Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nová úprava evidence skutečných majitelů

4. října 2022
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Dne 1. října 2022 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Tato novela reaguje na požadavky Evropské komise, dle které stávající tuzemská úprava skutečných majitelů není v souladu s evropským právem. Dalšími důvody, proč došlo k vypracování novely, je zejména snížení administrativní zátěže evidujících subjektů a zajištění větší transparentnosti organizací.

Stáhnout článek jako PDF

Co se s novou právní úpravou mění?

Vymezení skutečného majitele

Klíčovou změnou, kterou novela přináší, je zjednodušení samotné definice skutečného majitele. Novela upouští od rozlišení skutečného majitele na koncového příjemce a osobu s koncovým vlivem a zavádí jednotnou materiální charakteristiku skutečného majitele.

Nově tak bude kritériem pro určení skutečného majitele pouze přímé či nepřímé vlastnictví nebo kontrola v právnické osobě či právním uspořádání. Vlastnictví bude vycházet z faktického stavu, přičemž určujícím kritériem bude vlastnictví 25% podílu (na základním kapitálu, hlasovacích právech nebo na zisku). A to aniž by bylo současně nezbytné naplnit materiální podmínku ovládání. To může v důsledku vést k identifikaci více skutečných majitelů – významných „hráčů“ ve společnosti, kteří však skutečný rozhodující vliv mít nemusí.

Rozšíření subjektů, které mají povinnost evidovat skutečného majitele

Evidenční povinnost budou mít nově i některé právnické osoby a právní uspořádání, jež dosud tuto povinnost neměly. Evidovat skutečného majitele budou muset:

 • odborové organizace a organizace zaměstnavatelů,
 • společenství vlastníků jednotek,
 • politické strany a hnutí,
 • okresní a regionální komory,
 • církve a náboženské organizace
 • honební společenstva.

Prodloužení doby, po kterou nejsou hlasovací práva sistována

Novou právní úpravou dojde také k prodloužení doby, po kterou nejsou hlasovací práva nezapsaného skutečného majitele sistována (tj. nejsou pozastavena), a to z 15 na 30 dní. Vzniklo-li postavení skutečného majitele v období 30 dní přede dnem konání valné hromady, neuplatní se na něj zákaz výkonu hlasovacích práv.

Automatický průpis a zajištění změn údajů skutečného majitele dle nové právní úpravy

Aby bylo dosaženo souladu s terminologií nové právní úpravy, většina již zapsaných údajů bude v evidenci skutečných majitelů propsána automaticky, bez nutnosti podat nový návrh na zápis či změnu skutečného majitele.

U většiny subjektů, které budou mít evidenční povinnost nově, se k zápisu skutečného majitele do evidence také využije mechanismus automatického průpisu.

K automatickým průpisům bude docházet během měsíce po nabytí účinnosti novely zákona, tj. během měsíce října. Pokud nedojde k automatického průpisu, bude třeba zápis v evidenci upravit do 6 měsíců, tedy do konce března 2023.

Taktéž právnické osoby, které splnily evidenční povinnost podle předchozí právní úpravy a nedojde u nich k automatického průpisu, budou mít 6 měsíců od nabytí účinnosti novely na to, aby v evidenci upravily zápis skutečného majitele tak, aby odpovídal novým kritériím.

Naše doporučení

 • Jelikož většina již zapsaných údajů bude do evidence skutečných majitelů propsána automaticky, přijatá novela v zásadě nebude mít na obchodní korporace významný dopad. Nicméně doporučujeme zvážit, zda změna definice skutečného majitele nemůže vést k identifikaci více skutečných majitelů. Zároveň upozorňujeme, že v případě jakékoliv budoucí změny struktury vztahů v obchodní korporaci (např. převodů podílů či akcií) je potřeba zajistit aktualizaci údajů v evidenci skutečných majitelů.
 • U subjektů, které mají evidenční povinnost nově a k zápisu do evidence se u nich uplatní mechanismus automatického průpisu, doporučujeme, aby po uplynutí lhůty k automatickému průpisu zkontrolovali, zda zápis skutečného majitele odpovídá skutečnosti.

Rádi vám s povinností registrace skutečného majitele pomůžeme a připravíme potřebnou dokumentaci. V případě zájmu či dotazů se neváhejte obrátit na náš korporátní tým.Nový zákon o evidenci skutečných majitelů nabude účinnosti 1. června 2021 a zcela nahrazuje stávající pojetí institutu skutečného majitele podle zákona o veřejných rejstřících. Nová úprava přináší četné změny, a především zavádí citelné sankce za nesplnění povinnosti registrovat skutečného majitele.

Úprava platná od 1. června 2021 do 30. září 2022

Co se s novou právní úpravou mění?

Širší definice skutečného majitele

Dosud byl skutečný majitel definován jako osoba, která má možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Nebylo přitom podstatné, na základě jakého právního titulu skutečný majitel svůj rozhodující vliv vykonával, a bylo postačující, když měl faktickou možnost tento vliv vykonávat.

Byť je pojem skutečného majitele i nadále vázán na faktický stav, nová definice skutečného majitele rozeznává kromě osoby s koncovým rozhodujícím vlivem i osobu, která je koncovým příjemcem (majetkového prospěchu).

V definici se zdůrazňuje, že skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která naplňuje uvedená kritéria. Skutečných majitelů tak nově může být ve vztahu k jedné právnické osobě více.

Osoba s koncovým vlivem

Osobou s koncovým vlivem je osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě.

Koncový příjemce

Koncovým příjemcem je osoba, která může mít přímo (nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby) podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě či zániku právního uspořádání (dále jen „prospěch“), a tento prospěch dále nepředává.

Co dělat, když skutečného majitele nelze určit?

V případě, že nelze určit skutečného majitele, je jím každá osoba ve vrcholném vedení entity stojící na vrcholu řetězce společností. Při zápisu osoby ve vrcholném postavení jako skutečného majitele je však nutné zaznamenat všechny kroky učiněné při zjišťování skutečného majitele. Do nynějška se v obdobných případech zapisovali jako skuteční vlastníci členové statutárního orgánu české entity.

Co se zapisuje?

V evidenci skutečných majitelů budou o skutečném majiteli (který je vždy fyzickou osobou) vedeny zejména následující údaje:

 • identifikace skutečného majitele (jméno, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození, rodné číslo, státní občanství);
 • údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele;
 • popis struktury vztahů;
 • den, kdy se fyzická osoba stala skutečným majitelem;
 • poznámka o nesrovnalosti (nesoulad zapsaných údajů se skutečným stavem, nebo částečná či úplná absence zápisu).

Kdo bude mít k zapsaným údajům přístup?

Část údajů o skutečných majitelích bude nově zpřístupněna veřejnosti. Ministerstvo spravedlnosti na svých webových stránkách umožní zájemci získat z evidence skutečných majitelů částečný výpis platných údajů.

Jaké hrozí sankce?

Pokud evidující osoba (česká společnost) nezajistí zápis údajů do evidence skutečných majitelů nebo zapíše údaje, které neodpovídají skutečnému stavu, hrozí jí následující sankce:

 • nevymahatelnost práv a povinností z právního jednání zastírajícího osobu skutečného majitele;
 • zamezení výplaty podílu na prospěchu (např. nemožnost výplaty zisku), pokud by statutární orgány i přesto s výplatou zisku souhlasily, založilo by takové jednání vyvratitelnou domněnku jednání v rozporu s péčí řádného hospodáře;
 • pozastavení výkonu hlasovacích práv skutečného majitele nezapsaného v evidenci skutečných majitelů;
 • relativní neplatnost rozhodnutí jediného společníka, který je v postavení skutečného majitele (pro prohlášení neplatnosti je nutné napadnout takové rozhodnutí u soudu);
 • uložení pokuty až do výše 500 000 Kč evidující osobě za nezajištění zápisu o skutečném majiteli do evidence a skutečnému majiteli za neposkytnutí součinnosti.

Při zjištění nesrovnalosti povinná osoba ve smyslu zákona AML (např. notář, banka, advokát) vyzve evidující osobu k vysvětlení, případně k odstranění nesrovnalostí. Pokud evidující osoba nesrovnalost nevysvětlí nebo neodstraní, nesmí povinná osoba uskutečnit předmětný obchod a musí oznámit nesrovnalost příslušnému soudu.

V praxi se pak nesoulad či absence zápisu v evidenci skutečných majitelů může projevovat následujícím způsobem:

 • banka odmítne právnické osobě zřídit účet nebo poskytnout financování, neboť zjistí nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů;
 • evidující osobě nebude umožněno využít advokátní, notářské nebo bankovní úschovy;
 • banka nebo jiná povinná osoba odmítne provést transakci.

Lhůty pro zápis

Nová právní úprava vstupuje v účinnost 1. června 2021:

 • Obchodní korporace, které provedly zápis skutečného majitele v dosavadní evidenci řádně a včas dle předchozí úpravy, musí zkontrolovat a upravit zapsané údaje v „ochranné“ lhůtě 6 měsíců.
 • Obchodní korporace, které zápis skutečného majitele v dosavadní evidenci dosud neprovedly, musí provést zápis bez zbytečného odkladu po 1. červnu 2021.

Naše doporučení

 • Pokud jste povinnost zapsat skutečného majitele již splnili a jako skutečného majitele označili:
  • osobu s koncovým vlivem doporučujeme posoudit, jestli za skutečného majitele nelze považovat i jinou osobu, která by splňovala novou definici skutečného majitele;
  • členy statutárního orgánu právnické osoby doporučujeme zápis skutečného majitele v evidenci aktualizovat, jelikož tato právní fikce se již neuplatní.
 • I v případě, že vám nevzniká povinnost zapisovat dalšího skutečného majitele, doporučujeme doplnit údaje o již zapsaném skutečném majiteli v rozsahu s novou právní úpravou (např. den, kdy se fyzická osoba stala skutečným majitelem, popis struktury vztahů).
 • Pokud jste zápis skutečného majitele v dosavadní evidenci dosud neprovedli, může být skutečný majitel za splnění určitých podmínek do evidence zapsán v režimu tzv. automatického průpisu. Automatický průpis však nezbavuje právnickou osobu povinnosti aktualizovat zápis všech skutečných majitelů, neodpovídají-li automaticky propisované údaje údajům o skutečném majiteli, nebo odpovídají-li jen částečně.
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram