Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

IP Scan aneb audit duševního vlastnictví dotovaný z grantu EU

12. června 2023

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO vypsal další kolo dotace na zpracování auditu duševního vlastnictví, označovaného jako IP Scan. Díky tomuto grantu mohou žadatelé ušetřit 810 EUR na zpracování auditu duševního vlastnictví. Kromě toho lze získat také dotaci na registraci ochranné známky, a to až do výše 75 % nákladů na poplatky.

Stáhnout článek jako PDF

IP Scan představuje komplexní službu zahrnující nejen audit duševního vlastnictví, tj. prověření, jaké duševní vlastnictví společnost při své činnosti fakticky vytváří či využívá. Součástí je rovněž vytvoření strategie ochrany duševního vlastnictví pro stávající i v budoucnu předpokládaný stav klientova podnikání. Jedná se o odbornou službu, jejímž cílem není jen poukázat na možná rizika, ale také poskytnout doporučení nejvhodnější ochrany se zdůvodněním, proč je doporučované řešení vhodné.

Služba IP Scan se skládá z následujících fází:

1.     Přípravná fáze

U přípravné fáze je nejdůležitější poznání jednotlivých aspektů klientova podnikání a jeho přístupu k duševnímu vlastnictví na základě poskytnutých informací. Klient vyplní krátký dotazník, který odborníkovi (specialista na duševní vlastnictví s příslušnou autorizací) poskytne základní přehled o řešení ochrany práv duševního vlastnictví a možných rizicích.

Co je cílem přípravné fáze:

Vyplnění dotazníku přirozeně přivede klienta k zamyšlení nad ochranou duševního vlastnictví, rozdělení kompetencí a odpovědnosti v jeho společnosti i zhodnocení v oblasti vývoje a inovací.

2.     Analýza

V průběhu analýzy diskutuje odborník s odpovědnými osobami majícími na starost danou oblast. Odborník jde více do hloubky ve snaze seznámit se s obchodním modelem a obchodní strategií klienta. Jeho hlavním cílem je identifikovat klíčové prvky hodné ochrany duševního vlastnictví. Takovými prvky mohou být např. obchodní značka, utajované know-how nebo jedinečné řešení – vše poskytující výhodu oproti konkurenci. Není třeba se obávat důvěrnosti sdělovaných informací. Před poskytnutím chráněných informací se vždy uzavírá dohoda o mlčenlivosti, naši odborníci jsou nadto vázáni i advokátní mlčenlivostí.

Co je cílem analýzy:

Analýza představuje základní stavební kámen pro zpracování auditu. Podstatou analýzy je porozumění činnosti klienta, jeho budoucím vizím a strategii.

3.     Zhotovení zprávy a doporučení vhodných řešení

Při zhotovení zprávy odborník vyhodnotí všechny shromážděné údaje a doporučí vhodné nástroje ochrany práv duševního vlastnictví, která na základě analýzy identifikoval u klienta jako klíčová. Uvede také výhody daného řešení. Při tom bude přihlížet ke strategii rozvoje klientova podnikání, aby řešení nebylo ušito na míru nejen za současného stavu, ale aby bralo v potaz i klientův předpokládaný rozvoj.

Kromě jiného odborník provede také základní rešerši ochranných známek a dalších registrovaných práv a porovnání s klientovou konkurencí.

Na základě shromážděných informací odborník sestaví písemný výstup, který bude obsahovat ucelený přehled o:

  • předmětech duševního vlastnictví, které lze chránit prostředky ochrany,
  • potenciálních rizicích a jejich dopadech na klientovo podnikání,
  • odůvodněné doporučení prostředků ochrany duševního vlastnictví.

Co je cílem reportu:

Report má poskytnout klientovi věcné a stručné shrnutí obsahující informace, na základě kterých se klient seznámí s možnými riziky a sám posoudí, jestli a jaké prostředky ochrany duševního vlastnictví chce implementovat.

Výše dotace na poskytnutí služby IP Scan

V rámci pomoci malým a středním podnikům fond MSP Evropské unie proplácí 90 % nákladů na službu IP Scan, jejíž cena je pro Českou republiku zastropována částkou 900 EUR. Samotná služba IP Scan tak klienta přijde pouze na 90 EUR.

Podmínky pro získání grantu:

  • splňování definice malého a středního podniku,
  • podání žádosti o grant ještě před zahájením poskytování služby IP Scan.

Samotné podání žádosti nezabere mnoho času a rádi vám s ním pomůžeme.

Rizika zanedbání ochrany duševního vlastnictví

Pokud vaše společnost zanedbává ochranu duševního vlastnictví, vystavuje se řadě rizik a možným negativním důsledkům. Níže shrnujeme některé z nich:

Žaloby pro porušení práv

Při zanedbání ochrany duševního vlastnictví se vaše společnost stává náchylnější k žalobám za porušování práv jiných osob. Velmi lehce k tomu dojde například při porušení práva z ochranné známky jiného subjektu – použitím stejného nebo velmi podobného jména společnosti, názvu produktu, webové domény nebo označení služeb. Právní bitvy mohou být nákladné, časově náročné a mohou poškodit pověst vaší společnosti, což vede k finančním ztrátám a pošramoceným obchodním vztahům.

Ztráta konkurenční výhody

Nechránění duševního vlastnictví otevírá dveře konkurenci, která může využít vaše inovace, vynálezy nebo prvky vaší značky. Můžete pak přijít o konkurenční výhodu, protože vaši konkurenti se mohou více než jen inspirovat vašimi produkty a oslabit tak vaši pozici na trhu a loajalitu zákazníků.

Rozmělnění značky a poškození dobrého jména

Bez řádné ochrany duševního vlastnictví mohou neoprávněné strany používat podobné obchodní označení, což vede k rozmělnění značky a riziku záměny na straně spotřebitelů. To může snížit rozlišovací schopnost vaší značky a podkopat důvěru vašich zákazníků, a ve výsledku ovlivnit vaši pověst na trhu.

Ztráta obchodní příležitosti

Zanedbání ochrany duševního vlastnictví může způsobit promarnění příležitostí k růstu a expanzi. Potenciální investoři, partneři nebo nabyvatelé licencí mohou váhat, zda navázat spolupráci se společností, která si neváží svých aktiv duševního vlastnictví a nechrání je. Ochrana duševního vlastnictví prokazuje profesionalitu, spolehlivost a dlouhodobou vizi. Zvyšujete tak své šance na získání strategických aliancí a lukrativních obchodních dohod. Nedostatečná ochrana duševního vlastnictví může dokonce odradit strategického investora od vstupu do vaší společnosti.

Ztráta zdrojů příjmů

Nechráníte-li dostatečně své duševní vlastnictví, můžete lehce přijít o zdroje svých příjmů. Bez náležitých ochranných opatření mohou ostatní těžit z vašich vynálezů nebo výtvorů, vyrábět a prodávat podobné výrobky bez vašeho souhlasu a bez úhrady licenčních poplatků. Takováto konkurence snižuje váš podíl na trhu i potenciální zisky.

Závěrem

Zanedbání ochrany duševního vlastnictví je riskantní přístup, který může mít vážné důsledky pro růst, ziskovost a pověst vaší společnosti. Důslednou aplikací ochrany duševního vlastnictví a využitím služeb, jako je IP Scan, můžete tato rizika minimalizovat a zajistit si pevný základ pro udržitelný úspěch.

Investice do ochrany duševního vlastnictví je důkazem vašeho závazku k inovacím, kreativitě a integritě. Ochranou vlastních práv duševního vlastnictví a respektováním práv ostatních přispíváte ke zdravému a živému podnikatelskému ekosystému.

Nepodceňujte dopad duševního vlastnictví na budoucnost vaší společnosti. Využijte výhod dotované služby IP Scan a dalších souvisejících služeb, podnikněte proaktivní kroky k ochraně svých aktiv duševního vlastnictví a zajistěte své společnosti dlouhodobý růst, konkurenceschopnost a prosperitu.

Naši specialisté vám se vším velmi rádi pomohou. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram