Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

DAC 6 Oznamovací povinnost přeshraničních uspořádání – porovnání zavedených pravidel

13. prosince 2021
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Dne 25. června 2018 nabyla účinnosti Směrnice Rady (EU) 2018/822 (dále jen „Směrnice DAC 6“), která zavádí oznamovací povinnost přeshraničních uspořádání. Cílem oznamovací povinnosti je posílit daňovou transparentnost, zabránit daňovým podvodům a vyhýbaní se daňovým povinnostem.

Stáhněte si náš e-book nebo zalistujte níže

Kdy oznámit přeshraniční uspořádání?

Předmětem oznámení jsou přeshraniční uspořádání naplňující tzv. charakteristický znak, která jsou identifikována jako potenciálně agresivní daňové plánování.Těmito charakteristickými znaky jsou:

 • Obecné charakteristické znaky spojené s testem hlavního přínosu (podmínky zachování důvěrnosti, odměna vázaná na daňovou výhodu, standardizovaná dokumentace).
 • Zvláštní charakteristické znaky spojené s testem hlavního přínosu (využití ztráty, změna charakteru příjmu na kapitál, dary nebo jiné kategorie výnosů, které jsou zdaněny nižší sazbou nebo osvobozeny od daně, kruhové transakce).
 • Zvláštní charakteristické znaky týkající se přeshraničních transakcí (vyvedení příjmu: odpočitatelné přeshraniční platby uskutečněné mezi dvěma nebo více přidruženými společnostmi, kde jedna z nich je rezidentem v zemi s nulovým nebo preferenčním daňovým režimem , odečitatelné přeshraniční platby prováděné mezi dvěma nebo více přidruženými společnostmi, kde pro daňové účely příjemce není rezidentem žádné daňové jurisdikce nebo je rezidentem státu uvedeného v seznamu EU nebo OECD jako nespolupracujícího, uplatňování odpisů stejného majetku ve více zemích, zamezení dvojího zdanění ve vztahu ke stejné položce příjmu nebo kapitálu uplatněné ve více zemích, převody majetku, které vytvářejí významný rozdíl mezi jeho cenou a hodnotou protiplnění).
 • Zvláštní charakteristické znaky týkající se automatické výměny informací a skutečného vlastnictví (uspořádání, která narušují oznamovací povinnost, uspořádání zastírající skutečné vlastnictví).
 • Zvláštní charakteristické znaky týkající se převodních cen (jednostranné určení převodních cen podle pravidel bezpečného přístavu, převod těžce ocenitelného nehmotného majetku, vnitroskupinový přeshraniční převod funkcí, rizik nebo aktiv).

Požadavky na zprostředkovatele a daňové poplatníky

Primární osobou, která je povinna oznamovat správci daně informace o uspořádání, je tzv. zprostředkovatel. Může to být jakákoliv osoba, která:

 • uspořádání navrhuje, nabízí na trhu, organizuje, zpřístupňuje pro jeho zavedení nebo řídí jeho zavedení (tzv. hlavní zprostředkovatel),
 • poskytuje podporu, pomoc nebo poradenství týkající se přeshraničního uspořádání (tzv. vedlejší zprostředkovatel).

Povinnost se může vztahovat i na tzv. uživatele, tedy na každou osobu,:

 • které je toto uspořádání zpřístupněno pro zavedení,
 • která je připravena toto uspořádání zavést, nebo
 • která uskutečnila první krok pro jeho zavedení.

Uživatel oznamovaného přeshraničního uspořádání oznamuje namísto zprostředkovatele:

 • v rozsahu, ve kterém je tento zprostředkovatel vázán profesní mlčenlivostí, a to ode dne, kdy mu tuto skutečnost tento zprostředkovatel sdělí (to neplatí, pokud má toto uspořádání jiného zprostředkovatele, který není vázán profesní mlčenlivostí),
 • pokud toto uspořádání nemá zprostředkovatele.

Nedodržení pravidel DAC 6 může mít za následek uložení pokuty.

Porovnání implementovaných pravidel DAC 6 v 5 zemích EU

Stáhněte si náš stručný přehled pravidel DAC 6 implementovaných v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku, nebo si je prolistujte níže.

Obecný přehled

  Česká republika Maďarsko Polsko Rumunsko Slovensko
Transpozice Směrnice Rady EU 2018/822 (DAC 6) Ano, prostřednictvím zákona č. 343/2020 Sb. Tímto zákonem byl novelizován zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní. Ano, prostřednictvím zákona č. 72 z roku 2019. Tímto zákonem byl novelizován zákon č. 37 z roku 2013 o pravidlech mezinárodní administrativní spolupráce ve vztahu k daním a jiným poplatkům. Ano, implementováno do zákona o správě daní. Pravidla DAC 6 byla zavedena do rumunské legislativy prostřednictvím zákona o správě daní. Ano, prostřednictvím zákona č. 305/2019 Sb. Tímto zákonem byl novelizován zákon č. 442/2012 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní.
Datum účinnosti 29. srpen 2020 1. červenec 2020 1. leden 2019 1. červenec 2020 1. červenec 2020
Implementace přechodného režimu Směrnice Rady EU 2020/876 Ano, platí následující pravidla:
– Přeshraniční uspořádání podléhající oznamování, kde byl první krok k jeho implementaci učiněn mezi 25. červnem 2018 a 30. červnem 2020 – do 28. února 2021.– Přeshraniční uspořádání podléhající oznamování, kde byl první krok k jeho implementaci učiněn mezi 1. červencem 2020 a 29. srpnem 2020 – do 30. ledna 2021.– Pravidelné podávání zpráv o přeshraničních uspořádáních podléhajících oznamování zpřístupněné k implementaci do 31. prosince 2020 – do 30. ledna 2021
Ano Ano (různé lhůty dle typu povinnosti) Ano Ano, 6 měsíců.
Definice oznamovaného přeshraničního ujednání Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Mají se oznamovat také domácí uspořádání Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6
Definice charakteristického znaku Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6
Definice přidružených společností Ano, podobně jako jsou v zákoně o daních z příjmů definovány „spojené osoby“. Definice přidruženého podniku je uvedena v zákoně č. 37 z roku 2013 § 4 (9), bod 9. Odkaz na definici „spojených osob“ v zákoně o daních z příjmů, která se používá pro účely transferových cen. Řídí se Směrnicí DAC 6 Odkaz na definici „spojených osob“ v zákoně o daních z příjmů, která se používá pro účely transferových cen.
Zahrnuté daně Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 + DPH Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6

Charakteristické znaky

  Česká republika Maďarsko Polsko Rumunsko Slovensko
Jsou charakteristické znaky zahrnuté v tuzemské legislativě stejné jako v Příloze IV části II směrnice DAC 6? Ano Ano Ano (podle polského daňového řádu je seznam širší) Ano Ano
Jsou v tuzemské legislativě zahrnuty další dodatečné charakteristické znaky? Ne Ne Ano (celkem 24 charakteristických znaků) Ne Ne
Pokyny/seznam povolených příkladů pro každý charakteristický znak Ano Ne Ano (pokyny) Počátkem roku 2021 zveřejnil rumunský daňový úřad pokyny týkající se DAC 6 Ne
Pokyny/seznam zakázaných příkladů pro každý charakteristický znak Ne Ne Ano (pokyny) Počátkem roku 2021 zveřejnil rumunský daňový úřad pokyny týkající se DAC 6 Ne
Je test hlavního přínosu začleněn do tuzemské legislativy? Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Ano Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6

Oznamovací povinnosti

  Česká republika Maďarsko Polsko Rumunsko Slovensko
Zprostředkovatelé Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6
Příslušní daňoví poplatníci Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6
Další opatření Ne Ne Zprostředkovatel (oznamuje pouze v případě, že tak neučinil propagátor nebo příjemce) Ne Ne

Postup při oznamování

  Česká republika Maďarsko Polsko Rumunsko Slovensko
Jak podat oznámení DAC 6? Elektronicky pomocí speciálního formuláře DAC 6. Elektronicky prostřednictvím portálu maďarského finančního úřadu, za použití zvláštního formuláře KONSTR. Elektronicky prostřednictvím portálu polské finanční správy, pomocí speciálního formuláře DAC 6. Podává se výhradně online přes portál rumunského daňového úřadu. Elektronicky prostřednictvím portálu slovenské finanční správy, pomocí speciálního formuláře DAC 6.
Jazyk Čeština nebo angličtina (může být vyžadován dodatečný překlad do češtiny) Maďarština Polština Rumunština Slovenština
Informace, které mají být zahrnuty Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6 Řídí se Směrnicí DAC 6
Lhůty pro běžné oznamování 30 dní 30 dní 30 dní Obecně platí, že zprostředkovatelé, kteří mají povinnost hlásit přeshraniční transakce, mají 30 dní na poskytnutí souvisejících informací. 30 dní

Sankce

  Česká republika Maďarsko Polsko Rumunsko Slovensko
Sankce za nedodržení Až do výše 500 000 Kč za každé porušení povinnosti Až do výše 5 000 000 HUF Až do výše 5 800 000 EUR Pohybují se mezi 20 000 – 100 000 RON Až do výše 30 000 EUR (může být uloženo opakovaně)

Tato tabulka ukazuje, že některé země při zavádění pravidel DAC 6 zahrnuly i další požadavky, nad rámec minimálních požadavků Směrnice EU. Například Polsko rozšířilo rozsah oznamovaných uspořádání také na tuzemské transakce. Navíc definovalo dodatečné charakteristické znaky a zaměřuje se také na DPH. Rovněž sankce za nedodržení, ačkoli se v jednotlivých zemích liší, nejsou zanedbatelné. Proto daňovým poplatníkům doporučujeme věnovat těmto pravidlům zvýšenou pozornost.

Daňovým poplatníkům doporučujeme vyhodnocovat přeshraniční uspořádání, do kterých byli/jsou zapojeni z pohledu výše uvedených charakteristik. Budou tak moci identifikovat možné ohlašovací povinnosti a ověřit si existenci konkrétních ohlašovacích požadavků DAC 6 dle lokálních legislativ jednotlivých států. Oznamovací povinnost vzniká pouze v případě, kdy identifikujete uspořádání, jež jsou předmětem oznámení. Vedení související dokumentace vám může pomoci prokázat, že vaše jednání je v souladu s legislativou.

Vztahuje se oznamovací povinnost také na vás? To jednoduše zjistíte v našem dotazníku

Upozornění: Náš dotazník není komplexní analýzou přeshraničních uspořádání. Jeho účelem je pomoci určit, zda je − na základě obecných kritérií − osoba povinna předložit odpovídající dokumentaci. Společnost Accace nenese odpovědnost za rozhodnutí přijatá na základě výsledků našeho dotazníku. Než učiníte jakékoliv kroky, doporučujeme vám konzultaci s poradcem.

Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram