Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nová pravidla pro silniční daň: Jak podat přiznání za 2022?

9. ledna 2023

S účinností od 1. července 2022 došlo prostřednictvím zákona č. 142/2022 Sb. k významné novelizaci silniční daně. Nová pravidla budou aplikována již při přípravě přiznání k silniční dani za rok 2022.

Stáhnout článek jako PDF

V přiznání k dani silniční za rok 2022 bude nezbytné promítnout celou řadu změn. V důsledku novely nejsou již pro rok 2022 osobní automobily, autobusy ani jejich přípojná vozidla předmětem daně. Předmětem daně silniční jsou pouze nákladní automobily kategorie N2 a N3 a jejich přívěsy kategorie O3 a O4. Pouze u vybraných poplatníků (provozovatelů těžkých nákladních automobilů a jejich přípojných vozidel) zůstává daňová povinnost zachována, nicméně dochází k jejímu snížení.

Poplatník

Poplatníkem nadále zůstává:

 • provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu,
 • uživatel po zemřelém/zaniklém provozovateli,
 • osoba používající vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
 • organizační složka (stálá provozovna) osoby se sídlem / trvalým pobytem v zahraničí.

Poplatníkem silniční daně již není zaměstnavatel. Tzn. zaměstnavateli nevzniká povinnost hradit silniční daň za soukromé vozidlo zaměstnance používané pro služební účely.

Registrační povinnost

Novela plně ruší registrační povinnost. Poplatníci se tedy nebudou muset registrovat k silniční dani ani podávat oznámení o změně registračních údajů.

Předmět daně

K největší změně v oblasti silniční daně došlo v důsledku významného zúžení předmětu daněNově jsou předmětem daně pouze níže uvedená vozidla zapsaná v registru silničních vozidel České republiky:

 • nákladní automobil kategorie N2 a N3,
 • jeho přívěsné vozidlo kategorie O3 a O4.

Přitom vozidlo je předmětem daně pouze v kalendářním měsíci, ve kterém byly po celou dobu splněny výše uvedené podmínky.

Předmětem daně naopak není vozidlo:

 • se zvláštní registrační značkou,
 • kategorie N, podkategorie:
  • vozidlo zvláštního určení nebo
  • terénní vozidlo zvláštního určení,
 • kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

Technický průkaz

V rámci novely bylo do zákona oficiálně zakotveno, že pro případ posouzení rozhodných skutečností je poplatník povinen vycházet z údajů zapsaných v technickém průkazu daného vozidla, a to:

 • k prvnímu dni daného zdaňovacího období, nebo
 • ke dni první registrace vozidla v České republice (pokud k registraci došlo v průběhu zdaňovacího období).

V případě, že potřebné údaje nejsou v technickém průkazu uvedeny, nabízí novela možnost je zjistit z jiného technického dokladu.

Osvobození

V oblasti osvobození od daně došlo k několika změnám v návaznosti na zúžení předmětu daně.

Nově jsou od daně silniční osvobozena:

 • vozidla vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré nebo modré a červené barvy,
 • vozidla určená jako státní hmotná rezerva,
 • přípojná vozidla O, pokud poplatník je současně poplatníkem daně za zdanitelné vozidlo kategorie N, karoserie BD,
 • vozidlo, jehož poplatník je:
  • diplomatická mise nebo konzulární úřad,
  • poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba,
  • Český červený kříž,
  • vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace / jimi pověřená osoba (je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace).

K uplatnění osvobození od daně je poplatník oprávněn v případě, že podmínky pro osvobození vozidla jsou splněny po celou dobu daného měsíce.

Výše daně

Při stanovení daňové povinnosti vychází nový zákon o silniční dani z tzv. výše daně uvedené ve speciální příloze k tomuto zákonu.

V návaznosti na tuto změnu došlo k legislativní chybě, kdy zákonodárci opomněli ze znění zákona odstranit ustanovení § 6 upravující dříve platné sazby daně. Ministerstvo financí proto vydalo k této nesrovnalosti sdělení, ve kterém potvrzuje, že pro účely stanovení výše daně mají poplatníci vycházet pouze z hodnot uvedených v předmětné příloze.

Výpočet výsledné daňové povinnosti

Celková daňová povinnost poplatníka se vypočte jako součet dílčích daní za jednotlivá vozidla.

Zaokrouhlení

Dílčí daň za jednotlivá zdanitelná vozidla se na ř. 26 formuláře daňového přiznání uvede na 2 desetinná místa bez zaokrouhlení. Až výsledná daň se na ř. 28 formuláře daňového přiznání zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Sleva na dani

V oblasti slev na dani nedošlo v rámci novely k žádné změně. Nadále zůstává zachována sleva pro poplatníky v kombinované přepravě.

Daňové přiznání

Podle nových pravidel má povinnost podat daňové přiznání pouze poplatník, jenž eviduje zdanitelná vozidla, u kterých:

 • není výše dílčí daně nulová,
 • je uplatňována sleva na dani (a to i přesto, že je dílčí daň nulová),
 • je uplatňováno osvobození od daně (pokud by jinak nebyla dílčí daň nulová, s výjimkou diplomatických vozidel a vozidel konzulárního úřadu).

Pokud u poplatníka není v roce 2022 splněno žádné z výše uvedených kritérií, nevzniká mu povinnost podat přiznání k dani silniční, ani jinak správce daně o této skutečnosti informovat.

Termín

Lhůta pro podání přiznání k dani silniční zůstává beze změn, tedy do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

Formulář

Nový vzor formuláře přiznání k dani silniční pro rok 2022 je již dostupný na stránkách finanční správy.

Platba daně

Daňová povinnost je nadále splatná v termínu pro podání daňového přiznání, tj. do 31. ledna kalendářního roku následujícího po zdaňovacím období.

Nově je stanovena minimální výše daně v částce 100 Kč. Nedosáhne-li daň minimální hodnoty, je poplatník povinen ji uvést v daňovém přiznání, ale nevznikne mu povinnost její úhrady.

Zrušení záloh na daň silniční za rok 2022

Na základě generálního pardonu ministra financí vyhlášeného dne 24. března 2022 byly zcela zrušeny zálohy na silniční daň splatné v roce 2022. Novela silniční daně pak zrušila zálohovou povinnost i pro budoucí zdaňovací období.

Jestliže poplatník některou ze záloh v průběhu roku 2022 uhradil (a současně u něho správce daně neeviduje žádný nedoplatek), vznikne mu přeplatek, o jehož vrácení či převod na úhradu jiné daně je oprávněn požádat.

Zrušení plátcovství

Pokud poplatníkovi zanikla povinnost k dani silniční, není potřeba činit žádné administrativní kroky k ukončení jeho registrace. Registrace bude automaticky ukončena bez vydaní rozhodnutí ze strany správce daně.

Nejste si jisti, jak postupovat podle nových pravidel při přípravě daňového přiznání k silniční dani za rok 2022 nebo si přejete požádat o vrácení přeplatku? Neváhejte se na náš daňový tým obrátit, rádi vám pomůžeme.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram