Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Jak zdaňovat příjmy ze zahraničí?

23. listopadu 2022

Máte zahraniční kapitálové příjmy či pronajímáte nemovitost v zahraničí? Spoléhat na to, že zahraniční příjmy byly již zdaněny přímo v zahraničí a přiznávat je v České republice nemusíte, může mít nepříjemné následky. V článku vám poradíme, jak příjmy ze zahraničí zdaňovat.

Stáhnout článek jako PDF

Rezident či nerezident – důležitý pojem

Prvním důležitým krokem je určení daňového rezidentství. Daňový rezident je poplatník s neomezenou daňovou povinností. Jeho daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy ze zdroje ve státu rezidentství, tak na příjmy plynoucí poplatníkovi ze zahraničí. Česká daňová legislativa definuje rezidenta jako osobu, která má na území České republiky bydliště a/nebo se zde obvykle zdržuje. Tj. pobývá na území České republiky alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích (do lhůty se započítává každý započatý den pobytu).

Bydlištěm na území České republiky se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Zákon neupřesňuje, co se přesně považuje za „stálý byt“.Konkrétnější definici však můžeme nalézt v Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, vydaného Ministerstvem financí. Stálým bytem dle tohoto Pokynu je byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu. Tedy žije-li v něm rovněž např. s manželkou, dětmi, rodiči, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.).

V případech, kdy je osoba považována za rezidenta i dle zahraničních předpisů, je nutné konečnou zemi rezidenství určit v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojímu zdanění.

Pokud tedy dle výše uvedených kritérií zjistíte, že jste daňovým rezidentem České republiky, máte povinnost ve svém daňovém přiznání přiznat veškeré celosvětové příjmy.

Zahraniční příjem v daňovém přiznání

Zahraniční příjem je pak nutné uvést v českém přiznání k dani z příjmů fyzických osob v příslušném základu daně. Daňové přiznání nemusíte podávat v případě nízkých příjmů do limitů stanovených zákonem o daních z příjmů, příjmů osvobozených od daně a pouze příjmů ze závislé činnosti řádně zdaněných v zahraničí, které je možné vyjmout plně ze zdanění v ČR.

Vždy je třeba podívat se do příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, která ze zemí má nárok na zdanění daného příjmu. Pokud může být příjem zdaněn i v zahraničí, do jaké výše a jakou můžeme uplatnit metodu zamezení dvojího zdanění. Dvojímu zdanění se vyhneme buď vynětím příjmů ze zdanění v České republice, nebo zápočtem zahraniční daně dle limitu, který nám umožňuje smlouva.

Dále uvádíme nejčastější zahraniční příjmy, se kterými se setkáváme v praxi, s přiřazením příslušné kategorie dílčího základu daně a metodou zamezení dvojího zdanění:

  • Příjmy ze zaměstnání v zahraničí – příjmy ze závislé činnosti. Obvykle se uplatní vynětí zahraničního příjmu, které umožňuje zákon o daních z příjmů. V některých případech může být výhodnější zápočet zahraniční daně, pokud jej umožňuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění.
  • Úroky a dividendy plynoucí ze zahraničních investic, držby zahraničních cenných papírů – kapitálové příjmy. Zejména u dividend je možné, ale v některých případech má i u úroků právo na zdanění druhá země. Smlouva však obvykle stanoví maximální míru zdanění a zahraniční daň lze do tohoto limitu započíst proti české daňové povinnosti. Výši daně v zahraničí je nutné doložit.
  • Příjmy z pronájmu nemovitosti v zahraničí – příjmy z nájmu. Smlouvy v některých případech umožňují vynětí a v jiných případech zápočet zahraniční daně.
  • Příjmy z prodeje zahraničních cenných papírů, kryptoměn – ostatní příjmy. Zde doporučujeme nejprve ověřit, zda není možné příjem podle lokálních předpisů osvobodit od daně. Pokud ne, obvykle se tento příjem zdaní plně v zemi rezidenství.

Zejména u zápočtu zahraniční daně proti české daňové povinnosti je nutné správci daně doložit výši daně v zahraničí. Dokládá se obvykle potvrzením zahraničního správce daně nebo výpisem z finanční instituce, na kterém je vidět sražená daň.

V některých případech dochází v zahraničí k vyššímu zdanění, než jaké povoluje příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění. Pak je třeba zahraniční instituci doložit potvrzení o daňovém rezidenství v ČR a nárokovat vrácení rozdílu.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram