Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Granty EU na ochranu duševního vlastnictví – jedinečná příležitost pro malé a střední podniky

24. dubna 2023

Evropská unie již třetím rokem realizuje grantový program na podporu ochrany duševního vlastnictví malých a středních podniků (MSP) se sídlem v EU. V tomto článku se zaměříme především na podmínky stanovené pro žadatele o poskytnutí dotace, formy čerpání dotace a také postup pro vlastní čerpání.

Stáhnout článek jako PDF

Kdo může žádat o dotaci?

O dotaci z fondu EU mohou žádat podnikající fyzické osoby nebo podniky, které splňují definici malého či středního podniku. Tedy ty, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a zároveň jejich roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejich bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. O dotaci se může v zásadě ucházet i žadatel, který z těchto EU grantů již v minulých letech čerpal.

Formy čerpání dotace

Ze zkušeností z minulých let plyne, že nejčastější formou čerpání dotace bude voucher (poukázka) na audit duševního vlastnictví (IP Scan) a voucher na poplatky související s registrací ochranných známek a průmyslových vzorů.

1. Voucher na audit duševního vlastnictví (IP Scan)

První službou, pro kterou lze využit dotaci z EU grantu, je tzv. IP Scan. Na základě tohoto voucheru bude žadateli proplaceno 90 % nákladů na službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví. Cena této služby je stanovena na 900 EUR. Žadatele tak po obdržení grantu vyjde ve finále pouze na 90 EUR.

Jak takový audit duševního vlastnictví vlastně vypadá? Pro jeho provedení je žadateli ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) přidělen odborník v oblasti duševního vlastnictví, který prošel příslušnou autorizací zahrnující dvoudenní školení od Úřadu EU pro duševní vlastnictví (EUIPO). Žadatel může přitom rovnou navrhnout odborníka, jehož služby si pro IP Scan vybral. Accace Legal například disponuje hned třemi advokáty, kteří příslušnou autorizaci získali.

Tento odborník poté provede komplexní analýzu stavu duševního vlastnictví klienta. A to na základě výrobků či služeb, které klient poskytuje, a obchodního modelu, který využívá. Vychází přitom jednak z rešeršních databází a volně dostupných informací, ale rovněž ze strukturovaného rozhovoru s klientem a z jeho interní dokumentace. Výsledkem auditu je poté závěrečná zpráva obsahující doporučení, jak nejlépe chránit stávající duševní vlastnictví, spolu s identifikací možných příležitostí, jak posílit pozici klienta v oblasti duševního vlastnictví a jak ji obchodně využít. Nejde tedy o žádný suchý právní text bez praktického využití.

Úroveň služby IP Scan je mimo jiné zajištěna tím, že závěrečná zpráva podléhá schválení ÚPV.

2. Voucher na registrační poplatky

Tento typ voucheru lze využít na čerpání finančních prostředků za účelem úhrady poplatků spojených s registrací ochranných známek a průmyslových vzorů. Dotaci může žadatel čerpat nejenom na úhradu nákladů a poplatků spojených s registrací na národní úrovni, ale i na registraci průmyslových práv na úrovni EU (např. ochranná známka EU) či mezinárodní úrovni (např. ochranná známka s mezinárodním zápisem).

Na poplatky za registraci na vnitrostátní nebo unijní úrovni lze čerpat z grantu finanční prostředky až do výše 75 % nákladů, zatímco u poplatků za mezinárodní registrace je čerpání limitováno do výše 50 % vzniklých nákladů.

Maximálně možná výše poskytnuté dotace na náhradu nákladů spojených s registračními poplatky činí 1 000 EUR.

Proces čerpání dotace

Žádost o poskytnutí dotace může podat osoba oprávněná jednat za malý či střední podnik anebo zástupce na základě plné moci (např. advokát). Žádosti je možné podávat až do 8. prosince 2023, nebo do doby vyčerpání všech finančních prostředků v grantu.

Žadatel si nejprve musí dobře rozmyslet, jaký z dvou nástrojů pro čerpání dotace zvolí. V rámci jednoho roku totiž nelze čerpat oba vouchery.

Pro získání dotace musí žadatel učinit následující kroky:

  1. Zaregistrovat si účet u Fondu pro MSP (pokud jej dosud nemá).
  2. Vyplnit prostřednictvím tohoto účtu formulář žádosti o dotaci a přiložit k ní veškeré ve formuláři specifikované přílohy.
  3. Aktivovat poukaz dle pokynů v rozhodnutí o schválení žádosti. Je nutné mít na paměti, že poukazy jsou vždy platné pouze po dobu 2 měsíců od udělení grantu. Nicméně doba platnosti poukazu může být na základě žádosti prodloužena o další 2 měsíce.
  4. Poté je třeba zažádat o poskytnutí služby IP Scan či podat přihlášky k zápisu ochranné známky nebo průmyslového vzoru a uhradit související poplatky v plném rozsahu. POZOR – dotace nelze čerpat na již poskytnutý audit duševního vlastnictví či již podané přihlášky průmyslových práv.
  5. Nakonec je třeba vyplnit žádost o proplacení nákladů skrze účet na Fondu pro MSP a doložit poskytnutí služby IP Scan či podání přihlášek k registraci. Poté dojde k vyplacení dotace žadateli.

Pokud vás tento článek zaujal a máte zájem se o uvedených voucherech dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám zodpovíme veškeré dotazy a v případě zájmu vám nabídneme poskytnutí služeb, na které se dotační vouchery vztahují. Poradíme vám i s čerpáním samotné dotace.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram