Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Jak na zaměstnání uprchlíků z Ukrajiny – změny od ledna 2024

3. ledna 2024
Tento článek je dostupný také v
angličtiněukrajinštině

Dne 21. 3. 2022 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny zákony č. 65/2022 Sb. a č. 66/2022 Sb., které občanům Ukrajiny, jež uprchli do České republiky v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, přiznávají zvláštní ochranu a volný vstup na trh práce. Tyto předpisy byly opět novelizovány a dočasná ochrana ukrajinských uprchlíků se za splnění podmínek popsaných níže prodlužuje do 31. 3. 2025.

Stáhnout článek jako PDF

Typy povolení k pobytu

Osoby, které uprchly z Ukrajiny před ozbrojeným konfliktem, mohou v současné době pobývat v České republice na základě různých typů povolení k pobytu. Kromě běžných pobytových oprávnění, jakým je například zaměstnanecká karta, pobývá velké množství občanů Ukrajiny na území České republiky na základě:

 • dočasné ochrany – kódy: D/VS/U anebo D/DO/667, D/DO/668, D/DO/669, D/DO/767, D/DO/768, D/DO/769, D/DO/867, D/DO/868, D/DO/869
 • dlouhodobého víza za účelem strpění – kódy: D/VS/91 (změny se týkají pouze těch udělených v souvislosti s konfliktem na Ukrajině) a D/SD/91.

Upozorňujeme, že až na výjimky není možné žádat o jiné pobytové oprávnění. Výjimkou jsou pouze žádosti, na které se vztahuje nařízení vlády č. 308/2022 Sb. Podle tohoto nařízení je možné žádat na zastupitelské úřadě na Ukrajině například o modrou kartu či oprávnění za účelem studia.

Nově jsou také na zastupitelských úřadech na Ukrajině přijímány žádosti o zaměstnaneckou kartu, nicméně pouze ve vládou schválených programech (např. program kvalifikovaný zaměstnanec, program klíčový a vědecký personál apod.).

Bližší podmínky o zařazení do programu ekonomické migrace naleznete zde.

Prodloužení dočasné ochrany

Dočasná ochrana se bude opět prodlužovat vylepením nového vízového štítku. Vzhledem k tomu, že není technicky možné prodloužit dočasnou ochranu v jeden jediný den, bude proces probíhat ve dvou krocích, a to nejprve registrací a následnou návštěvou Ministerstva vnitra.

Pokud držitel dočasné ochrany neprovede registraci v určeném termínu, případně se po registraci do konce září 2024 nedostaví k vyznačení vízového štítku, dočasná ochrana mu zanikne.

Elektronická registrace

Online registrace bude probíhat až do 15. března 2024. Registrační portál bude dostupný na této stránce: www.frs.gov.cz/docasna-ochrana/#3.

Samotnou registrací se dočasná ochrana prodlužuje do 30. září 2024. Je ovšem nutné dokončit registraci rezervací termínu k návštěvě Ministerstva vnitra.

Pokud nebude registrace učiněna včas a dočasná ochrana zanikne, má cizinec možnost o opětovné podání žádosti o dočasnou ochranu. Při posuzování splňování podmínek pro její udělení ovšem hrozí, že nebude shledáno jejich splnění.

Návštěva MVČR

Po online registraci je nutné dorazit na objednaný termín na Ministerstvo vnitra a nechat si vyznačit nový vízový štítek. Návštěvu MVČR je nutné absolvovat do 30. září 2024. S sebou cizinec potřebuje:

 • cestovní doklad,
 • doklad o ubytování (potvrzení s úředně ověřeným podpisem nebo nájemní smlouvu).

Vyznačený štítek bude mít platnost do 31. března 2025.

Vízum za účelem strpění

Držitelům víza za účelem strpění v souvislosti s konfliktem na Ukrajině se víza prodlužují opět automaticky, a to do 31. března 2025. Nemusí tak činit žádné další kroky. Vízum za účelem strpění v souvislosti s konfliktem na Ukrajině je označeno kódem D/SD/91.

Pro předejití nesrovnalostem a nejistotě při jednání s úřady ovšem doporučujeme požádat o nové vylepení štítku s aktualizovaným datem platnosti. Pro tento úkon je nutné předchozí objednání.

Povinnosti zaměstnavatelů

Připomínáme však, že zaměstnavatel cizince je mimo jiné povinen uchovávat kopii dokladů prokazujících oprávněnost k pobytu zaměstnance. Zaměstnavatel by se měl proto zajímat o to, zda zaměstnanci, kteří jsou držiteli dočasné ochrany, požádali řádně a včas o její prodloužení (více k povinnostem zaměstnávání cizinců naleznete v článku Kontroly zaměstnávání ukrajinských občanů).

Doporučujeme zaměstnavatelům, aby si pohlídali, že jejich zaměstnanci provedou včas registraci a následně se dostaví k vylepení vízového štítku. Registraci půjde doložit pdf potvrzením, které bude možné stáhnout na portálu MVČR.

Držitelé dočasné ochrany mají volný přístup na trh práce, nemusí tedy (oproti například držitelům víza za účelem strpění) řešit pracovní povolení.

Hlášení změn a jiné povinnosti

Vedle záležitostí spojených s prodloužením pobytových titulů upozorňujeme, že má cizinec povinnost hlásit MVČR všechny významné změny, kterého se ho týkají, např. změnu adresy pobytu, změnu příjmení, změnu rodinného stavu nebo změnu cestovního dokladu. K tomu slouží formulář na webu ministerstva. Formulář je možné doručit s potřebnými doklady osobně, zaslat poštou či datovou schránkou.

Cizinci by měli dále brát na vědomí, že je mohou zavazovat povinnosti jako například placení komunálních služeb nebo zdravotního pojištění.

Zaměstnávání ukrajinských uprchlíků – změny 2023

Typy povolení k pobytu

Osoby, které uprchly z Ukrajiny před ozbrojeným konfliktem, mohou v současné době pobývat v České republice na základě různých typů povolení k pobytu. Kromě běžných pobytových oprávnění, jakým je například zaměstnanecká karta, pobývá velké množství občanů Ukrajiny na území České republiky na základě:

 • dočasné ochrany – kódy: D/VS/U anebo D/DO/667, D/DO/668, D/DO/669, D/DO/767, D/DO/768, D/DO/769, D/DO/867, D/DO/868, D/DO/869
 • dlouhodobého víza za účelem strpění – kódy: D/VS/91, D/VC/91, D/SD/91.

Tento typ pobytu budou mít zpravidla ti, kteří uprchli z Ukrajiny po napadení Ruskou federací. Případně ti, jimž vypršelo jejich pobytové oprávnění, ale kvůli situaci na Ukrajině se prozatím nemohou vrátit.

Upozorňujeme, že osoby, které získaly dočasnou ochranu v jiném členském státě, nemohou dočasnou ochranu v České republice získat. V současné době není ani možné, aby osoby s dočasnou ochranou či vízem za účelem strpění přešly do režimu zaměstnanecké karty.

Výjimkou jsou nově žádosti, na které se vztahuje novelizované nařízení vlády č. 308/2022 Sb. Nejvýznamnější změnou je možnost osob s dočasnou ochranou udělenou v jiném státě žádat na zastupitelské úřadě na Ukrajině o modrou kartu.

Připomínáme, že držitelé dočasné ochrany vydané Českou republikou mohou po zemích Schengenského prostoru pobývat pouze v omezeném režimu dle tzv. pravidla 90/180. Tedy v rámci jakýchkoli 180 dní mohou pobývat mimo území České republiky v jiné zemi Schengenského prostoru vždy pouze 90 dní.

Prodloužení dočasné ochrany

Dočasná ochrana byla udělována do 31. března 2023. Kdo měl zájem pobývat v České republice nadále, musel do 31. března 2023 provést online registraci.

Pokud registrace provedena nebyla, dočasná ochrana osobě zanikla. V takovém případě si může osoba o dočasnou ochranu opětovně zažádat. Splňuje-li i nadále podmínky, bude ji dočasná ochrana udělena.

Jestliže byla registrace provedena řádně a včas, prodloužila se tím platnost dočasné ochrany do 30. září 2023. Do této doby má pak nositel dočasné ochrany povinnost dostavit se osobně na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP) a nechat si vyznačit nový vízový štítek. Ten bude platný až do 31. března 2024. Termín na OAMP je přidělován při online registraci.

V rámci osobní návštěvy OAMP za účelem vyznačení nového vízového štítku je také nutné doložit nezbytné dokumenty. Těmi jsou:

 • cestovní pas,
 • doklad o ubytování – ten může být předložen buď jako nájemní smlouva nebo jako písemné potvrzení vlastníka nemovitosti – formulář FOformulář PO.

Nová žádost

V případě, že došlo kvůli promeškání lhůty na prodloužení dočasné ochrany k jejímu zániku, došlo také k zániku veškerých nároků na čerpání s tím spojených výhod (např. humanitární dávky, možnost asistence s ubytováním, volný přístup na trh práce, přístup ke zdravotnímu pojištění).

Cizinec má možnost si o dočasnou ochranu znovu požádat, pokud i nadále trvají okolnosti, díky kterým ji obdržel poprvé.

Více informací naleznete také na webu Ministerstva vnitra ČR.

Vízum za účelem strpění

Kdo nesplňuje podmínky pro získání dočasné ochrany, může požádat o vízum za účelem strpění. V tomto případě nemá osoba automaticky volný přístup na trh práce a musí získat povolení od Úřadu práce.

Kdo již vízum za účelem strpění v souvislosti s konfliktem na Ukrajině má, tomu se prodloužilo automaticky do 31. března 2024 a nemusí činit žádné další kroky. Pro předejití nesrovnalostem a nejistotě při jednání s úřady ovšem doporučujeme požádat o nové vylepení štítku s aktualizovaným datem platnosti. Tento štítek je označen kódem D/SD/91. Pro jeho vyznačení je nutné předchozí objednání.

U víz za účelem strpění vydávaným v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině je zde také výjimka ve vztahu k vycestování z území. Osobám, které jsou držiteli tohoto typu víza za účelem strpění, vycestováním z území vízum nezaniká.

Povinnosti zaměstnavatele – nové i stávající

Vzhledem k tomu, že je zaměstnavatel povinen uchovávat kopii dokladů prokazujících oprávněnost k pobytu zaměstnance-cizince, měl by se zaměstnavatel proaktivně zajímat o to, zda zaměstnanci, kteří jsou držiteli dočasné ochrany, požádali řádně a včas o její prodloužení.

Do 31. března 2023 měly osoby s dočasnou ochranou provést online registraci. Tímto krokem prodloužily dočasnou ochranu do 30. září 2023. Do tohoto data se pak musí osobně dostavit na pracoviště OAMP, aby jím byl vyznačen štítek do pasu. Štítek bude platný až do 31. března 2024.

Zaměstnavatel si tak může platnost oprávnění ověřit právě nově vylepeným štítkem. Mezi online registrací osoby s dočasnou ochranou a vylepením štítku by měl zaměstnavatel za účelem kontroly pobytu požadovat od osoby s dočasnou ochranou potvrzení o provedení registrace (viz obrázek níže). Z tohoto potvrzení je možné vyčíst číslo jednací. Zaměstnavatel si může dle čísla jednacího online ověřit platnost registrace.

Od 1. dubna 2023 vznikla zaměstnavatelům povinnost přihlásit všechny zaměstnance, kteří jsou nositeli dočasné ochrany, k ČSSZ. Tato povinnost se tak nově vztahuje i na zaměstnavatele, kteří mají s držitelem dočasné ochrany uzavřenou dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Lhůta na přihlášení osoby je standardně 8 dní.

Jinak se na zaměstnávání osob s dočasnou ochranou uplatní stejná pravidla jako na zaměstnávání jiných cizinců s volným přístupem na trh práce, např. povinnost zaměstnavatele hlásit nástup do zaměstnání cizince i další změny Úřadu práce či vést evidenci zaměstnanců-cizinců.

Zaměstnávání ukrajinských uprchlíků v otázkách a odpovědích

Jaké ukrajinské uprchlíky lze zaměstnat?

Lze zaměstnat pouze ukrajinské uprchlíky s volným vstupem na trh práce v ČR.

Co volný vstup na trh práce znamená?

Volný vstup na trh práce znamená, že občané Ukrajiny a jejich rodinní příslušníci, kteří splňují dále popsané podmínky, mohou v České republice pracovat bez jakýchkoli formálních omezení, tj. aniž by předem získali povolení k zaměstnání či zaměstnavatel předem musel podávat hlášenku volného pracovního místa.

Pracovat může občan Ukrajiny i jeho rodinný příslušník jak v pracovním poměru, tak na základě některých dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Samozřejmě musejí být dodrženy standardní zákonné podmínky, zejména minimální a zaručená mzda, délka a rozvržení pracovní doby atp.

Jaké podmínky musí ukrajinský uprchlík splňovat, aby měl volný vstup na trh práce v ČR?

Musí mu být udělena dočasná ochrana (případně tzv. speciální dlouhodobé vízum, které bylo vydáváno ze začátku vypuknutí konfliktu).

Dočasná ochrana (speciální dlouhodobé vízum) je vyznačeno štítkem či razítkem v pasu.

Jaký je rozdíl mezi dočasnou ochranou a speciálním dlouhodobým vízem?

Do účinnosti výše uvedeného zákona bylo ukrajinským uprchlíkům udělováno tzv. speciální dlouhodobé vízum. Od účinnosti zákona už je udělováno pouze tzv. vízum za účelem dočasné ochrany. Dle informací Ministerstva vnitra však osoby, které získaly speciální dlouhodobé vízum před účinností zákona, budou automaticky, tedy aniž by musely činit jakékoli kroky, převedeny do systému dočasné ochrany. Není tedy potřeba cokoliv vyřizovat nebo o dočasnou ochranu žádat, stačí se prokázat původním vízovým štítkem nebo vízovým razítkem.

Komu může být dočasná ochrana udělena?

Dočasná ochrana může být udělena pouze:

 • Občanům Ukrajiny, kteří do České republiky přicestovali po 24. únoru 2022.
 • Cizincům ze třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti, kterým byla před 24. únorem 2022 na Ukrajině poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana.
 • Rodinným příslušníkům osob uvedených v předchozích dvou bodech, kteří společně s nimi pobývali na Ukrajině a přicestovali do ČR po 24. únoru 2022. Rodinným příslušníkem se rozumí manžel/manželka, registrovaný partner, nezletilé svobodné dítě osoby uvedené v předchozích bodech nebo nezletilé svobodné dítě manžela takové osoby anebo jiný tzv. blízký příbuzný závislý na péči a žijící v rodině takové osoby.
 • Cizincům, kteří byli ke 24. únoru 2022 držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a jejich vycestování do státu, jehož jsou státním občanem, nebo části jeho území, není možné z důvodu hrozby skutečného nebezpečí dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Jak lze získat dočasnou ochranu?

O dočasnou ochranu je třeba žádat osobně, a to v některém z Krajských asistenčních center na pomoc Ukrajině – seznam těchto center dle jednotlivých krajů ČR naleznete ZDE.

Ukrajinským občanům, kteří nesplňují výše uvedené podmínky ohledně udělení dočasné ochrany, je doporučeno řešit svou situaci individuálně na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra (kontaktní místa ZDE).

K žádosti o dočasnou ochranu je třeba doložit:

 • vyplněný tiskopis;
 • platný cestovní pas, je-li žadatel jeho držitelem;
 • doklad o tom, že žadatel minimálně ke 24. únoru 2022 pobýval na území Ukrajiny a Ukrajinu opustil v důsledku invaze vojsk Ruské federace (např. údaje v cestovním pase, potvrzení o humanitárním vstupu nebo jiný doklad vydaný na jméno žadatele, který dosvědčuje jeho pobyt na Ukrajině);
 • potvrzení o zajištění ubytování, pokud jej žadateli nezajišťuje orgán krizového řízení:
  • pokud ubytování poskytuje fyzická osoba – formulář zde,
  • pokud ubytování poskytuje právnická osoba – formulář zde,
 • vlastní fotografii ve formátu (45 x 35 mm) – není povinné, pouze doporučeno.

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v případě zaměstnávání ukrajinských uprchlíků?

Zaměstnavatel má následující administrativní povinnosti:

Informační povinnost

 • Při nástupu do zaměstnání, a to nejpozději v den nástupu do práce, je nutné, aby zaměstnavatel oznámil nástup Úřadu práce na formuláři, který je dostupný zde; místní příslušnost se řídí dle místa výkonu práce.
 • Při změně údajů (identifikační údaje cizince, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal, důvod pobytu, doba trvání zaměstnání, kategorizace dle CZ-ISCO a CZ-NACE, adresa místa výkonu práce, doba, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta a na kterou byl povolen pobyt.).
  • Formulář dostupný zde,
  • Do 10 kalendářních dnů, kdy změna nastala.
 • Při skončení zaměstnání
  • Formulář dostupný zde,
  • Do 10 kalendářních dnů od skončení zaměstnání.

Evidenční povinnost

Evidenci týkající se zaměstnance cizince vede zaměstnavatel v rozsahu:

 • identifikační údaje cizince (jméno, příjmení, datum narození);
 • adresa v zemi trvalého pobytu a adresa pro doručování zásilek;
 • číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal;
 • druh práce, místo výkonu práce; doba, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno;
 • pohlaví cizince;
 • zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností;
 • nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání;
 • doba, na kterou mu bylo vydáno povolení k zaměstnání (v tomto případě dočasná ochrana), zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta na kterou mu byl povolen pobyt;
 • den nástupu a den skončení zaměstnání.

Povinnost ukládání dokladů

 • Uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území ČR.
 • Po dobu trvání zaměstnání.
 • + po dobu 3 let od skončení zaměstnávání tohoto cizince.

Další často kladené otázky v souvislosti se zaměstnáváním ukrajinských uprchlíků

V jakém jazyce mají být pracovní smlouva / dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr?

V jazyce, kterému ukrajinský uprchlík rozumí, tj. ideálně bilingvní ČJ/UA dokument.

Stejné pravidlo platí pro jinou pracovněprávní dokumentaci zaměstnavatele, se kterou se musí ukrajinský uprchlík seznámit.

Musí si zaměstnavatel opatřit výpis z Rejstříku trestů pro účely zaměstnávání ukrajinského uprchlíka?

Zákon ani jiný předpis neukládá povinnost, aby si zaměstnavatel opatřil výpis z Rejstříků trestů pro účely zaměstnávání těchto osob a pohlíží se na ně jako na občany EU.

Může zaměstnavatel vysílat ukrajinské uprchlíky na pracovní cesty?

V zásadě dočasná ochrana, která znamená i volný vstup na trh práce, platí pouze v ČR. Cizinec tedy na jejím základě v zahraničí pracovat nemůže.

Pokud je však cizinec vysílán v rámci Směrnice o vysílání pracovníků svým zaměstnavatelem k jinému subjektu za účelem vykonávání služeb, platí v ČR, že se na něj povinnost získat povolení k zaměstnání nevztahuje. Je však potřeba splnit další povinnosti dle Směrnice o vysílání (např. ohlašovací povinnost, povinnost zajistit stejné pracovní podmínky atp.).

Obdobná úprava by v rámci harmonizace měla platit v celé EU. Nicméně není vyloučeno, že některé státy EU využily možnosti aplikovat jednu z výjimek. Proto doporučujeme ověřit místní lokální úpravu, než cizince do jiného státu EU vyšlete.

V rámci ČR mohou být samozřejmě cizinci vysíláni na pracovní cesty v podstatě bez omezení. Na pracovní cestě by však cizinci měli s sebou mít potřebné dokumenty (zejm. kopii pracovní smlouvy a cestovní doklad obsahující štítek/razítko dokládající dočasnou ochranu).

Musí se v ČR někde dále hlásit ukrajinský uprchlík?

Ano, je nutno splnit povinnost registrace po příjezdu a při změně pobytu na území ČR.

Lhůta pro oba úkony je 3 dny.

Registrace po příjezdu se provádí osobně u cizinecké policie.

Při změně pobytu může být nahlášeno poštou nebo na spádovém pracovišti OAMP Ministerstva vnitra (místní příslušnost podle nového místa bydliště). Při změně adresy je nutné doložit i doklad o zajištění ubytování na nové adrese (viz. výše formuláře), k ohlášení je možné využít tiskopis, který je dostupný zde.

Může na základě české dočasné ochrany pracovat ukrajinský uprchlík v jiném státě EU?

Ne, dočasná ochrana získaná v České republice představuje volný vstup výlučně na český trh práce.

Ostatní členské státy EU si stanoví pro zaměstnávání uprchlíků vlastní pravidla.

Musí ukrajinský uprchlík projít pracovnělékařskou vstupní prohlídkou před nástupem k výkonu práce?

Ano, pracovnělékařská vstupní prohlídka musí být vykonána před zahájením výkonu práce. V případě, že není možno obdržet výpis ze zdravotnické dokumentace, je třeba vykonat rozšířenou lékařskou prohlídku.

Je volný vstup na trh práce nějak dále omezen?

Volný vstup na trh práce je zákonem udělen pouze dočasně, aktuálně platí do 31. března 2023. Pokud budou občané Ukrajiny chtít zůstat v České republice a pracovat i po tomto datu, budou si muset včas opatřit příslušné povolení.

Nelze samozřejmě vyloučit, že účinnost výjimky bude na základě vývoje situace prodloužena.

Omezení platnosti zákona neznamená, že by pracovní smlouva či dohoda musela být uzavřena na dobu určitou. Smlouva/dohoda může být dle našeho názoru uzavřena i na dobu neurčitou.

Na co by si měl dávat zaměstnavatel pozor? Jaké jsou nejčastější porušení zákonných podmínek při zaměstnávání ukrajinských uprchlíků?

Zaprvé se jedná o neplnění informační povinnosti vůči úřadu práce při nástupu zaměstnance, dále při změnách ohlašovaných údajů zaměstnance či při skončení pracovního poměru zaměstnance (bližší podrobnosti viz výše otázka Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v případě zaměstnávání ukrajinských uprchlíků?).

Zadruhé jde o nesplnění povinnosti uchovávat v místě pracoviště kopie dokladů prokazující existenci pracovněprávního vztahu (pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti / o provedení práce). Výjimkou z této povinnosti je situace, kdy zaměstnavatel splnil povinnost oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění (a tedy až od okamžiku splnění této povinnosti). V takovém případě je kontrolní orgán oprávněn si příslušnou informaci získat u správy sociálního zabezpečení.

Dalším častým prohřeškem při zaměstnávání ukrajinských uprchlíků je umožnění nelegálního výkonu práce, přičemž hlavně se jedná o:

 • závislou práci vykonávanou fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah;
 • práci vykonávanou cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání (ať již kteréhokoli druhu) nebo bez tohoto povolení, nebo;
 • práci vykonávanou cizincem bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky (což by se zřejmě mohlo týkat ukrajinských občanů, kteří nesplnili podmínky udělení dočasné ochrany).

Poslední nejčastěji porušovanou zákonnou podmínkou je zastřené zprostředkování zaměstnání držitelům dočasné ochrany z Ukrajiny, kdy zřejmě byly naplněny znaky zprostředkování zaměstnání, avšak bez příslušné licence agentury práce či bez potřebné dokumentace, typicky zastřeně přes smlouvu o dílo či smlouvu o poskytování služeb.

Rádi vám budeme v otázkách zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny nápomocni, neváhejte nás kontaktovat.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram