Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Kategorizace účetních jednotek a jejich povinnosti

1. března 2020

V roce 2016 došlo k zásadní změně zákona o účetnictví. Zásadním rozdílem oproti původní verzi z roku 1991 bylo rozdělení účetních jednotek dle velikosti do čtyř kategorií – na mikro, malou, střední a velkou účetní jednotku.

Kritérii jsou aktiva, roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců. Kritéria musí být splněna ve dvou po sobě jdoucích obdobích. Pro první období po novele se účetní jednotky zatřídily podle předcházejícího období. U nově vzniklých účetních jednotek se volí kategorie podle očekávaných hodnot.

Tabulka přehledně shrnuje, jak kategorizovat účetní jednotky. Dále uvádíme, jaké povinnosti ze zařazení do kategorií vyplývají.

KATEGORIEK rozvahovému dni
Aktiva ObratPrůměrný počet zaměstnanců
Mikro účetní jednotka
Nepřekračuje alespoň dvě z kritérií.9 mil. Kč18 mil. Kč10
Malá účetní jednotka
Nepřekračuje alespoň dvě z kritérií.100 mil. Kč200 mil. Kč50
Střední účetní jednotka
Nepřekračuje alespoň dvě z kritérií.500 mil. Kč1 000 mil. Kč250
Velká účetní jednotka
Překračuje alespoň dvě z kritérií.500 mil. Kč1 000 mil. Kč250

Povinnosti mikro účetní jednotky

 • Nepodléhá povinnému auditu.
 • Může sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu. Které položky tvoří Rozvahu ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotku, je definováno ve Vyhlášce 500/2002 Sb., § 3a, odst. 2., písm. b.
 • Není povinna zveřejnit Výkaz zisku a ztráty.
 • Není povinna sestavovat Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu.

Povinnosti malé účetní jednotky

U malých účetních jednotek závisí povinnosti související s účetní závěrkou na tom, zda tato podléhá povinnému auditu či nikoliv. Při posuzování povinnosti mít ověřenou závěrku auditorem se vychází z limitů, které platily i před novelou zákona o účetnictví:

 • Aktiva celkem 40 mil. Kč.
 • Roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč.
 • Průměrný počet zaměstnanců 50.

Akciové společnosti a svěřenecké fondy jsou auditované, pokud dosáhnou jednoho kritéria, ostatní  společnosti, pokud dosáhnou dvou kritérií (a to k rozvahovému dni a za předcházející účetní období).

Neauditovaná malá účetní jednotka:

 • Může sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu. Které položky tvoří Rozvahu ve zkráceném rozsahu pro malou účetní jednotku, je definováno ve Vyhlášce 500/2002 Sb., § 3a, odst. 2., písm. a.
 • Není povinna zveřejnit Výkaz zisku a ztráty.
 • Není povinna sestavovat Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu.

Auditovaná malá účetní jednotka:

 • Sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu.
 • Připravuje výroční zprávu.

Povinnosti střední účetní jednotky

 • Podléhá povinnému auditu.
 • Sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu.
 • Sestavuje Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu.
 • Připravuje výroční zprávu.

Povinnosti velké účetní jednotky

 • Podléhá povinnému auditu.
 • Sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu.
 • Sestavuje Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu.
 • Připravuje výroční zprávu.

Požadované údaje v Příloze k účetní závěrce se rovněž liší v závislosti na zatřídění účetní jednotky. Údaje v příloze by měly být v pořadí, v jakém jsou ve struktuře finančních výkazů, a jejich definice pro jednotlivé kategorie účetních jednotek, se nachází ve Vyhlášce 500/2002 Sb. v § 39 až § 39c.

Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram