Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Country by Country Reporting neboli Zpráva podle zemí

16. února 2024
Tento článek je dostupný také v
angličtině

V rámci projektu BEPS (zaměřující se na erozi daňových základů a přesouvání zisků mezi zeměmi) vydala OECD doporučení na zavedení tzv. Country by Country Reportingu (dále jen „CbCR“). Česká republika implementovala CbCR do své národní legislativy prostřednictvím novely zákona č. 164/2013 Sb.

Stáhnout článek jako PDF

CbCR ukládá povinnost daňového výkaznictví všem nadnárodním skupinám, jejichž agregovaný konsolidovaný obrat za předcházející účetní období přesáhl 750 mil. EUR. Povinnost se vztahuje na entity umístěné v daňových jurisdikcích, které jsou zapojeny do CbCR. Seznam smluvních států zapojených do CbCR je průběžně aktualizován a zveřejněn prostřednictvím Finančního zpravodaje na stránkách Ministerstva financí České republiky.

CbCR oznámení (neboli Zpráva podle zemí)

CbCR oznámení je povinna podat tzv. reportující entita (nejčastěji nejvyšší mateřská společnost), a to kolektivně za celou skupinu. Reportující entitou může však být i zastupující evropská či mateřská entita (např. pokud se nejvyšší mateřská společnost nachází v zemi, která není uvedena v seznamu států zapojených do CbCR). Pokud je reportující entitou česká společnost, má povinnost podat CbCR oznámení každoročně do 12 měsíců po skončení období, za které je CbCR oznámení podáváno.

CbCR ohlášení

České společnosti náležející do nadnárodní skupiny, kterým povinnost podat CbCR oznámení vznikla a které samy nejsou reportující entitou, jsou povinny podat tzv. CbCR ohlášení (tj. informovat správce daně o tom, která z entit bude příslušná údaje za danou skupinu reportovat). Tuto ohlašovací povinnost jsou společnosti v České republice povinny splnit do konce období, za které je CbCR oznámení podáváno.

Nedojde-li k žádným změnám v údajích uvedených v CbCR ohlášení, jedná se o jednorázovou ohlašovací povinnost, kterou česká entita většinou splní v období,

  • za které má daná skupina poprvé povinnost CbCR oznámení podávat nebo
  • ve kterém česká entita nově přistoupí do skupiny již dříve povinné CbCR oznámení podávat.

V případě jakýchkoliv změn v reportovaných údajích je společnost povinna informovat správce daně ve lhůtě 15 dnů od změny.

Odeslání formuláře

CbCR oznámení i ohlášení musí být adresováno Specializovanému finančnímu úřadu a podáno výhradně prostřednictvím aplikace EPO (tj. není možné podání učinit datovou schránkou poplatníka).

Sankce

V případě nesplnění ohlašovací povinnosti hrozí poplatníkovi pokuta ve výši až 500 tis. Kč. V případě, že reportující entita opomine svou povinnost podat CbCR oznámení, hrozí jí pokuta až 1,5 mil. Kč.

Využití informací

Na základě informací uvedených v CbCR oznámení získá správce daně ucelený přehled o tržbách z vnitroskupinových transakcí a plnění souvisejících daňových povinností v jednotlivých jurisdikcích.

Doporučujeme vám ujistit se, zdali se ohlašovací (či případně oznamovací) povinnost vztahuje na vaši společnost. Budete-li si přát, rádi vám nabídneme naši komplexní asistenci při splnění souvisejících povinností či v oblasti převodních cen.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram