Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Kdo má povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023?

16. ledna 2024

Pomalu se blíží zákonný termín pro podání daňového přiznání za rok 2023 (2. dubna 2024). Níže proto shrnujeme základní situace, kdy je fyzická osoba – poplatník daně z příjmů fyzických osob – povinna podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále jen „daňové přiznání“).

Stáhnout článek jako PDF

Příjmy posuzované z hlediska podání daňového přiznání

Obecně je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly v daném kalendářním roce částku 50 000 Kč. Do tohoto limitu se nezahrnují:

  • příjmy, jež jsou zdaňovány srážkovou daní v samostatném základu daně,
  • příjmy, které nejsou předmětem daně,
  • a příjmy od daně osvobozené.

Obdrželi jste nějaký příjem a zvažujete, zda máte povinnost podat daňové přiznání či nikoli? Nejprve je třeba se zamyslet, jsou-li tyto příjmy předmětem daně z příjmů fyzických osob. Testování tohoto kritéria bude pravděpodobně poměrně jednoduché. Předmětem daně je v zásadě vše, o co se zvyšuje majetek poplatníka, s výjimkou několika případů taxativně vyjmenovaných v zákoně č. 86/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Např. se jedná o přijaté úvěry a půjčky, příjmy plynoucí z rozšíření či zúžení společného jmění manželů, příjmy au-pair apod.

Povinnosti podat daňové přiznání se vyhnete v případě, že jste obdrželi pouze příjmy, které jsou od daně osvobozené. Tj. například z prodeje movitých věcí, z prodeje nemovitostí (pokud byly splněny podmínky pro osvobození), příjmy ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, z důchodového pojištění (do stanoveného limitu), státní sociální podpory apod.

Avšak v případě, že některý váš příjem osvobozený od daně přesáhne částku 5 mil. Kč, musíte si splnit oznamovací povinnost podle článku 38v ZDP. Tuto skutečnost je potřeba oznámit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Zaobírat se podáním daňového přiznání nemusíte v případě, kdy jste si přivydělali příležitostnou činností. Jedná se zejména o nájem movité věci. Celková výše odměny za veškerou příležitostnou činnost však nesmí přesáhnout částku 30 000 Kč ročně.

Příjmy ze závislé činnosti a podání daňového přiznání

Povinnost podat daňové přiznání nemáte, jestliže jste obdrželi pouze příjmy ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele či více zaměstnavatelů po sobě jdoucích. Podmínkou je, že vaše další příjmy (tj. např. příjmy z podnikání, kapitálové příjmy, z pronájmu, ostatní příjmy) nepřevýšily v úhrnu za rok částku 20 000 Kč. Do tohoto limitu se opět nezahrnují příjmy zdaňované srážkovou daní a příjmy osvobozené – viz výše. Další podmínkou je, že poplatník – zaměstnanec – podepsal u svého zaměstnavatele (všech svých zaměstnavatelů) prohlášení poplatníka k dani z příjmů dle § 38k odst. 1 ZDP.

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, vaše daňové povinnosti jsou vyrovnány prostřednictvím ročního zúčtování daně provedeného vaším zaměstnavatelem. O provedení ročního zúčtování daně můžete svého zaměstnavatele písemně požádat, a to nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku (tj. do 15. 2. 2024 v případě daňových povinností za rok 2023). Pokud o roční zúčtování nepožádáte, vaše daňové povinnosti jsou vyrovnány odvodem záloh.

Daňové přiznání máte tedy povinnost podat v případě souběžných příjmů ze závislé činnosti od více zaměstnavatelů či výkonu práce i v zahraničí, příp. při jiném vedlejším příjmu.

Povinnost podat daňové přiznání má také český daňový nerezident, který splní podmínky pro uplatnění daňových výhod, např. slev na dani jiných než základní slevy na poplatníka či daňového zvýhodnění na děti.

Příjmy ze samostatné činnosti a podání daňového přiznání

Povinnost podat daňové přiznání nevzniká samozřejmě v situaci, jste-li osoba samostatně výdělečně činná, která neobdržela žádný příjem, příp. přerušila podnikání. Doporučujeme příslušnou skutečnost včas a řádně oznámit příslušnému správci daně.

Dále přiznání nepodáváte, pokud jste se přihlásili do režimu paušální daně a nadále splňujete veškeré potřebné podmínky.

Máte-li příjmy ze samostatné činnosti, můžete proti obdrženým příjmům uplatnit související výdaje ve skutečné výši či v paušální výši. Jako osoba samostatně výdělečně činná máte povinnost podat daňové přiznání také v případě, že evidujete daňovou ztrátu.

Příjmy ze zahraničí

Daňové přiznání dále nejste povinni podávat, pokud jste českými daňovými rezidenty a obdrželi jste pouze příjmy ze závislé činnosti v zahraničí, kde byly zdaněny. Tyto příjmy jsou v České republice vyjmuty ze zdanění v souladu s ustanovením § 38f ZDP.

Potřebujete pomoci s přípravou daňového přiznání? Obraťte se na náš daňový tým, budeme vám rádi nápomocni.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram