Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Důležité daňové otázky a odpovědi z pohledu cash flow | News Flash

22. března 2020

Naši daňoví poradci zodpovídají otázky, které napadají nejen naše klienty. Jakých úlev mohou v současné situaci podniky využít? Podívejme se na jednotlivé oblasti podrobněji.

Stáhnout článek jako PDF

1. DPH

Je možné v současnosti odložit úhradu DPH?

V případě pozdní úhrady DPH budou správcem daně vyměřeny úroky z prodlení, které budou promíjeny na základě individuální žádosti poplatníka, pokud bude věrohodně prokázána spojitost s koronavirem (např. snížení tržeb z důvodu zavření provozoven) a pokud správce daně takové žádosti vyhoví. Tohoto postupu je možné využít pro úroky z prodlení za pozdní úhradu DPH vzniklé za období od 1. března do 31. července 2020. Správní poplatek za podání žádosti o prominutí úroku bude automaticky prominut. Při splnění výše uvedených podmínek a vstřícném přístupu správce daně bude tedy možnost zaplatit například únorové DPH až v červenci bez úroků z prodlení.

Jsou nějaké jiné možnosti, kterých lze využít pro odložení úhrady DPH?

Daňový subjekt může z důvodu tíživé ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky. I v tomto případě je třeba nepříznivost situace doložit důkazními prostředky. Správce daně vyměří úroky z prodlení z posečkané daně, které budou rovněž promíjeny na základě žádosti a po prokázání souvislosti s koronavirem. Správní poplatek za podání žádosti o prominutí úroku bude automaticky prominut.

Co dělat, pokud nejsme v současnosti schopni podat přiznání k DPH a kontrolní hlášení (KH)?

Žádost o prodloužení lhůty nelze u DPH a KH aplikovat. V případě pozdního podání přiznání k DPH bude správcem daně vyměřena pokuta, která bude prominuta na základě individuální žádosti poplatníka, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem. Tohoto postupu je možné využít pro pokuty vzniklé za období od 1. března do 31. července 2020. Správní poplatek za podání žádosti o prominutí úroku bude automaticky prominut.

Správce daně automaticky promine pokutu v hodnotě 1.000 Kč za pozdní podání KH vzniklou za období od 1. března do 31. července 2020 bez nutného prokázání souvislosti s koronavirem. Tato pokuta se týká situace, kdy poplatník podá KH dodatečně bez výzvy správce daně. Ostatní pokuty za pozdní podání KH či DPH vč. úroků z prodlení vzniklé za období od 1. března do 31. července 2020 budou promíjeny na základě individuální žádosti poplatníka, pokud bude věrohodně prokázána spojitost s koronavirem a pokud správce daně takové žádosti vyhoví. Ani tato žádost o prominutí nebude podléhat správnímu poplatku.

2. Daň z příjmů

Je možné v současnosti odložit úhradu splatné daně z příjmů za rok 2019?

Úhradu daně je možné provést až do 1. 7. 2020. Finanční správa nebude vyměřovat úrok z prodlení.

Jaký další postup je možné uplatnit, pokud nejsme schopni daň z příjmů uhradit ani do 1. 7. 2020?

Obdobně jako u DPH je možné podat žádost o posečkání úhrady daně. Podání žádosti obvykle podléhá správnímu poplatku a posečkaná částka pak úroku, ten je však přibližně poloviční ve srovnání s úrokem z prodlení úhrady daně, který by byl vyměřen při nezaplacení daně bez podání žádosti. V současné situaci Finanční správa zvolila vstřícný přístup a poplatek za podání žádosti odpouští, pokud je žádost podána do 31. 7. 2020. Dále je možné podat žádost o odpuštění úroku z posečkání. Zde opět Finanční správa avizovala vstřícný přístup, pokud je prokázána souvislost s koronavirem. Žádost je nutné podat nejpozději do 31. 7. 2020.

Platíme vysoké zálohy na daň, které v současné situaci nebudeme schopni hradit. Je možné jejich úhradu odložit, případně snížit výši zálohy?

Je možné podat žádost o snížení výše záloh, případně o úplné zproštění z jejich placení. Žádost nepodléhá správnímu poplatku. Při prokázání souvislostí s koronavirem Finanční správa avizovala vstřícný přístup i k těmto žádostem.

Co dělat, pokud nejsme schopni podat daňové přiznání za rok 2019 v zákonné lhůtě do 1. 4. 2020?

Daňové přiznání je možné bez vyměření pokuty za opožděné tvrzení daně podat až do 1. 7. 2020. Není nutné žádat o prodloužení lhůty do 1. 7. 2020, ani prokazovat důvody, že k prodlení došlo v souvislosti s epidemií COVID-19.

Jaká je další možnost, pokud nebudeme schopni daňové přiznání podat ani do 1. 7. 2020?

Je možné podat žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 300 Kč. Je nutné ji podat ještě před uplynutím řádného termínu pro podání daňového přiznání, tedy před 1. 4. 2020.

3. Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Na podání daňového přiznání podnikatelů navazuje i podání přehledů o příjmech a výdajích, je možné je podat rovněž později?

ČSSZ zatím nezveřejnila žádné bližší informace, že by přistupovala k podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 jinak, platí tedy původní lhůta, tzn. do 4. května 2020, nebo 3. srpna 2020 v případě, že je daňové přiznání zpracováno daňovým poradcem. ČSSZ doporučila přechod na elektronickou komunikaci a zdůraznila, že u řady podání lze domluvit prodloužení lhůty „na dálku“. Povinnosti OSVČ proto zůstávají aktuálně beze změn. Avšak je možná žádost o prodloužení lhůty.

Oproti tomu některé zdravotní pojišťovny (např. VZP, VoZP, ZPMV ČR a RBP ZP) již umožnily podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 do 3. srpna 2020 bez udělení pokut. Lze očekávat, že ostatní zdravotní pojišťovny je budou následovat.

Do kdy jsou splatné nedoplatky na pojistném na základě přehledu pro podnikatele?

Nedoplatek na pojistném je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Doplatek zdravotním pojišťovnám bude možné uhradit nejpozději do 11. srpna 2020.

Co dělat, pokud nedoplatek na pojistném neuhradím včas?

V případě, že dojde v souvislosti s epidemií koronaviru k opoždění plateb, a tím vzniku penále, bude podnikatelům umožněno podat žádost o takzvané odstranění tvrdosti zákona. V žádosti musí být doložena přímá souvislost se šířením koronaviru. Jednotlivé případy budou posuzovány individuálně.

Platím vysoké zálohy na pojistné, lze se jim vyhnout nebo je snížit?

Podnikatel má možnost podat žádost o snížení záloh na pojistné. Žádost je třeba zdůvodnit.

V této souvislosti doporučujeme také zvážit možnost pozastavení samostatně výdělečné činnosti. Podnikatel při pozastavení činnosti není povinen zálohy hradit.

Dle nejnovějších informací MPSV zvažuje aktuálně odpuštění sociálních odvodů kvůli dopadům koronaviru. Vzhledem k stále se vyvíjející situaci budeme celou situaci nadále sledovat.

Jaký je postup při přerušení nebo ukončení podnikání?

Pokud podnikatel v souvislosti s koronavirem ukončí či přeruší živnost, je třeba, aby tuto skutečnost oznámil příslušné správě sociálního zabezpečení. Dle ČSSZ je nutné tuto ukončení či přerušení oznámit písemně. Vzor oznámení je k dispozici na stránkách ČSSZ a doporučuje se zaslat elektronicky např. přímo do ePortálu ČSSZ, do datové schránky OSSZ nebo jako přílohu emailu. Z důvodu snížení rizika nákazy budou oznámení akceptována i prostřednictvím zaslání emailem bez elektronického podpisu.

4. Elektronická evidence tržeb – EET

Dochází ke změnám v souvislosti se zahájením EET v 3. a 4. fázi počínající od 1. května 2020?

Vzhledem k tomu, že není možné ze zákona odložit zahájení třetí a čtvrté fáze EET (týkající se např. svobodných povolání, dopravy a výrobního průmyslu), které začínají s účinností od 1. května 2020, zavázala se Finanční a Celní správa v průběhu tříměsíčního období upustit od vynucování a kontrol EET povinností dotčených poplatníků. Během tolerančního období od 1. května 2020 do 31. července 2020 tak nebudou uvalovány žádné sankce v souvislosti s pozdním zahájením evidence v rámci třetí a čtvrté fáze.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram