Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Právní úprava licencí nově: Co změnila novela občanského zákoníku

14. února 2023

S účinností k 5. lednu 2023 došlo novelou občanského zákoníku k několika změnám v úpravě smluvního typu licence. Veškeré zaváděné změny se týkají pouze licencí upravujících práva a povinnosti ve vztahu k předmětům chráněným autorským zákonem. Jde tedy o právní úpravu autorské licence, a s určitými výjimkami pak i licence nakladatelské. Naopak změny se žádným způsobem nedotýkají licencí k vynálezům, zlepšovacím návrhům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům, zeměpisným označením, označením původu, ochranným známkám, topografiím polovodičových výrobků, chráněným odrůdám rostlin nebo k obchodním firmám. Nikterak se nemění ani úprava nezapisovaných práv z průmyslového vlastnictví (tedy práv k důvěrným informacím, know-how nebo obchodnímu tajemství).

Stáhnout článek jako PDF

Novela ve vztahu k autorským a nakladatelským licencím přináší tři zásadní změny, a to:

  • omezení možnosti ujednat licenční odměnu ve formě pevné částky,
  • rozsáhlejší informační povinnost nabyvatelů,
  • novou úpravu odstoupení od licenční smlouvy.

Na všechny tři oblasti se podíváme podrobněji.

Omezení možnosti ujednat licenční odměnu ve formě pevné částky

Odměna může být nově ujednána jako pevná částka pouze v odůvodněných případech a s ohledem na zvláštnosti jednotlivých odvětví. Tradičními obory činností, pro které je jednorázová odměna typická a nadále bude možné ji sjednat, jsou například IT služby či hudební, audiovizuální a fotografická tvorba. V ostatních, méně jasných případech však bude nově nutné posuzovat jak specifika daného odvětví, tak podmínky jednotlivých činností licencí upravené. V těch případech, kde nebude sjednání jednorázové odměny možné, bude nutné ujednat odměnu v závislosti na výnosech z využití licence.

Pokud bude sjednaná odměna příliš nízká (posuzováno poměrem k výnosům z licence), bude autorovi náležet právo požadovat přiměřenou a spravedlivou dodatečnou odměnu. Tohoto práva se autor nemůže za žádných okolností platně vzdát a nově jej nemůže ani jakkoliv omezit.

Rozsáhlejší informační povinnost nabyvatelů

Právě pro účely autorova posouzení, zda sjednaná odměna adekvátně odpovídá přibližným výnosům z licence, se zavádí širší informační povinnost nabyvatele licence. Ten je nově povinen autorovi alespoň 1× ročně předkládat detailní informace o využívání licence, resp. předmětu licence (konkrétní dílo). Tato povinnost se vztahuje i na případy, kdy je k předmětu sjednána podlicence. Tedy kdy nabyvatel licence dál umožní užívání díla třetímu subjektu.

V praxi se to bude zpravidla projevovat zasíláním dat o počtu přehrání děl, zveřejnění kopií či výtisků. V rozsahu povinně poskytovaných dat se bude opět přihlížet ke zvláštnostem jednotlivých odvětví a rovněž k nákladům spojených s poskytováním těchto informací. Ani tohoto práva na informace se autor nemůže platně vzdát.

Nová úprava odstoupení od licenční smlouvy

Výše uvedené změny svědčící zejména autorům jsou částečně kompenzovány novou úpravou odstoupení od licenčních smluv. Doposud měl autor u výhradních licencí právo odstoupit od smlouvy za předpokladu, že tato licence nebyla dostatečně využívána. Nově se právo odstoupit ponechává pouze pro případy, kdy výhradní licence není využívána vůbec. Současně se autorovi vedle práva kompletního odstoupení zavádí možnost licenci v rozsahu a způsobu užití jednostranně (tedy bez součinnosti nabyvatele) upravit. Řešením pasivity nabyvatele tak zpravidla bude změna licence z výhradní na nevýhradní. Ta pak autorovi umožní nabízet předmět licence i jiným subjektům.

Z nastalých změn samozřejmě vyplývá nutnost revize zavedené licenční dokumentace a interních procesů u těch subjektů, jež s právy duševního vlastnictví operují na běžnější bázi. Není však výjimkou, že i podniky aktivní v jiných oblastech jsou smluvní stranou řady licenčních smluv, jejichž úprava (zejména stran možností odstoupení, sjednání odměny a povinností nabyvatele) zpravidla nově zavedené právní úpravě odpovídat nebude.

V případě vašeho zájmu vám budeme rádi s revizí smluvní dokumentace nápomocni. Neváhejte se obrátit na náš právní tým.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram