Daňové poradenství a hotline

Neustále se měnící legislativa a složité podnikatelské prostředí kladou na firmy zvýšené nároky při plnění jejich zákonných povinností. Posláním našich daňových poradců je proto provést klienty složitým daňovým prostředím a pomoci jim vyvarovat se daňových rizik.

Při poskytování poradenských služeb kombinujeme znalosti z oblasti daní, účetnictví a práva. Díky síti zahraničních kolegů a spolupracujících partnerů umíme posoudit vaše transakce rovněž v mezinárodním kontextu.

Poskytujeme kompletní daňové služby, od daňového poradenství přes přípravu daňových přiznání až po zastupování při jednáních s finančním úřadem.

Náš tým vám nabízí profesionální podporu v oblastech:

Rádi vám budeme asistovat při řešení vašich daňových povinností a zpracujeme daňové přiznání ke všem typům daní.

 • Opravné položky
 • Manka a škody
 • Revize daňových odpisů

Opravné položky

Máte zákazníky, kteří jsou liknaví v úhradě vašich faktur? Využíváte v případě dlouhodobého prodlení s úhradou vašich pohledávek, či s ohledem na aktuální ekonomickou situaci vašich odběratelů, možnosti snížit základ daně pomocí tvorby daňově účinné opravné položky?

Opravné položky k pohledávkám patří k nástrojům, které mají daňovým poplatníkům pomoci zmírnit časový nesoulad mezi okamžikem zdanění výnosu a úhradou pohledávky odběratelem.

V případě, že odběratel v úhradě selže úplně, je daňově účinná opravná položka jedním z nástrojů, jak případný odpis pohledávky uplatnit jako daňově účinný náklad.

V rámci našich odborných služeb nabízíme:

 • Zhodnocení stavu pohledávek po splatnosti s ohledem na možnost tvorby daňově účinné opravné položky.
 • Návrh opatření k zajištění možnosti tvorby daňově účinné opravné položky.
 • Zhodnocení odepsaných pohledávek s ohledem na možnost uplatnění odpisu pohledávky jako daňově účinného nákladu.
 • Návrh opatření k minimalizaci daňově neúčinných odpisů pohledávek.

Opravné položky máme v malíčku. Rádi vám pomůžeme s revizí či tvorbou opravných položek, nebo poskytneme jiné poradenství v této oblasti.

Manka a škody

Představují manka a škody významnější položku ovlivňující váš výsledek hospodaření? Máte správně nastaveno jejich zohlednění při výpočtu základu daně z příjmů?

Manka a škody často bývají opomíjenými položkami ve vztahu ke stanovení základu daně, přitom jej mnohdy mohou významným způsobem ovlivnit.

V rámci našich odborných služeb nabízíme:

 • Revizi zohlednění mank a škod při výpočtu základu daně z příjmů.
 • Ověření splnění podmínek pro jejich daňovou uznatelnost.
 • Návrh řešení minimalizace daňově neúčinných nákladů z titulu mank a škod.
 • Přípravu související dokumentace.

Jak tedy správně na manka a škody? Obraťte se na nás a nechte si poradit od odborníků!

Revize daňových odpisů

Využívá vaše společnost ke své činnosti dlouhodobý majetek? Máte dostatečné kontrolní mechanismy pro ověření správnosti stanovení výše daňových odpisů dlouhodobého majetku, případně jeho zůstatkové ceny?

Odpisy dlouhodobého majetku často představují významnou položku, kterou může daňový poplatník ovlivnit výši svého základu daně, a to nejen prostřednictvím daňového odpisu. Výši základu daně v některých případech ovlivňuje i výše zůstatkové ceny dlouhodobého majetku.

Daňové odpisy jsou oblastí, ve které se často chybuje, a při daňových kontrolách tak dávají prostor pro významné daňové doměrky.

V rámci našich odborných služeb nabízíme:

 • Revizi daňového registru dlouhodobého majetku.
 • Kontrolu výše uplatněných daňových odpisů s ohledem na podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů a návaznou kontrolu daňové zůstatkové ceny majetku.
 • Identifikaci systémových chyb, případně doporučení pro změnu nastavení daňových odpisů.
 • Optimalizaci při uplatnění daňových odpisů v základu daně.

Budete-li mít zájem o poradenství v oblasti dlouhodobého majetku, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poradíme!

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram