Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Jak zdanit příjmy z držby zahraničních akcií, tedy dividend?

1. března 2022

Byly vám v rámci akciového plánu zaměstnavatele přiděleny akcie zahraniční společnosti? Nebo investujete na akciových trzích a držíte zahraniční cenné papíry? Investování do akcií patří k výnosnějším způsobům, jak zhodnotit své finanční prostředky. Avšak každý příjem musí být také správně zdaněn. Jak řádně daňově ošetřit dividendy plynoucí z držby zahraničních akcií?

Stáhnout článek jako PDF

Kdo musí příjmy přiznat a zdanit?

Dividendy přijaté ze zahraničí představují příjem z podílu na zisku z titulu majetkového podílu v obchodní korporaci. Fyzická osoba, která je daňovým rezidentem České republiky, je povinna zdanit své celosvětové příjmy, tedy i dividendy obdržené od zahraničních společností. Přestože se v mnoha případech jedná o malé částky zdaněné v zahraničí srážkovou daní, není možné je jednoduše opominout.

Pokud příjmy poplatníka vedle příjmů ze zaměstnání přesáhnou 6 tis. Kč, zdanění provede prostřednictvím přiznání k dani z příjmů fyzických osob za kalendářní rok, ve kterém byly dividendy vyplaceny. Tyto částky se zahrnou do dílčího základu daně podle § 8 zákona o dani z příjmů jako příjmy z kapitálového majetku v hrubé výši, tj. nesnížené o daň sraženou v zahraničí. U tohoto příjmu nelze uplatnit žádné související výdaje.

Novela zákona č. 609/2020 Sb. také umožnila tyto příjmy zahrnout do samostatného základu daně podléhajícího sazbě daně 15 %. Tohoto způsobu zdanění lze využít od zdaňovacího období kalendářního roku 2021.

Jak postupovat?

Jakmile obdržíte informaci, že vám má být či již byla dividenda ze zahraniční společnosti vyplacena (např. prostřednictvím svého internetového účtu), měli byste postupovat následovně:

1.     Zjistěte, kde sídlí plátce vyplácející dividendu

Je potřeba identifikovat územní daňovou příslušnost plátce (tzv. daňový domicil). Plátcem není nikdo jiný než společnost, která dividendu vyplácí.

Pokud obdržíte částku, která se vztahuje k dividendám obdrženým z různých zemí (např. vlastníte větší množství akcií v malých objemech), je potřeba mít informace k jednotlivým dividendám a umět určit přesné částky za jednotlivé země. V tomto případě by vám měl zprostředkovatel poskytnout roční přehled vyplacených dividend vč. zaplacených srážkových daní.

2.     Hledejte smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Pokud se chcete vyhnout dvojímu zdanění, zapátrejte po smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a příslušnou zemí, kde má daná společnost daňový domicil (zpravidla je to dle sídla společnosti). Seznam aktuálních mezinárodních smluv lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva financí.

Dividendy jsou typicky rozebírány v článku 10, který se věnuje dividendám plynoucích od plátce z jednoho smluvního státu (v našem případě zahraniční společnosti) příjemci ve státě druhém (vám jako fyzické osobě). V uvedeném článku najdeme sazbu srážkové daně, která nám může být sražena v zahraničí a kterou si můžeme započítat oproti české daňové povinnosti. Obsah smlouvy o zamezení dvojího zdanění má přednost před obsahem tuzemské legislativy.

Třebaže se v praxi jedná o výjimečné případy, může se stát, že obdržíte dividendu od společnosti mající sídlo ve státě, s nímž nemá Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. V tom případě pak nelze dosáhnout výhod, které by smlouva o zamezení dvojího zdanění poskytovala.

3.     Volba správné metody pro vyloučení dvojího zdanění

V případě, že jste obdrželi dividendu ze smluvního státu, musíte zvolit správnou metodu vyloučení dvojího zdanění, typicky podle článku 22 nebo 23 smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V drtivé většině případů se jedná o prostý zápočet, tj. daňovou povinnost českého rezidenta z celosvětových příjmů lze snížit o daň zaplacenou v zahraničí, avšak nejvýše o částku české daně z příjmu, která by připadla na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Jelikož ve všech případech je sazba srážkové daně ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění nižší nebo rovna 15 %, je možné téměř vždy započíst celou zaplacenou daň.

Problém může nastat zejména v případě, kdy vyplácející společnost zdaní dividendu sazbou platnou pro zemi, kde má sídlo, a tudíž nevyužije sníženou sazbu dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V takovém případě musíte v českém daňovém přiznání pro prostý zápočet daně použít sazbu daně, která je uvedena ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění, a rozdíl ve výši sražené daně žádat zpět buď od zahraničního správce daně, anebo od plátce dividendy.

4.     Prokažte zaplacenou daň v zahraničí

Daň zaplacená v zahraničí se prokazuje dle § 38f odst. 5 zákona o daních z příjmů potvrzením zahraničního správce daně. V odůvodněných případech můžete prokázat daň zaplacenou v zahraničí i potvrzením plátce příjmu – výpis z investičního účtu obvykle bývá dostačující.

Za účelem zamezení dvojího zdanění v českém daňovém přiznání u dividend slouží příloha č. 3 (nový formulář je k dispozici zde). U této přílohy je dobré se držet pokynů, které jsou součástí každého listu. Částku dividendy obdrženou ze zahraničí v cizí měně je nutné převést na českou měnu. Nejjednodušší je použít jednotný kurz, který je vyhlašován MFČR v polovině ledna následujícího roku (zde pro rok 2021). Lze však uplatnit i účetní přístup a využít denní nebo pevný kurz vyhlášený Českou národní bankou.

Stále v otázce dividend tápete? Obraťte se na naše daňové odborníky, rádi vám budou nápomocni.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram