Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nová pravidla pro vykazování hlášení Intrastat od 1. 1. 2022 | News Flash

5. ledna 2022

K 1. lednu 2022 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, které upravuje i změny ve vykazování hlášení Intrastat. Všechny popisované změny jsou obsaženy v příručce Intrastatu ve verzi V22, dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Stáhnout článek jako PDF

Zjednodušené hlášení

Nejvýznamnější změnou je zavedení zjednodušeného hlášení, které umožňuje odeslání pouze jednoho zkráceného hlášení pro daný směr vykazování ročně. Zjednodušené hlášení obsahuje pouze větu ZH, směr pohybu zboží a referenční období. Tohoto typu vykazování smí jednotka využít v případě, že hodnota vyvezeného nebo dovezeného zboží z jiného členské státu Evropské unie nepřesáhla hodnotu 20 mil. Kč v aktuálním ani předcházejícím období (zvlášť pro vyvezené a dovezené zboží) a zároveň neobchoduje se zemědělskými a energetickými komoditami, které jsou uvedeny ve Sdělení Českého statistického úřadu o seznamu zboží, jež není určeno pro zjednodušené vykazování.

Mezi ty patří například živá zvířata, maso, ryby, mléčné výrobky, vejce, květiny, zelenina, ovoce, ořechy, semena, koření, rýže, mouka, cukr, brambory, houby, rostlinné oleje, alkoholické nápoje, dále ropa, zemní plyn, bionafta, dřevo a další. Kompletní výčet všech komodit, které nejsou určeny pro zjednodušené vykazování, je uveden na stránkách Českého statistického úřadu.

Reportující jednotka se do režimu zjednodušeného hlášení nepřihlašuje, pouze podá zjednodušené hlášení za referenční období leden 2022. V případě, že jednotce vznikne povinnost reportování v průběhu roku, musí se nejprve zaregistrovat k Intrastatu a následně podat zjednodušené hlášení za měsíc, ve kterém jí povinnost reportování vznikla.

Nevýhodou využití zjednodušeného režimu je povinnost jednotky hlídat celkovou hodnotu vyváženého a dováženého zboží, zda nepřesáhla hodnotu 20 mil. Kč a zda nezačala obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení. V případě, že přestane podmínky zjednodušeného hlášení plnit, musí začít podávat hlášení v plném rozsahu, a to již za měsíc, ve kterém podmínky porušila.

Mimo možnosti využití zjednodušeného hlášení zavádí Nařízení od 1. 1. 2022 i další změny v reportování Intrastat.

Vykazování původu zboží

Od ledna 2022 dochází k rozšíření vykazovaných údajů při vývozu zboží do jiných členských států, kdy je nově jednotka povinna vykazovat daňové identifikační číslo obchodního partnera a zemi původu vyváženého zboží. Pokud subjekt nemá přidělené DIČ či obdobné číslo využívané pro účely DPH, případně pokud subjekt toto číslo nezná, uvede v hlášení kód „QV123“.

Informace o zemi původu zboží se tedy vykazuje jak u vývozu, tak i u dovozu. Naopak DIČ partnera se vykazuje pouze u vývozu. Z důvodu zavedení povinnosti vykazování identifikačního čísla protistrany se mění i struktura csv souboru. Nově se vykazuje ve sloupci 5 DIČ partnera a ostatní sloupce se tak o jedno místo posunou. Země původu zboží je proto vykazována ve sloupci 8, nikoliv 7.

Zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek

Mění se také zaokrouhlování množství zboží, které je vyjádřeno v doplňkových měrných jednotkách. Pokud je množství zboží v měrných jednotkách menší než 1, uvede se ve výkazu pro Intrastat množství s přesností na 3 desetinná místa. Pokud je naopak vetší než 1, zaokrouhlí se na celé číslo. Způsob zaokrouhlování je tedy sjednocen se zaokrouhlováním vlastní hmotnosti.

Limit malých zásilek

Změna se týká i limitu malých zakázek, který je navýšen z 200 EUR na 400 EUR. V případě, že je cena zásilky dána v jiné měně, využije se pro přepočet kurz v rámci DPH.

Malé zásilky lze vykazovat zjednodušeným způsobem, kdy se do výkazu uvede pouze jednotný společný kód zboží „99500000“, kód členského státu odeslání či určení, cena a kód MZ.

Kód povahy transakce

Upraveny byly také kódy povahy transakce, jejichž celkový počet se snížil z 25 na 18. Dále uvádíme pouze příkladný výčet nejvýznamnějších změn.

  • Obchod s neplátci DPH již není vykazován kódem 19, nýbrž 12.
  • Odeslání nebo přijetí vlastního majetku přemísťovaného do/z JČS je nově zahrnuto v kódu 30,31 nebo 12 (původně 92).
  • Pod kód 11 nově spadá i dovoz zboží z jiného JČS nebo vývoz zboží do jiného JČS, než který vydal obchodnímu partnerovi DIČ.
  • Finanční leasing je nově vykazován kódem 33, nikoliv 14.
  • Kódem 34 se nově označují bezúplatné dodávky náhradních dílů, darů, propagačních předmětů nebo také barterové obchody.

Kompletní výčet změn kódů povahy transakce uvádí Český statistický úřad na svých webových stránkách.

Vykazování tzv. stoprocentních dobropisů

Po novu dále vzniká povinnost vykazovat i stoprocentní dobropisy. V případě, že prodávající vrátí kupujícímu celou uhrazenou cenu (nemusí se týkat celé zásilky, ale pouze její části), musí prodávající opravit původní výkaz o hodnotu dobropisu. Původně uvedená hodnota se tedy sníží o hodnotu dobropisu, nebo se daný řádek z hlášení odstraní.

Dodatečně se hlášení naopak neopravuje, pokud se celá zásilka či její části vrací zpět. Toto plnění se značí kódem transakce 21 a uvádí se v aktuálním hlášení.

Změny v referenčním období

Referenčním obdobím pro Intrastat je měsíc, ve kterém došlo k vývozu do JČS nebo dovozu z JČS, nebo měsíc, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. Pokud ovšem vznikne prodleva delší než dva měsíce mezi dovozem nebo vývozem zboží a zdanitelným plněním, je nově za referenční období považován měsíc, ve kterém se vývoz nebo dovoz uskutečnil.

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit, rádi vám poradíme.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram