DAC 6/MDR reporting

O tom, co DAC 6 znamená, bylo napsáno již mnoho. O tom, jak se s nařízením mají daňoví poplatníci v praxi vypořádat, zatím velmi málo. Níže proto uvádíme krátké shrnutí problematiky a naše doporučení.

Úvodem

V roce 2020 vstoupila v platnost novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, jež s sebou přinesla nové povinnosti – konkrétně oznamovací povinnosti zprostředkovatelům a uživatelům takzvaných přeshraničních uspořádání.

Aby na uspořádání či transakce dopadla povinnost jejich oznámení, musí splňovat alespoň jeden z definovaných charakteristických znaků. Pečlivé posouzení naplnění těchto znaků je proto základem správného rozhodnutí ohledně nutnosti oznámení správci daně.

Oznámení dopadá primárně na zprostředkovatele, typicky externího poradce (v roli zprostředkovatele však může vystupovat např. také mateřská společnost). Tato povinnost se však často přesouvá na uživatele, tedy na společnost, jež participuje na uspořádání/transakci.

Z časového hlediska je nutné zkoumat nejen aktuální a budoucí uspořádání/transakce, nýbrž se zaměřit i na minulost. Povinnost oznámení se vztahuje na takové uspořádání/transakce, u nichž byl první krok k jejich zavedení učiněn nejpozději 25. června 2018. První oznámení již měla být podána do 31. ledna 2021.

Co to pro vás znamená?

  • Každá společnost by měla mít nastaven mechanismus, jak se ujistit, že o případném uspořádání/transakci podléhající oznamovací povinnosti bude vědět a bude tedy řádně oznámena.
  • Rovněž s tím úzce souvisí prevence, aby k takovým situacím nedocházelo; eventuálně aby společnost dopředu věděla, že dané uspořádání/transakce k oznamovací povinnosti povedou.
  • Společnost by také měla provést revizi, zda již nedošlo k uspořádání/transakci vedoucí k oznámení.

Co bychom vám doporučili?

  • Aby relevantní osoby ve společnosti měly o reportingu povědomí (zejména o případných uspořádáních/transakcích, které mohou k oznamovací povinnosti vést).
  • Mít pod kontrolou, zda již k uspořádání/transakcím vedoucím k oznamovací povinnosti nedošlo.
  • Mít vypracovánu směrnici popisující postup, jak se k oznamovací povinnosti ve společnosti přistupuje (termíny, proškolení, jak oznamovat atd.).

V Accace vám můžeme nabídnout

  • Revizi a navazující report potvrzující, že v minulosti k uspořádání/transakcím podléhajícím oznamovací povinnosti nedošlo (popřípadě upozornění na ty případy, kde je nutné povinnost splnit).
  • Proškolení vybraných zaměstnanců.
  • Přípravu směrnice.
  • Ad hoc poradenství.
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram