Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Na co by měl člen statutárního orgánu pamatovat při výkonu funkce

12. září 2022

Výkon funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace s sebou přináší řadu specifických situací. Přehled těch nejčastěji řešených (a někdy i opomíjených) pro vás shrnujeme níže.

Stáhnout článek jako PDF

Řádně uzavřená a schválená smlouva o výkonu funkce

Smlouva musí být uzavřena v písemné formě a musí ji schválit nejvyšší orgán společnosti. Totéž platí o dodatcích ke smlouvě. Smlouva by měla obsahovat výčet poskytovaných finančních plnění a benefitů. Dále může smlouva obsahovat některé instituty upravené zákoníkem práce (např. dovolenou). Z praktických důvodů však doporučujeme „dovolenou“ sjednat přímo ve smlouvě a na zákoník práce neodkazovat.

Správně nastavený souběh funkcí

Výkon funkce člena statutárního orgánu je z právního pohledu neslučitelný s výkonem některých pracovních pozic (typicky jednatel + generální/obchodní/finanční/personální ředitel). Proto je třeba posoudit, zda část pracovních povinností podle pracovní smlouvy nespadá do obchodního vedení společnosti, a předejít tak případné neplatnosti smluv a povinnosti vrátit vyplacenou odměnu nebo její část.

Základní pravidla v oblasti compliance

Zakládání dokumentů do sbírky listin, provádění balančních a insolvenčních testů před výplatou zisku, vyhotovování zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, registrace skutečného majitele, ochrana zdraví při práci, ochrana osobních údajů, nastavení pravidel pro vyloučení/omezení rizika stíhání právnické osoby… Povinností při vedení obchodní korporace je spousta. Mějte tyto povinnosti pod kontrolou a zamezte tak případnému nároku společnosti na náhradu škody či jiným pro vás negativním důsledkům. Se zajištěním compliance vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením péče řádného hospodáře

Pojistnou smlouvu uzavírá s pojišťovnou obvykle společnost. Pojištění kryje škodu, kterou svým jednáním způsobil člen statutárního orgánu. Nepojištěnou škodu může společnost vymáhat po členovi orgánu.

Manažerské (úrazové) pojištění

Člen orgánu není ze zákona pojištěn. Jestliže v rámci výkonu jeho funkce dojde k úrazu, pojišťovna z titulu zákonného pojištění pojistné plnění nehradí. Proto je vhodné sjednat samostatné pojištění.

Evidence záznamů z jednání kolektivního orgánu, podklady pro učinění rozhodnutí

Záznamy z jednání, popř. podklady pro přijetí rozhodnutí, jsou obvykle jediným důkazem dokládajícím nesouhlas člena statutárního orgánu s přijetím rozhodnutí, které později vedlo ke vzniku škody. Pro obranu člena statutárního orgánu v případném sporu o náhradu škody jsou proto naprosto zásadní. Tyto dokumenty mohou prokázat, že člen statutárního orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, a ospravedlnit tak přijaté rozhodnutí.

Ručení člena statutárního orgánu

Člen statutárního orgánu může ručit svým majetkem za dluhy společnosti. A to třeba v případě, že na společnost nepodá včas insolvenční návrh, i když o úpadku společnosti věděl nebo vědět mohl. Proto je třeba mít podrobný přehled o finanční situaci společnosti a podniknout potřebné kroky, pokud to zákon ukládá.

Výplata zisku společníkům

Dále člen orgánu odpovídá za to, že zisk bude vyplacen ve správné výši a osobám, které jsou k jeho výplatě oprávněny. V tomto ohledu má kontrolní povinnosti vůči rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti (valné hromady). Před výplatou zisku je rovněž třeba provést balanční a insolvenční testy, které potvrdí, že je možné zisk vyplatit.

Potřebujete-li poradit v otázkách compliance, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám budeme nápomocni.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram