Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Jak zdanit kryptoměny | News Flash

16. srpna 2022

Generální finanční ředitelství vydalo nedávno oficiální dokument k problematice zdaňování příjmů z kryptoměn. Dokument stanovuje pravidla správného daňového ošetření transakcí s kryptoměnami, a to z pohledu daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), daně z příjmů právnických i fyzických osob (dále jen „DPPO“ a „DPFO“). Nejpodstatnější závěry jsme pro vás shrnuli v tomto článku.

Stávající legislativa žádnou speciální úpravu pro zdanění kryptoměn neobsahuje. Je proto nutné vycházet z obecného znění současných právních předpisů. Kryptoměna je obecně považována za věc nehmotnou, movitou a zastupitelnou. Ministerstvo financí v této souvislosti vydalo dne 15. května 2018 Sdělení k účtování a vykazování digitálních měn. Potvrdilo v něm, že kryptoměny nelze zařadit mezi peníze, elektronické peníze ani investiční nástroje, a doporučilo o kryptoměnách účtovat jako o zásobách „svého druhu“.

Stáhnout článek jako PDF

Odlišnou optikou je však nutné na kryptoměny nahlížet z hlediska harmonizovaného evropského systému DPH, jenž na základě rozsudku SDEU (ve věci C-264/14 Skatteverket v. David Hedqvis) považuje bitcoin za alternativní platební prostředek a související směnu pak za směnárenskou činnost.

Snaha o sjednocení přístupu na úrovni přímých daní je prozatím v přípravné fázi. Aktuálně se připravuje nová směrnice o spolupráci (tzv. DAC8) mající za cíl zajištění vzájemné výměny informací o elektronických penězích a kryptoaktivech mezi členskými státy EU.

Na oblast kryptoměn se v poslední době více zaměřuje i česká finanční správa. Na svém webu nedávno zveřejnila informaci o dosavadní kontrolní činnosti a budoucích plánovaných kontrolách, jejichž účelem je prověřit správnost zdanění příjmů spojených s kryptoměnami.

Transakce z pohledu daní

Obecně se může v rámci nakládání s kryptoměnami jednat o několik transakcí. Pojďme se tedy podívat, jak by měly být správně ošetřeny z pohledu DPH, DPPO či DPFO. V tabulce naleznete základní schéma, níže pak podrobnější přehled jednotlivých transakcí.

Transakce Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob
Těžba kryptoměny Není předmětem daně.
Není nárok na odpočet
(např. vybavení, spotřeba energií).
Zdanitelný příjem až při prodeji kryptoměny. Zdanitelný příjem až při prodeji kryptoměny (příjem ze samostatné činnosti nebo ostatních příjmů).
Nákup a prodej zboží / služby za kryptoměnu Je předmětem daně
(základem daně je cena obvyklá).
Případná povinnost ručení příjemce.
Zdanitelný příjem z titulu vzájemné směny. Zdanitelný příjem z titulu vzájemné směny.
Jako výdaj lze uplatnit skutečné nebo paušální výdaje (60 % živnost, 40 % bez živnosti).
Směna za fiat (zákonnou) nebo jinou měnu Osvobozené plnění bez nároku na odpočet (směnárenská činnost). Zdanitelný příjem z titulu prodeje zásob „svého druhu“.
Jako výdaj lze uplatnit hodnotu kryptoměny v účetnictví.
Zdanitelný příjem z titulu prodeje nehmotné movité věci.
Jako výdaj lze uplatnit skutečné nebo paušální výdaje (60 % živnost, 40 % bez živnosti).

 

Zdanění z pohledu DPH

1. Těžba kryptoměny

 • Těžba kryptoměny není podle zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) předmětem daně, neboť neexistuje přímá vazba, resp. smluvní vztah, mezi osobou těžící kryptoměnu a jejím příjemcem. Tj. těžba je individuální snahou osoby získat kryptoměnu, nerealizuje se na základě smluvního ujednání.
 • Uskutečňuje-li osoba pouze těžbu, kterou následně smění za zákonné platidlo, zboží nebo službu, nevznikne jí povinnost plátcovství.
 • Plátce nemá nárok na odpočet u přijatého zdanitelného plnění (např. pořízení technického vybavení na těžbu kryptoměn, spotřeba energie).
 • Nájem / pronájem technologického zařízení na těžbu kryptoměny (resp. část či celý výkon tohoto zařízení) jiné osobě za úplatu je předmětem DPH. Místo plnění poskytnutí této služby je stanoveno v souladu se základním pravidlem podle ZDPH.

2. Nákup a prodej zboží / služby za kryptoměnu

 • Nákup a prodej zboží či služeb za kryptoměnu je předmětem DPH.
 • Základ daně představuje v souladu se ZDPH cena obvyklá bez daně za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Stanovení ceny obvyklé je blíže vymezeno v ZDPH.
 • Příjemce plnění je povinen ručit za případnou nezaplacenou daň poskytovatelem, pokud úplata bude provedena (i jen částečně) prostřednictvím virtuálního aktiva (tj. kryptoměny) a je naplněn vědomostní test podle ZDPH.

3. Směna za fiat nebo jinou měnu (poskytnutí služby)

 • Směna kryptoměny na fiat (tj. zákonnou) nebo jinou měnu za úplatu (např. poplatek za směnu, za provedení obchodu) je v souladu se zmiňovaným rozsudkem SDEU považována za směnárenskou činnost, jenž je osvobozeným plněním bez nároku na odpočet dle ZDPH.
 • Poskytnutí směny za úplatu obchodníkem nebo kryptoměnovou burzou je potřeba odlišovat od situace, kdy směnu provede osoba pro vlastní potřeby (např. fyzická osoba kryptoměnu sama vytěžila či nakoupila za účelem provedení platby a požaduje ji směnit na EUR). Tato směna není předmětem DPH, neboť jejím cílem není získání pravidelného příjmu, příp. kurzového rozdílu.

4. Obchodování s kryptoměnou

Nákup a následný prodej kryptoměny za účelem získání pravidelného příjmu (nikoliv pouze správu vlastního majetku) představuje ekonomickou činnost, kterou lze za podmínek uvedených v ZDPH považovat za osvobozené plnění bez nároku na odpočet.

Zdanění z pohledu DPPO

1. Těžba kryptoměny

 • Kryptoměna se ocení ve výši vlastních nákladů ve smyslu zákona o účetnictví a vyhlášky o účetnictví. Kryptoměna bude zaúčtována na příslušný majetkový účet v ocenění vlastními náklady. Současně dojde k zaúčtování změny stavu zásob vlastní činnosti a jejich aktivace.
 • Ke vzniku zdanitelného příjmu dochází až v okamžiku prodeje kryptoměny (tj. směny za fiat měnu) nebo směny za zboží, službu či jinou kryptoměnu.

2. Nákup a prodej zboží / služeb za kryptoměnu

 • Příjem ze směny kryptoměny za zboží, službu či jinou kryptoměnu se zdaňuje jako příjem dosažený vzájemnou směnou ve zdaňovacím období, ve kterém ke směně došlo.

3. Směna kryptoměny za fiat měnu (tj. prodej kryptoměny)

 • Podléhá zdanění jako příjem z prodeje nehmotné movité věci (zásob „svého druhu“).
 • Příjem lze ponížit o daňově uznatelný náklad v podobě hodnoty kryptoměny zachycené v účetnictví (tj. pořizovací cenu nebo vlastní náklady v závislosti na způsobu nabytí kryptoměny).
 • Nákup fiat měny bude v účetnictví zaúčtován jako nákup zásob „svého druhu“ na příslušný majetkový účet.

Opravné položky

 • Kryptoměny nejsou oceňovány reálnou hodnotou.
 • K přechodnému snížení hodnoty kryptoměny lze vytvářet opravné položky v souladu s vyhláškou o účetnictví.
 • Tvorba / rozpuštění opravné položky nejsou daňově účinné.

Zdanění z pohledu DPFO

1. Těžba kryptoměny

 • V závislosti na charakteru činnosti spadá těžba kryptoměn do příjmů ze samostatné činnosti (podnikání) nebo ostatních příjmů.
 • Vytěžená kryptoměna nepodléhá zdanění, ale daní se až následný prodej.
 • Pokud fyzická osoba provádí těžbu soustavně za účelem dosažení zisku, je nutné mít živnostenské oprávnění, při kterém lze uplatit 60% paušální výdaj proti příjmům z prodeje.
 • Bez živnostenského oprávnění lze u příjmů ze samostatné činnosti uplatnit pouze 40% paušální výdaj.
 • Fyzická osoba se může také rozhodnout, že místo paušálních výdajů proti příjmům uplatní skutečné výdaje, pokud je to pro ni výhodnější.
 • Z příjmů ze samostatné činnosti vzniká vedle daňové povinnosti také povinnost odvést pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

2. Nákup a prodej zboží nebo služby za kryptoměny

 • Jedná se o směnu nepeněžních plnění, kdy obě strany dosahují příjem.
 • V okamžiku směny je příjmem hodnota zboží nebo služby, tj. cena obvyklá.
 • Jako výdaj lze uplatnit výdaje paušální nebo skutečné v závislosti na tom, jakého charakteru jsou příjmy.

3. Směna za zákonnou měnu

 • Příjem vzniká v okamžiku připsání peněžních prostředků.
 • Proti příjmům lze opět uplatnit výdaje paušální nebo skutečné v závislosti na tom, jakého charakteru jsou příjmy.
 • V souvislosti s touto transakcí byl vydán rozsudek č.j. 30 Af 29/2020 – 48, ve kterém Krajský soud v Brně oficiálně potvrdil, že prodej kryptoměny za českou měnu se zdaňuje jako příjem z prodeje nehmotné movité věci. V daném případě poplatník pohlížel na kryptoměnu jako na platební prostředek a chybně osvobodil související kurzový zisk v souladu se zákonem o daních z příjmů (tj. kurzový zisk vzniklý při směně peněz z účtu v cizí měně).

4. Směna za jinou kryptoměnu

 • V okamžiku směny je příjmem hodnota nabývané kryptoměny, tj. cena obvyklá.
 • Proti příjmům lze opět uplatnit výdaje paušální nebo skutečné v závislosti na tom, jakého charakteru jsou příjmy.

Důležitá fakta

 • Nelze uplatnit osvobození ze zdanění u příležitostného příjmu do 30 000 Kč.
 • Nelze aplikovat testy, které umožňují osvobození zdanění z příjmů z prodeje cenných papírů (časový ani hodnotový).
 • Ztrátu lze odečíst ze zisku z prodeje jiné kryptoměny.
 • Proti příjmům lze opět uplatnit výdaje paušální nebo skutečné v závislosti na tom, jakého charakteru jsou příjmy.
 • Kryptoměny nejsou uvedeny na kurzovním lístku České národní banky. Pro přepočet je nutné použít třetí měnu, např. USD, a následně hodnotu převést na české koruny.

Potřebujete-li poradit, jak správně ošetřit vaše transakce s kryptoměnami, obraťte se na náš daňový tým. Rádi vám pomůžeme.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram