejich podniku.

Dobrou zprávou je, že EU aktuálně poskytujte pro malé a střední podnikatele (včetně živnostníků) dotaci na financování 90 % nákladů spojených se službou IP Scan. Díky tomu je možné pořídit službu IP Scan v hodnotě 900 EUR za 90 EUR, a ušetřit tak 810 EUR.

Více o službě IP Scan

Službu IP Scan mohou poskytovat pouze experti, kteří prošli školením Úřadu pro ochranu duševního vlastnictví EU (EUIPO) a jsou zapsáni u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. V našem týmu máme hned tři takové IP experty.

Více informací může nalézt v našem stručném článku týkajícím se současných dotačních programů EU či v detailnějším článku zabývajícím se výhradně popisem služby IP Scan.

Ochranné známky

Ochranná známka je právem chráněné označení výrobků nebo služeb, které se na trhu používá k rozlišení mezi podnikateli. Představuje tak konkurenční výhodu a zároveň slouží k lepší orientaci spotřebitelů.

Více o ochranných známkách

Ochranou známkou může být jakékoliv označení, které je:

 1. způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobku nebo služeb druhé osoby, a
 2. je vyjádřeno v rejstříku ochranných známek.

V závislosti na podobě ochranné známky dělíme na slovní, obrazové, kombinované, ale i méně časté typy jako trojrozměrné, zvukové či holografické ochranné známky.

Dělení ochranných známek dle územní ochrany:

 • Národní – ochrana na území ČR.
 • Nadnárodní – prostřednictvím úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) je možné ochrannou známku přihlásit k zápisu v některém z dalších států, které přistoupily k Madridské dohodě – USA, Kanada, Izrael, Čína, Rusko.
 • Unijní – přihlašuje se u Úřadu duševního vlastnictví EU (EUIPO) a ochrana působí ve všech zemích EU.

Rádi pro vás zajistíme:

 • přihlášení unijní ochranné známky u EUIPO
 • přihlášení české národní ochranné známky u ÚPV
 • přihlášku mezinárodní ochranné známky u WIPO,
 • prodloužení platnosti ochranné známky či změny v její registraci,
 • zastupování ve sporných řízeních v rámci registrace ochranné známky (např. řízení o námitkách proti registraci) či ohledně již zapsaných ochranných známek (řízení o návrhu na zrušení nebo neplatnost), a to včetně zastupování v soudních sporech,
 • zastupování ve sporných řízeních v rámci vymáhání práv ze zapsaných ochranných známek, včetně zastupování v soudních sporech,
 • přípravu licenčních či podlicenčních smluv k užívání ochranné známce, včetně právní a daňové optimalizace licenčního modelu.

Autorské právo

Autorské právo poskytuje autorům po určitou dobu práva k jejich dílům, zejména dílo využívat, bránit je před využíváním třetími osobami bez jejich souhlasu či udělovat k použití dílu licence.

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné, dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Za dílo se považuje též počítačový program nebo databáze.

Více o autorském právu

Autorské právo nechrání samotné myšlenky nebo ideje, ale pouze konkrétní dílo, které je výsledkem tvůrčí činnosti autora. Specifikum autorských práv je, že vznikají okamžikem vytvoření díla autorem.

Jednotlivá práva autorů můžeme dále dělit na osobnostní (vždy zůstávají autorovi samému) a majetková (s nimi může autor volně nakládat).

Rádi pro vás zajistíme:

 • nastavení smluv s autory jednotlivých děl (např. vývojáři softwaru, designéry, marketingovými experty apod.),
 • zastupování ve sporných řízeních v rámci vymáhání autorských práv, a to včetně zastupování v soudních sporech,
 • přípravu licenčních či podlicenčních smluv k užívání autorského díla, včetně právní a daňové optimalizace licenčního modelu.

Průmyslové vzory

Průmyslový vzor je právně chráněný vzhled výrobku, spočívající v jeho liniích, obrysech, barvách, tvaru, struktuře nebo materiálech případně jeho zdobení. Jde tedy o ochranu designérského řešení, nikoliv o ochranu technické nebo konstrukční podstaty.

Více o průmyslových vzorech

Průmyslový vzor je možné chránit, pouze splňuje-li kritérium novosti a individuální povahy. Zjednodušeně lze říci, že daný design nesmí být v době podání přihlášky již veřejnosti dostupný (pokud nejde o uveřejnění původcem či jeho právním předchůdcem v posledních 12 měsících) a musí se od ostatních průmyslových vzorů v očích průměrného spotřebitele dostatečně odlišovat.

Dělení průmyslových vzorů dle územní ochrany:

 • Národní – ochrana na území ČR.
 • Unijní – přihlašuje se u EUIPO a ochrana působí ve všech zemích EU.

Rádi pro vás zajistíme:

 • přihlášení unijního průmyslového vzoru u EUIPO,
 • přihlášení českého průmyslového vzoru u ÚPV,
 • prodloužení platnosti průmyslového vzoru či změny v jeho registraci,
 • zastupování ve sporných řízeních v rámci registrace (např. řízení o námitkách proti registraci) či ohledně již zapsaných průmyslových vzorů (řízení o návrhu na zrušení nebo neplatnost), a to včetně zastupování v soudních sporech,
 • zastupování ve sporných řízeních v rámci vymáhání práv ze zapsaných průmyslových vzorů, a to včetně zastupování v soudních sporech,
 • přípravu licenčních či podlicenčních smluv k užívání průmyslových vzorů, včetně právní a daňové optimalizace licenčního modelu.
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram