Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Průvodce podpůrnými opatřeními pro podnikatele (OSVČ) | News Flash

29. března 2020
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Informace byly aktualizovány k 7. dubnu 2020

Řadě podnikatelů přineslo zavedení nouzového stavu souvisejícího s epidemií COVID-19 mnoho omezení a překážek. Přinášíme přehled podpůrných opatření pro podnikatele zveřejněných k 27. březnu 2020.

Stáhnout článek jako PDF

Ošetřovné

Podnikatelé – OSVČ hlavní pečující o děti mohou nově žádat o dávku ošetřovného ve výši 424 Kč za každý den po celou dobu nouzového stavu. Maximální měsíční částka ošetřovného bude činit 13 144 Kč / 12 720 Kč.

Podnikatelé mají nárok na ošetřovné, pokud:

  1. pečují o dítě mladší 13 let, které navštěvuje školu nebo jiné dětské zařízení uzavřené kvůli koronaviru (bez dolního limitu);
  2. pečují o nezaopatřené dítě do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiného aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.

Kde žádat: MPO ČR (pozor změna, mělo být žádáno na ŽÚ)

Kdy žádat: Od 1. dubna 2020 (ošetřovné je vypláceno již za březen)

Jak žádat: Měsíčně – datovou schránkou, e-mailem se zaručeným podpisem nebo poštou; prostřednictvím žádosti, která je zveřejněna na www.mpo.cz; jejíž součástí je čestné prohlášení, že podnikatel vykonává činnost jako činnost hlavní, že nečerpá příspěvek druhý z rodičů, že je poplatník zaregistrován na finančním úřadu, nemá žádné nedoplatky…

Příspěvek 25 000 Kč (nahradil příspěvek 15 000 Kč měsíčně)

Příspěvek má být jak pro OSVČ hlavní, tak vedlejší (pokud nevykonává zaměstnání). OSVČ pro nárok na tento příspěvek nebude prokazovat pokles příjmů, ale musí prohlásit, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády. Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020 a vyplácet se má 500 Kč/den, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Kompenzační bonus se bude vyplácet za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti. OSVČ může čerpat souběžně ošetřovné i tento kompenzační příspěvek.

Kde žádat: Finanční úřad

Kdy a jak žádat: Zatím není známo, návrh musí ještě odsouhlasit Senát, bude možné žádat i prostřednictvím e-mailu

Odpuštění záloh na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Za období březen až srpen nemusí podnikatelé platit zálohy na:

  • sociální zabezpečení – v minimální výši 2 544 Kč (OSVČ hlavní) / 1 018 Kč (OSVČ vedlejší) nebo ve výši dle přehledu;
  • zdravotní pojištění – v minimální výši 2 352 Kč (OSVČ hlavní) nebo ve výši dle přehledu.

Změna se dle MPSV platí automaticky od března do srpna a týká se všech podnikatelů bez ohledu, zda je vykonává jako vedlejší či hlavní výdělečnou činnost. Neplacení pojistného nebude mít vliv na nárok podnikatelů na důchod.

Následně ve vyúčtování za rok 2020 bude odvod OSVČ snížen o těchto šest měsíců, a to o částku ve výši minimálních pojistných. OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost, za těchto 6 měsíců ušetří 29 376 Kč. OSVČ vedlejší pak pouze částku minimálních záloh na sociální zabezpečení.

OSVČ, které nepocítí nynější krizi ve svých příjmech, by si nadále měly hradit zálohy nad minimum ve standardním termínu. Předejdou tak vysokému nedoplatku.

Pokud je OSVČ dobrovolně účastna nemocenského pojištění, pojistné hradit musí.

Není třeba žádat.

Lhůta pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 a doplatek pojistného

Podnikatelé mohou, přestože jejich daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat přehledy o příjmech a výdajích do 3. srpna (namísto 4. května) 2020 bez udělení sankcí, a to jak ČSSZ, tak své zdravotní pojišťovně.

Pokud by vznikl nedoplatek na důchodovém pojištění, který by byl do tohoto data uhrazen, bude podnikatelům odpuštěno i penále.

Pokud vzniká doplatek na zdravotním pojištění, bude splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl přehled o příjmech a výdajích podán, tedy nejpozději do 11. srpna 2020.

Není třeba žádat o prodloužení lhůty.

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů a doplatek daně

Fakticky je všem daňovým poplatníkům (fyzickým i právnickým osobám) umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmů a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce do 1. července (namísto 1. dubna) 2020, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Není třeba žádat o prodloužení lhůty.

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů

Všem daňovým poplatníkům (fyzickým i právnickým osobám) je prominuta úhrada červnové zálohy na daň z příjmů. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně.

Není třeba žádat.

Uplatnění ztráty zpětně

Ministerstvo financí dále pracuje na možnosti zpětného uplatnění ztráty. Podle návrhu podnikatelé budou moci formou dodatečného přiznání k dani z příjmů zpětně uplatnit daňovou ztrátu vykázanou v roce 2020 v základech daně roku 2019 a 2018.

Bude upřesněno.

Daň z  nabytí nemovitých věcí

Plošně je prominuta pokuta za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí by se mělo vztahovat na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí by mohlo být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. srpna 2020.

Není třeba žádat.

Ostatní (např. DPH)

Je možné prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody, jakkoliv související s koronavirem.

Bez výzvy správce daně budou automaticky prominuty pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v hodnotě 1 000 Kč vzniklé za období od 1. března do 31. července 2020.

Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET

Ministerstvo financí pozastavuje elektronickou evidenci tržeb po dobu stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný poplatník nemusí evidovat tržby a povinnost evidence tržeb nebude nijak kontrolována následující tři měsíce.

Není třeba žádat.

Další možnosti podnikatelů:

  1. Dávka mimořádné okamžité pomoci pro osoby, které se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi. Jde o jednorázovou dávku a žádost o ni musí být zdůvodněná. Kde žádat: Úřad práce.
  2. Bezúročný úvěr COVID pro podnikatele zasažené koronavirem – program je momentálně pozastaven, ale pravděpodobně bude opět otevřen. Prostředky musí být využity výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy nájem, energie, materiál apod.
  3. Odložení splátek spotřebních a hypotečních úvěrů u bank.
  4. Využití mimořádných opatření k zachování zaměstnanosti pro podnikatele, kteří mají zaměstnance (např. „kurzarbeit“, více informací naleznete v newsletteru na našich webových stránkách).

Nejasné jsou zatím informace o možné náhradě škod. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram