Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Investování do startupu: Běžné způsoby financování startupu při vstupu investora

1. listopadu 2023

Pokračujeme v naší sérii příspěvků věnovaných startupům, investicím a specifikům, které se s nimi pojí. Vedle forem financování při vstupu investora vás provádíme tématy, jako jsou životní cyklus startupu a jeho právní ošetření, startupové due diligence se zaměřením na personální stránku a duševní vlastnictví nebo specifika investic do startupů z pohledu investorů.

Minule jsme se věnovali jednotlivým fázím startupů a okrajově též financování, a to právě z pohledu nově vznikajících podniků. Nyní se na investice podíváme detailněji, a především pak optikou investorů. Investování do podniků a startupů totiž pro investory představuje nejen příležitost, jak dosáhnout vysokých zisků, ale také nelehkou výzvu z hlediska ochrany jejich investic. Investoři mají k dispozici různé formy vstupu, všechny se shodným následkem spočívajícím v poskytnutí potřebného kapitálu pro rozvoj startupů. Mnohdy se však tyto nástroje diametrálně odlišují již ve své podstatě, skýtají odlišná rizika a obsahují rozličné výhody i nevýhody. V tomto článku se tak zaměříme na některé z těch forem vstupu, které jsou pro svět startupů charakteristické. Prostor naopak nebudeme věnovat konzervativním nástrojům financování podniků, jako jsou například bankovní úvěry.

Stáhnout článek jako PDF

Ekvitní financování

První formou financování, kterou se budeme zabývat, je tzv. ekvitní financování. Jedná se o situaci, kdy investor zaplatí finanční prostředky a výměnou za ně přímo získá majetkovou účast na společnosti. Majetkovou účastí může být podíl, v případě akciové společnosti akcie. Tato forma investice přináší investorovi přímé vlastnické právo, s tím spojenou účast na zisku a rozhodování ve společnosti. Dnes se jedná již o tradiční formu investování, která má stabilní právní základ a je hojně užívána stakeholdery všech různých velikostí.

Mezi výhody ekvitní investice patří mimo jiné možnost dosáhnout vysokého zhodnocení investice v případě úspěšného růstu podniku. Investor se také může aktivně zapojit do řízení společnosti a ovlivňovat její strategii. Na druhou stranu jsou zde také nevýhody, jako je riziko ztráty investice v případě neúspěchu podniku, nedostatek likvidity investice a možné konflikty s ostatními investory.

Ekvitní investice je vhodná pro startupy, které mají stanovenou valuaci, a je tedy možné u nich odvodit hodnotu nabývaného podílu investora. Cena za určité % podílu však nemusí být stanovena stroze pevnou částkou, jež bude vyplacena jednorázově. Investor může navrhnout rozdělení ceny za podíl, přičemž jednotlivé části kupní ceny mohou být navázány na plnění určitých konkrétních kritérií.

Běžně se setkáme se situací, kdy se investor zaváže zaplatit první část kupní ceny ke dni podpisu SPA, tedy smlouvy o převodu podílu (z ang. Share Purchase Agreement). K dalším úhradám kupní ceny poté může dojít při splnění milníků definovaných ve smlouvě. SPA může především obsahovat ustanovení o tzv. „maximální výši kupní ceny“ a závisí pak především na výkonnosti samotného startupu, zda se skutečná převodní cena této částce přiblíží. Pro příklad níže uvádíme několik běžných ujednání.

Finanční parametry

Z hlediska finančních parametrů je nejznámějším dosažení určité hodnoty ukazatele EBITDA, tedy zisku před započtením úroků, daní a odpisů (z ang. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). V tomto případě je vhodné předem stanovit z jakých zdrojových dat bude EBITDA počítána a jaký bude její časový horizont (např. 12 měsíců). Je-li výplata určité části kupní ceny závislá na hodnotě ukazatele EBITDA, je vhodné, aby si strany předem určily, zda bude ukazatel EBITDA nějakým způsobem upraven (normalizován). Normalizací je myšleno, že určité položky, které jsou v rámci výkazu zisku a ztrát vykázány ve finančním výsledku hospodaření, jsou normalizací přesunuty do provozního výsledku hospodaření (př. realizované kurzové rozdíly vznikající při nákupu zboží). A opačně, některé položky, které vstupují do ukazatele EBITDA nebudou pro určení jeho výše započítány (např. obdržené dotace, pojistné plnění a obdobné jednorázové výnosy).

Pro účely dostatečné ochrany investora doporučujeme veškeré dodatečné doplatky kupní ceny navázat na finanční výsledky společnosti, které budou k rozvahovému dni zkontrolovány auditorem.

Dalším bodem, jenž je vhodné před akvizicí zvážit, je princip, na kterém bude transakce provedena. Zcela běžnou praxí jsou buďto cash free/debt free báze nebo locked box báze.

Báze cash free/debt

Po dni převodu cílové společnosti na kupujícího dojde k poměření výše hotovosti a výše dluhů společnosti ke dni převodu. Převažuje-li výše hotovosti nad výší dluhu, doplatí kupující rozdíl prodávajícímu. V opačném případě, tedy převažují-li dluhy nad hotovostí, zaplatí rozdíl prodávající kupujícímu. Mechanismus cash free/debt free umožňuje reflektování aktuálního stavu společnosti ke dni převodu, nicméně administrativně se jedná o poměrně náročný postup.

Báze locked box

Prodávající poskytne kupujícímu účetní závěrku k určitému datu předcházejícímu dni převodu (tzv. referenční účetní závěrka) a garantuje mu její naprostou správnost. Současně se prodávající zaručuje, že v období ode dne sestavení referenční účetní závěrky až do dne převodu prováděla společnost veškerou svoji činnost pouze v rámci běžného obchodního styku a že prodávající nevyváděl ze společnosti žádné prostředky či hodnoty. V mechanismu locked box sice kupující přebírá riziko za běžné hospodářské výsledky společnosti v období ode dne referenční účetní závěrky do dne převodu, nicméně z administrativního pohledu je stanovení kupní ceny podstatně jednodušší. I z tohoto důvodu je princip locked box v praxi mnohem populárnější.

Nefinanční parametry

Vyplacení určité části kupní ceny nemusí být nutně navázáno pouze na finanční ukazatele. Vzhledem k podstatě startupů může investor navázat výplatu části kupní ceny na určité nefinanční ukazatele, jako jsou například uvedení nového produktu na trh, spuštění aplikace, navýšení počtu uživatelů aplikace aj.

Konvertibilní půjčka

Existují však situace, kdy startup nemá stanovenou valuaci a není tedy možné uspokojivě odhadnout hodnotu podílu, respektive akcie. Pro tyto případy je vhodné využít institut konvertibilní půjčky. Jedná se o nástroj, který slouží k financování startupů zejména v jejich pre-seed nebo seed fázi.

Smlouva o konvertibilní půjčce (či přesněji smlouva o konvertibilním úvěru) je označení pro transakci spočívající v povinnosti investora poskytnout startupu finanční prostředky výměnou za budoucí právo (či povinnost) konvertovat tyto prostředky v nabytí podílu, případně si tyto prostředky nechat vrátit spolu s úrokem. Zjednodušeně řečeno tedy splatností dluhu vzniká investorovi právo volby (či povinnost). V prvním případě, zpravidla za předpokladu úspěšnosti startupu, volí investor nabytí podílu, resp. akcií ve startupu. Ve druhém scénáři, nejčastěji v případech, kdy projekt úspěšný není, volí investor prosté vrácení poskytnuté částky spolu s předem dohodnutými úroky. Případný vstup investora do společnosti se pak standardně uskuteční prostřednictvím zvýšení základního kapitálu ve výši odpovídající nabývanému podílu.

Výhody konvertibilní půjčky

Významnou výhodou konvertibilní půjčky je její časová nenáročnost ve srovnání s procesy, které je zapotřebí provést při ekvitní investici (např. účetní, daňová, právní a komerční due diligence). Dále také ochrana investora pro případ, že společnost nenaplní svá očekávání a nebude dosahovat výsledků, které predikovala. Jistým bonusem je rovněž možnost inkorporace tohoto nástroje do cenného papíru – konvertibilního dluhopisu, který zajišťuje snazší převoditelnost.

Podmínky konverze

Aby mohlo dojít ke konverzi půjčky na podíl ve společnosti, musí být splněny podmínky pro konverzi, které bývají součástí smlouvy o konvertibilní půjčce, v anglickém znění „Convertible Loan Agreement“.

První otázkou k danému tématu je, zda má investor povinnost konvertovat poskytnutou půjčku na podíl ve startupu, pokud jsou naplněny podmínky konverze specifikované ve smlouvě o konvertibilní půjče. Vzhledem k povaze půjčky lze předpokládat, že investor má zájem v budoucnu nabýt majetkovou účast ve startupu. Primární pohnutkou investora tedy nebylo poskytnutí finančních prostředků a jejich zhodnocení skrze smluvený úrok. V praxi se také zpravidla setkáváme se situací, kdy startupy použijí peníze z konvertibilní půjčky ke svému dalšímu rozvoji a růstu. Pakliže investor následně žádá o vrácení poskytnuté půjčky, ocitají se v nedostatku likvidních prostředků na její splacení. I proto řada smluv o konvertibilní půjčce neobsahuje z pohledu investora právo volby ekvity vs. splacení, tak jak bylo představeno výše, nýbrž povinnost podíl nabýt při splnění předem ujednaných podmínek.

Změna konvertibilní půjčky v majetkovou účast ve startupu má ve většině případů poměrně jasná a předem stanovená kritéria. Ke konverzi půjčky v majetkovou účast dochází při tzv. konverzní události. Jde o velmi důležitý pojem, jelikož konverzní událost má vliv na další aspekty smluvního vztahu mezi investorem a majitelem startupu. Například oproti běžnému úvěru se úroky z konvertibilní půjčky nesplácejí průběžně, ale narůstají k jistině až do chvíle konverzní události.

Běžným případem konverzní události je tzv. kvalifikované investiční kolo. Jedná se o situaci, kdy nový investor nabude ve startupu podíl tzv. ekvitní investicí. Při ekvitní investici je totiž nutné určit valuaci (ocenění) startupu. Na základě této valuace je následně dopočítán podíl investorům, kteří startupu poskytli konvertibilní půjčky (v anglickém znění známé též jako post-money value).

Procentuální výše podílu investora („PI“), který startupu poskytl konvertibilní půjčku, se vypočte následujícím způsobem (jedná se o zjednodušený výpočet čistě pro porozumění):

PI = AVD / Valuace * 100

„AVD“ Aktuální výše dluhu z poskytnutého úvěru + přirostlé úroky od data poskytnutí

„Valuace“ Cena odpovídající 100% podílu ve startupu zjištěná v kvalifikovaném investičním kole

Ze vzorce je patrné, že v případě investorů, kteří startupu poskytují konvertibilní půjčku, by docházelo k nabývání podílu / akcií ve startupu za stejnou hodnotu jako u nových, ekvitních investorů. Takový postup by nebyl příliš racionální, neboť investoři poskytující společnosti konvertibilní půjčku na sebe vzali (ve srovnání s ekvitními investory) větší riziko tím, že investovali do startupu v raných fázích jeho existence. Právě z tohoto důvodu se tedy ve smlouvách o poskytnutí konvertibilní půjčky setkáváme s pojmy jako „konverzní sleva“ nebo „valuační strop“, které modifikují konverzní poměr. Tedy % podíl na startupu, který investor získá za peněžní prostředky poskytnuté skrze konvertibilní půjčku. Obecně platí, že čím dříve vstoupí investor do startupu, tím větší bude jeho konverzní poměr.

Konverzní sleva

Konverzní sleva dává investorovi právo koupit podíl ve startupu výhodněji, než za kolik by jej koupil v kvalifikovaném investičním kole. Konverzní sleva se často pohybuje v rozmezí 10 % až 30 %, nicméně nemusí být stanovena pevným procentem – nezřídka se setkáváme s případy, kdy je stanovena rozptylem, který je závislý na čase (př. spodní hranice konverzní slevy je 20 %, za každý měsíc od úspěšného dokončení kvalifikovaného investičního kola naroste konverzní sleva o 1 %). Výši konverzní slevy si mezi sebou ujednávají investor a startup přímo ve smlouvě o konverzní půjčce.

Příklad konverzní slevy:

Investor poskytl startupu úročený úvěr v celkové výši 10 milionů Kč a ve smlouvě o poskytnutí konvertibilní půjčky si strany ujednaly konverzní slevu 20 %. V kvalifikovaném investičním kole byla hodnota startupu stanovena na 1 miliardu Kč (post-money). Bez konverzní slevy by měl investor právo získat 1% podíl, zatímco s konverzní slevou získá ve startupu podíl ve výši 1,25 %.

Vzorec pro výpočet podílu investora při použití konverzní slevy:

PI = [AVD / (Valuace * 0,8) * 100]

Valuační strop

Druhým možným řešením je valuační strop (cap). Ten umožní investorovi vůči své osobě „zastropovat“ valuaci startupu na určité částce. Pokud je valuace vyšší než dohodnutý valuační strop, získá investor vyšší podíl, než jaký by mu náležel, kdyby smlouva o konvertibilní půjčce valuační strop neobsahovala. Tím se mimo jiné investor chrání před značným rozředěním jeho investice.

Příklad valuačního stropu:

Investor poskytl startupu úročený úvěr v celkové výši 10 milionů Kč a ve smlouvě o konvertibilní půjčce si sjednal, že valuace společnosti nepřesáhne 500 milionů Kč. Reálná valuace společnosti v kvalifikovaném investičním kole ale dosáhla 1 miliardy Kč. Investor tak získá ve startupu podíl ve výši 2 % namísto 1 %, které by získal v kvalifikovaném investičním kole, kdyby smlouva neobsahovala valuační strop.

Vzorec pro výpočet podílu investora při použití valuačního stropu:

PI = AVD / Valuace ≤ 500 mil * 100

V řádně nastavené smlouvě se konverzní sleva a valuační strop nekumulují, pro konečné určení % podílu investora se zvolí ta z metod, která je pro strany výhodnější. Existují ovšem situace, při kterých si investor kumulaci valuačního stropu a konverzní slevy prosadí.

V příštím článku navážeme na tento výklad a budeme se věnovat specifikům ochrany investic do startupů z pohledu investora. Zaměříme se tedy na nástroje, které mohou představovat jednak výhodu pro investory a jednak riziko pro startupy. V detailu budou představeny především ujednání zajišťující ochranu proti ředění podílu, preferenční práva investorů (stran hlasování či zisků) nebo nástroje zabezpečující kontinuitu účasti zakladatelů na projektu.

Chcete se dozvědět více o našich službách pro start-upy? Rádi poradíme v právních, daňových či finančních otázkách také vám, neváhejte nás kontaktovat.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markerdownloadmagnifiercrosschevron-leftarrow-leftarrow-rightcheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram