Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Novelizovaný zákon o DPH – jaké budou dopady na e-commerce? I e-book

26. března 2021
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Provozovatelé e-shopů, pozor! Od 1. července 2021 se zásadně mění pravidla pro zásilkový prodej zboží.

Pokud váš e-shop dodává zboží zákazníkům do ostatních států EU v režimu B2C, dotkne se vás od poloviny tohoto roku změna v uplatňování DPH u zásilkového prodeje. Důvodem je změna daňové legislativy v oblasti prodeje zboží na dálku, dříve známého pod pojmem zasílání zboží do jiného členského státu EU. Zmiňovaná legislativní úprava se bude týkat situací, kdy je zboží dodáváno do jiných členských států konečným spotřebitelům (občanům, nepodnikatelům), tzn. osobám, pro něž není pořízení zboží předmětem DPH.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku shrnující změny, která vám pomůže zodpovědět vaše otázky.

Stáhněte si e-book Jak ovlivní novela zákona o DPH e-commerce?

Jak to funguje dnes?

V současné době má každý stát Evropské unie stanoven svůj limit pro zásilkový prodej zboží mezi zeměmi EU. Pro obchodníka tak mohou v oblasti DPH nastat následující situace:

  • Limit členského státu spotřeby není překročen – obchodník aplikuje DPH státu zahájení přepravy (např. v situaci, kdy zemí odeslání je Česká republika, obchodník uplatňuje na dodávku české DPH);
  • Limit členského státu spotřeby je překročen – obchodníkovi vzniká povinnost zaregistrovat se ve státě ukončení přepravy k DPH, podávat DPH přiznání a odvádět DPH dle pravidel daného státu (např. v situaci, kdy zemí ukončení přepravy zboží je Slovensko, je obchodník povinen uplatňovat na prodeje zákazníkům slovenskou daň z přidané hodnoty, registrovat se k DPH na Slovensku, podávat slovenské DPH přiznání).

Co se změní?

Počínaje 1. 7. 2021 bude hodnotový limit stanovený pro prodej zboží na dálku posuzován dohromady za všechny členské státy EU, do nichž e-shop zboží dodává. Tímto limitem bude částka 10 000 EUR za kalendářní rok. Prodeje uskutečněné tuzemským e-shopem do všech států EU do hodnoty 10 000 EUR zatíží e-shop českou DPH a daň přizná v rámci svého českého DPH přiznání.

Jestliže však e-shop zmíněný hodnotový limit překročí, zvolí si pro plnění souvisejících DPH povinností jednu z následujících variant:

  • zaregistruje se k DPH v každé členské zemi EU, do níž zboží dodává, a to i v případě, kdy v jiném členském státě zrealizuje jedinou dodávku;
  • zaregistruje se v České republice do zvláštního režimu jednoho správního místa a DPH povinnosti vyplývající z prodejů zboží do všech členských států EU bude plnit pouze v České republice.

Limit 10 000 EUR se vztahuje jen na ty české e-shopy, jež odesílají zboží z České republiky a zároveň nemají provozovnu v jiném členském státě. V opačném případě se zmíněná pravidla neaplikují.

Co je zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. One Stop Shop (dále jen „OSS“)?

Registrace do zvláštního režimu jednoho správního místa je dobrovolná. Pokud e-shop této možnosti využije, bude podávat pouze jedno DPH přiznání a v něm vykazovat veškeré prodeje zboží na dálku uskutečněné v EU.

V přiznání uvede celkovou hodnotu jím uskutečněných plnění zvlášť za každý členský stát, ve kterém jsou usazeni zákazníci. Zdaňovacím obdobím bude kalendářní čtvrtletí a daňová povinnost bude hrazena jednou částkou na speciálně určený účet správce daně. Lhůtou pro podání přiznání bude poslední den měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí, tj. pro třetí čtvrtletí bude lhůta pro podání přiznání do 31. října.

Přinese mi registrace do OSS nějaké výhody oproti registraci k DPH ve státě ukončení přepravy?

Pro získání odpovědi bude vždy záležet na konkrétní situaci daného obchodníka. Obchodník by tedy měl provést analýzu, ze které vyplyne, jestli se mu vyplatí do OSS vstoupit či nikoliv.

Obecně přinese registrace do OSS výhody těm obchodníkům, kteří realizují v daném státě EU pouze prodeje zboží na dálku. Výhody vstupu do OSS jsou v tomto případě následující:

  • odpadá povinnost registrace k DPH v jednotlivých státech EU;
  • pakliže obchodník už je v daném státě EU k DPH zaregistrován, může tuto registraci ukončit a výrazně omezit spojené administrativní i finanční nároky, které jsou na něj v souvislosti s registrací k DPH v členských státech EU kladeny;
  • odpadají komplikace spojené s komunikací se zahraničním správcem daně a lokálním poskytovatelem služeb zpracování DPH přiznání;
  • snížení počtu připravovaných a podávaných DPH přiznání, při registraci do OSS budou podávána pouze dvě DPH přiznání (tedy standardní tuzemské DPH přiznání a speciální DPH přiznání v režimu OSS);
  • výše uvedené změny plynoucí z OSS umožní snazší řízení cash flow.

Kdy se mohu do režimu OSS zaregistrovat?

Registrace do OSS bude zahájena od 1. 4. 2021. První daňové přiznání v tomto režimu bude podáváno za období 1. 7. – 30. 9. 2021, a to ve lhůtě do 31. 10. 2021.

Mohu se rozhodnout vstoupit do OSS pouze v některých členských státech a v jiných vykazovat prodeje standardně přes lokální DPH přiznání?

Přestože je vstup do OSS dobrovolný, tak v případě, že se obchodník rozhodne do OSS vstoupit, vznikne mu povinnost použít OSS na všechny prodeje zboží na dálku uskutečněné v rámci EU. Veškeré prodeje zboží uskutečněné v EU budou daněny prostřednictvím OSS.

Jakým způsobem a od kdy se počítá naplnění limitu 10 000 EUR?

Jestliže celková hodnota prodejů zboží bez DPH uskutečněných v rámci EU nepřekročila v příslušném, ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně, je místem plnění stát, v němž byla zahájena přeprava. Vzhledem k faktu, že k tomuto novému ustanovení nebylo přijato žádné přechodné ustanovení, měl by se limit počítat již od období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 a dále pak za období od 1. 1. 2021 – 1. 7. 2021.

Pokud již v těchto obdobích byl limit 10 000 EUR překročen, stává se automaticky od 1. 7. 2021 místem plnění stát, v němž je přeprava ukončena. Z toho plyne, že pokud se do OSS nezaregistrujete před 1. 7. 2021 a v červenci uskutečníte byť jen jediný prodej na dálku do jiného členského státu, v němž nejste registrovaní k DPH, vznikne vám na základě tohoto prodeje automaticky povinnost se v daném státě k DPH registrovat.

Jakých českých e-shopů se bude týkat tato změna v uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku?

Primárně se budou nová pravidla týkat těch českých e-shopů, které prodávají zboží na dálku konečným spotřebitelům do jiných členských států. A to za podmínky, že celková hodnota prodejů do jiných členských států překročí hodnotu 10 000 EUR za kalendářní rok.

Pokud e-shop prodává zboží pouze v tuzemsku nebo uskutečňuje drobné prodeje do jiných členských států a hodnota těchto prodejů nepřekročí zmiňovanou hranici 10 000 EUR za kalendářní rok, pro daný e-shop se situace nemění a nadále bude při prodeji aplikována česká DPH (tj. místem plnění bude stát zahájení přepravy, tedy Česká republika).

Týká se tato změna v oblasti DPH i situace, kdy český e-shop prodává zboží přes Amazon či jiný „Market Place“?

V některých situacích budou elektronické platformy (např. Amazon) vstupovat do výběru DPH v nově zavedené fikci. V případě této fikce bude elektronická platforma vystupovat z pohledu DPH jako fiktivní dodavatel zboží zákazníkovi a bude DPH odvádět ve státě ukončení přepravy. Současně prodejce (tj. e-shop) bude zboží dodávat fiktivně platformě v režimu osvobození od daně ve státě zahájení přepravy.

Výše uvedené se aplikuje pouze v případě, kdy se zboží nachází na území EU (např. zboží je uskladněno v ČR) a prodejce je ze třetí země (např. prodejcem je e-shop usídlený v USA).

Pro české e-shopy nebude elektronická platforma vystupovat jako fiktivní dodavatel zboží koncovému zákazníkovi a budou aplikována standardní pravidla pro prodej zboží na dálku, stejně jako je tomu v případě, kdy je zboží prodáváno přes vlastní český e-shop.

V případě vašeho zájmu vám rádi poskytneme analýzu výhodnosti aplikace zvláštního režimu jednoho správního místa na obchodní transakce realizované vaším e-shopem. Současně vám také rádi nabídneme naši asistenci při nastavení správného mechanismu odvodu DPH u vašich prodejů zboží či při registraci do režimu jednoho správního místa a přípravě souvisejících DPH přiznání.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram