Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Pomůže vám Liberační daňový balíček? | News Flash

19. března 2020
Tento článek je dostupný také v
angličtině

V návaznosti na aktuální situaci schválila vláda ČR balíček opatření v oblasti daní, tzv. Liberační daňový balíček. Reaguje tak na nelehkou situaci dopadající na velkou část právnických i fyzických osob. Jakých oblastí se opatření dotýká?

Stáhnout článek jako PDF

1. Daň z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období roku 2019

Pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období roku 2019 nadále platí standardní zákonné lhůty, tedy 1. 4. 2020 (případně 1. 7. 2020 v případě povinného auditu nebo podání daňového přiznání daňovým poradcem na základě plné moci).

Avšak pokud bude daňové přiznání podáno po 1. 4. 2020, nebude Finanční správa udělovat pokutu za jeho opožděné podání – pokud tak bude učiněno do 1. 7. 2020. Stejně tak Finanční správa promine úrok z prodlení úhrady daně (daňového nedoplatku) za rok 2019, pokud k úhradě dojde do 1. 7. 2020. Přeplatky na dani by měly být vraceny ve standardní lhůtě 30 dnů od podání přiznání (počítá se nejdříve od lhůty pro podání přiznání).

Není nutné žádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob do 1. 7. 2020 ani prokazovat důvody prodlení způsobené epidemií COVID-19.

Výše uvedené platí i pro podání vyúčtování srážkové daně za rok 2019, naopak ale neplatí pro vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, které je nutné provést do 20. 3. 2020.

Oznámení o osvobozených příjmech obdržených v roce 2019 je rovněž nutné podat v původním termínu, tedy do 1. 4. 2020.

Finanční správa také avizovala vstřícný přístup k žádostem o posečkání úhrady daně, žádostem o snížení nebo výjimku z povinnosti hradit zálohy na daň, případně k žádostem o odpuštění sankcí v případě prodlení. U žádostí, jejichž podání je spojeno s povinností úhrady správního poplatku, dochází k odpuštění správního poplatku, pokud k podání žádosti dojde do 31. 7. 2020.

2. Sociální zabezpečení

Ke dni přípravy tohoto článku nebyly Českou správou sociálního zabezpečení („ČSSZ“) zveřejněny žádné bližší informace, jak budou přistupovat Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny k podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 podnikatelů, příp. doplatkům pojistného, a odvodům pojistného zaměstnavatelů. Povinnosti a lhůty zaměstnavatelů a OSVČ proto momentálně zůstávají beze změn. ČSSZ doporučila přechod na elektronickou komunikaci, upřesnila doporučený postup OSVČ při přerušení/ukončení činnosti, zdůraznila, že u řady podání lze domluvit prodloužení lhůty „na dálku“. Pro fyzické podání tiskopisů zřídila speciální schránky u vstupů vybraných pracovišť.

Řádná lhůta pro podání přehledů je do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání. Pokud daňové přiznání podnikatele není zpracováno daňovým poradcem, je podnikatel povinen podat přehled za rok 2019 nejpozději do 4. května 2020. V případě nedoplatku je nedoplatek na pojistném splatný nejpozději do 8 dnů po podání přehledu.

Vzhledem ke stále vyvíjející se situaci očekáváme, že dojde k navázání úlev v této oblasti na daňové. Situaci v oblasti pojistného budeme i nadále sledovat a budeme vás informovat o případných změnách.

3. Zdravotní pojištění

Zdravotní pojišťovny informace zveřejňují individuálně, ke dni přípravy tohoto článku umožnili podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 podnikatelů do pondělí 3. srpna 2020 bez udělení pokuty: VZP, ZPMV ČR, RBP-ZP, VoZP. Ostatní zdravotní pojišťovny se k nim pravděpodobně postupně přidají. Doplatek pojistného za rok 2019 pak bude u těchto zdravotních pojišťoven splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl Přehled OSVČ podán, tedy nejpozději do úterý 11. 8. 2020. Přeplatky jsou vraceny automaticky.

V případě, že dojde v souvislosti s výskytem koronaviru k opoždění plateb, a tím vzniku penále, bude plátcům (OSVČ i zaměstnavatelům) umožněno podat žádost o takzvané odstranění tvrdosti zákona (bude muset být doložena přímá souvislost se šířením koronaviru). Jednotlivé případy budou posuzovány individuálně.

Doporučujeme také zvážit možnost podání žádosti o snížení zálohy z výše uvedeného důvodu.

Centrum mezistátních úhrad ujistilo, že v případě onemocnění koronavirem v jiném státě EU lze na účet českého veřejného zdravotního pojištění čerpat zdravotní péči za stejných podmínek, jaké platí pro místní pojištěnce. V případě potřeby předložte poskytovateli Evropský průkaz zdravotního pojištění.

4. Daň z přidané hodnoty (DPH) a kontrolní hlášení (KH)

U DPH a KH nelze aplikovat žádost o prodloužení lhůty, sankce za pozdní podání DPH a KH budou řešeny následovně.

  • Správce daně automaticky promine pokutu ve výši 1 000 Kč za pozdní podání KH vniklou za období od 1. března do 31. července 2020 bez dalšího prokázání souvislosti s epidemií COVID-19. Tato pokuta se týká situace, kdy poplatník podá KH po termínu pro jeho podání bez výzvy správce daně.
  • Ostatní pokuty za pozdní podání KH či DPH vč. úroků z prodlení vzniklé za období od 1. března do 31. července 2020 budou promíjeny na základě individuální žádosti poplatníka, pokud bude dostatečně prokázána spojitost s epidemií COVID-19 (např. snížení tržeb, účetní nebo klíčová osoba nakažená COVID-19 apod.). Taková žádost nebude podléhat správnímu poplatku

5. Elektronická evidence tržeb (dále jen “EET”)

Vzhledem k tomu, že není možné ze zákona odložit zahájení třetí a čtvrté fáze EET (týkající se např. svobodných povolání, dopravy a výrobního průmyslu), které začínají s účinností od 1. května 2020, zavázala se Finanční a Celní správa v průběhu tříměsíčního období upustit od vynucování a kontrol EET povinností dotčených poplatníků. Během tolerančního období od 1. května 2020 do 31. července 2020 tak nebudou uvalovány žádné sankce v souvislosti s pozdním zahájením evidence v rámci třetí a čtvrté fáze.

6. Finanční pomoc pro malé a střední podnikatele

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. („ČMZRB“) zahájila v pondělí 16. března 2020 příjem žádostí do programu Úvěr COVID. Cílem tohoto programu je ulehčení situace malým a středním podnikatelům, která nastala v souvislosti s koronavirovou infekcí a následnými preventivními opatřeními. Žádosti bude možné podávat do 31. 12. 2020, nebo do vyčerpání plánované alokace výzvy, případně částky, o kterou bude pomoc navýšena (Pozn.: původně plánovaná částka 600 milionů Kč byla zvýšena na 1,7 mld. Kč, vláda přislíbila případné další navýšení). O přidělení bezúročného úvěru bude rozhodovat ČMZRB s ohledem na předpoklad splnění kvalifikačních požadavků.

Prostřednictvím programu mohou podnikatelé získat bezúročný úvěr v rozmezí 500 tisíc Kč až 15 milionů Kč určený na provozní financování, tj. na úhradu mezd zaměstnanců, nájmu, nákladů na energie, pořízení zásob, úhradu dodavatelských faktur apod. Úvěr nebude naopak možné použít na financování investic do majetku žadatele.

Žádosti o poskytnutí úvěru bude možné podávat výhradně elektronicky před e-podatelnu ČMZRB. Nezbytnou součást žádosti budou tvořit doklady prokazující, že se podnikatel dostal do obtíží právě v souvislosti s koronavirovou infekcí a následnými opatřeními. Prakticky tak půjde o doklady potvrzující zrušení zakázek ze strany odběratelů, nemožnost plnit svoje dodavatelsko – odběratelské závazky z důvodu nezajištění nasmlouvaných vstupů, zrušení zájezdů v případě cestovních kanceláří apod. Dále žadatel v žádosti poskytne například finanční údaje za tři uzavřená účetní období a také prognózu hospodaření na tři nadcházející účetní období.

Pozn.: Příjem žádostí do programu Úvěr COVID byl již pozastaven z důvodu vyčerpané alokace. Vláda plánuje spuštění dalšího podobného programu pod názvem COVID II.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram