Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

10. srpna 2023
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Jste plátcem DPH a vašim zaměstnancům vznikly v souvislosti se služebními cestami v zahraničí náklady spojené s dopravou (např. jízdné v taxi, veřejné hromadné dopravě, pohonné hmoty či silniční poplatky), ubytováním, odbornými školeními apod.? Pořídila vaše společnost zboží v jiném členském státě Evropské unie, které zůstalo na území tohoto členského státu? Prezentuje se vaše společnost na veletrzích a výstavách v jiných členských státech EU?

V takovém případě bychom vás chtěli upozornit na možnost zažádat o vrácení DPH zaplacené v ceně zboží a služeb v jiném členském státě Evropské unie, a to prostřednictvím elektronické žádosti o vrácení DPH (při splnění konkrétních podmínek daného členského státu).

Stáhnout článek jako PDF

Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH

Žádost o vrácení DPH za období pro vrácení daně lze podat nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. Nejzazším termínem pro podání žádosti o vrácení DPH za kalendářní rok 2022 tedy je 30. září 2023.

Období pro vrácení DPH

Období pro vrácení DPH činí nejvýše 1 kalendářní rok, nejméně 3 kalendářní měsíce. Výjimkou je období kratší než 3 kalendářní měsíce, které představuje zbytek kalendářního roku.

Kdo je oprávněn žádat o vrácení DPH?

O vrácení DPH může žádat společnost, která:

 • je v období pro vrácení DPH registrována jako plátce DPH v tuzemsku;
 • má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku;
 • nemá v jiném členském státě (státě vrácení) sídlo, místo podnikání ani provozovnu, a to dle pravidel stanovených příslušným členským státem;
 • v období pro vrácení DPH neuskutečňovala pouze plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet;
 • v období pro vrácení DPH neuskutečnila dodání zboží ani poskytnutí služby ve státě vrácení daně, které se považuje za dodané nebo poskytnuté v členském státě vrácení daně. Výjimkou jsou zdanitelná plnění podléhající přenesení daňové povinnosti (reverse charge) a přepravní služby nebo vedlejší služby osvobozené od DPH.

Limitní hodnoty částek DPH

 • 400 EUR (nebo ekvivalent této částky v příslušné národní měně) pro období kratší než 1 kalendářní rok, avšak nejméně 3 kalendářní měsíce.
 • 50 EUR (nebo ekvivalent této částky v příslušné národní měně) pro období 1 kalendářního roku nebo zbytek kalendářního roku.
 • Jednotlivé členské státy mohou mít nastaveny vlastní limitní hodnoty částek DPH, od kterých lze žádat o vrácení DPH.
 • Limit se vztahuje k žádosti o vrácení DPH, nikoliv k daňovému dokladu.

Postup při podání žádosti

 1. Nejdříve je potřeba požádat o přidělení přístupu do „Aplikace pro vrácení DPH z jiných členských států EU“. Aplikace je dostupná na Daňovém portále Finanční správy České republiky, který spravuje GFŘ ČR.
 2. Správce daně rozhodne o žádosti do 15 dnů ode dne, kdy žádost obdržel.
 3. Následně je možné podat žádost o vrácení DPH prostřednictvím daňového portálu, přes který bude pak žádost zaslána do příslušného členského státu vrácení.
 4. Správce daně státu vrácení doručí rozhodnutí do 4 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně. V případě, že si správce daně státu vrácení vyžádá doplňující informace, doručí rozhodnutí maximálně do 8 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně.

Proč využít služeb Accace v oblasti vrácení DPH z jiných členských států?

 • Žádost o vrácení DPH z jiných členských států představuje složitý a administrativně náročný proces, s nímž vám však rádi pomůžeme.
 • Jednotlivé členské státy Evropské unie mají stanoveny zvláštní pravidla, dle kterých lze žádat o vrácení DPH (např. některé státy vrácení DPH neumožňují uplatnit nárok na odpočet DPH z pohonných hmot). Stát od státu se rovněž liší požadavky na formát a strukturu žádosti.
 • Správce daně státu vrácení k posouzení nároku na vrácení DPH často vyžaduje dodatečné vysvětlení a dokumentaci v jazyce daného členského státu.
 • V případě nesplnění formálních požadavků může správce daně státu vrácení žádost o vrácení DPH zamítnout.

Budete-li mít zájem využít našich odborných služeb, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám budeme v procesu vrácení DPH nápomocni a zajistíme pro vás vše potřebné.

Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram