Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nové kompenzační programy – jaké jsou podmínky čerpání? | News Flash

9. dubna 2021
Tento článek je dostupný také v
angličtině

V souvislosti s novými vládními opatřeními směřujícími k zamezení šíření onemocnění Covid-19 schválila vláda kromě aktuálně platných programů (zejm. Antivirus, kompenzační bonus a další sektorové programy) nové podpory, a to COVID-2021 a COVID-Nepokryté náklady (dále každý jen jako „Program“). Příjem žádosti startuje v nejbližších dnech, podávány budou prostřednictvím portálu AIS MPO.

Prosím, vezměte na vědomí, že jeden žadatel nemůže požádat o finanční podporu v rámci COVID-2021 a COVID-Nepokryté náklady současně, neboť se jedná o alternativní programy. Rovněž nemohou být kombinovány s kompenzačním bonusem poskytnutým Ministerstvem financí za stejné nebo část příslušného období.

Stáhnout článek jako PDF

PROGRAM COVID-2021 COVID-NEPOKRYTÉ NÁKLADY
Rozhodné období  Od 11. ledna do 31. března 2021 Od 1. ledna do 31. března 2021
Oprávněný žadatel Žadatel je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Žadatel dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik) ve výši 1,8 milionu EUR.

Žadatel je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Žadatel dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik) ve výši 10 milionů EUR.

Podmínky poskytnutí
Žadateli poklesly tržby (výnosy z vlastních výkonů a zboží) alespoň o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2020 (žadatel, kterému vznikl nebo zahájil provoz/činnost, případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterýkoliv ze tří po sobě jdoucí měsíců v roce 2020) a;

Má alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků;

Způsobilými náklady jsou náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti či provozovny, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod., vzniklé od 1. února 2020 do 31. března 2021.

Žadateli poklesl obrat alespoň o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2020 (žadatel, kterému vznikl nebo který zahájil provoz/činnost případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterýkoliv ze tří po sobě jdoucí měsíců v roce 2020) a;

Zároveň má „nepokryté náklady”, které mu vznikly za Rozhodné období. To pro účely Programu znamená ztráta snížená o dočasnou podporu, která byla poskytnuta žadateli nebo o kterou zažádal dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise (jako např. COVID-Nájemné, Antivirus, COVID-Gastro nebo jiné cílené programy).

Potřebné dokumenty
Identifikace srovnávacího období a zdůvodnění poklesu tržeb;

Identifikace zaměstnanců v pracovním poměru, spolupracujících osob a jednatelů se smlouvou o výkonu funkce jednatele a kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení;

Čestné prohlášení žadatele uvádějící, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny náležitosti Programu – tato část je zahrnuta v žádosti.

Upravený výkaz zisku a ztrát pro Rozhodné období sestavený dle Přílohy č. 2 Výzvy vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO);

Výkaz o poklesu obratu za Rozhodné období srovnaného s odpovídajícím obdobím sestaveného dle Přílohy č. 2 Výzvy vydané MPO;

Přehled všech státních dotací poskytnutých žadateli nebo o které si zažádal dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise sestaveného dle Přílohy č. 2 Výzvy vydané MPO;

Čestné prohlášení žadatele uvádějící, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny náležitosti Programu – tato část je zahrnuta v žádosti.

Lhůta pro podání žádosti
12. dubna 2021 od 9:00 do 31. května 2021 do 16:00 19. dubna do 19. června 2021
Maximální výše finanční podpory na žadatele
Součin 500 Kč krát počet zaměstnanců krát počet dní v Rozhodném období;

Pokud měl žadatel k 11. lednu 2021 méně než tři zaměstnance, stanoví se podpora ve výši 1 500 Kč na den.

40 000 000 Kč

Rádi vám ve věci zmíněných podpor poskytneme naše poradenské služby. Můžeme vám nabídnout odborné posouzení, zda se na vás podpora vztahuje, přípravu seznamu všech potřebných kroků a dokumentů nezbytných k účasti na podpoře, popř. vás budeme rádi v celém řízení o přiznání podpory zastupovat. Ušetříte si tak spoustu času a starostí, které jsou s podáváním žádostí spojeny (a to rovněž s ohledem na značné technické problémy, které systémy vykazují).

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram