Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Covid-19: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a dopad koronakrize | News Flash

24. dubna 2020
Tento článek je dostupný také v
angličtině

V důsledku pandemie COVID-19 nejsou mnozí přeshraniční pracovníci schopni fyzicky vykonávat pracovní povinnosti v zemi svého zaměstnání. Jsou nuceni zůstat doma a pracovat na dálku nebo mohou být propuštěni z důvodu výjimečných ekonomických okolností.

Stáhnout článek jako PDF

Tato bezprecedentní situace vyvolává otázky, jak rozdělit právo na daň mezi země, které se v současné době řídí pravidly mezinárodních daňových smluv, jež daňová práva zúčastněných zemí vymezují.

Dne 3. dubna 2020 vydal sekretariát OECD pokyny k řešení těchto otázek. Níže uvádíme pouze stručný přehled pokrytých témat.

Vznik stálé provozovny

Home office – práce z domova

Výjimečná a dočasná změna místa, kde zaměstnanci vykonávají zaměstnání z důvodu krize COVID-19, jako je práce z domova, by neměla pro zaměstnavatele vytvářet novou stálou provozovnu, a to jednak proto, že takové činnosti chybí dostatečný stupeň stálosti nebo kontinuity, a dále vzhledem k tomu, že s výjimkou daného zaměstnance podnik nemá přístup nebo kontrolu nad takovou „domácí kanceláří“.

Stálá provozovna z titulu závislého zástupce

Obdobně by dočasné uzavírání smluv v domácnosti zaměstnanců nebo zástupců z důvodu krize COVID-19 nemělo vést ke vzniku stálé provozovny podniku.

Stálá provozovna z titulu stavebního projektu, montáže nebo instalačního projektu

Dočasné přerušení práce u stálé provozovny vzniklé z titulu stavebního projektu, montáže nebo instalačního projektu nevede k zániku stálé provozovny.

Daňová rezidence společnosti (místo efektivního řízení)

V případech, kdy smlouva obsahuje hodnotící pravidlo pro určení rezidenství podle znění modelové smlouvy OECD platné před rokem 2017, bude místo skutečného vedení jediným kritériem používaným k určení daňové rezidence subjektu s dvojím rezidenstvím pro účely dané smlouvy. Místem skutečného vedení je místo, kde se ve skutečnosti přijímají klíčová řídící a obchodní rozhodnutí, která jsou nezbytná pro chod podniku jako celku.

Dočasná změna místa, kde se nachází vedoucí pracovníci, představuje mimořádnou a dočasnou situaci v důsledku krize COVID-19 a jako taková by neměla vyvolat změnu daňové rezidence, zejména poté, kdy se aplikují jednotlivá hodnotící kritéria obsažená ve smlouvě.

Přeshraniční pracovníci

Pokud vláda přistoupila k poskytnutí podpory s cílem udržení zaměstnanců na výplatní listině společnosti během krize COVID-19, měl by být příjem, který zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele, přiřazen na základě komentáře OECD k článku 15 místu, kde zaměstnání bylo obvykle vykonáváno. V případě zaměstnanců, kteří pracují v jednom státě, ale dojíždějí do místa zaměstnání z jiného státu, v němž mají bydliště (přeshraniční pracovník), by příjem měl být přiřazen státu, kde daní zaměstnanci práci vykonávali.

Daňová rezidence fyzických osob

V případě fyzických osob si lze představit například následující dvě situace:

Osoba je dočasně mimo svůj domov (na dovolené, za prací), uvízne v hostitelské zemi z důvodu krize COVID-19 a získá tak v hostitelské zemi rezidenci v souladu s vnitrostátním právem.

I kdyby se dotyčná osoba stala podle těchto pravidel rezidentem v hostitelské zemi, v situaci, kdy by se na ni vztahovala příslušná smlouva, nestane se tato osoba pro účely smlouvy rezidentem hostitelské země.

Osoba pracuje v zemi – „aktuální domovské zemi“, ve které získala status daňového rezidenta, ale s ohledem na situaci COVID-19 se dočasně vrátí do své „předchozí domovské země“. Podle vnitrostátních právních předpisů buď nikdy neztratí status rezidenta své předchozí domovské země, nebo může při návratu opětovně získat statut daňového rezidenta.

Pokud daná osoba je nebo se na základě těchto pravidel stane daňovým rezidentem, a pokud se aplikuje smlouva o zamezení dvojího zdanění, pak by se v důsledku takové dočasné dislokace nestala rezidentem v „předchozí domovské zemi“. S ohledem na to, že krize COVID-19 představuje období zásadních změn a výjimečných okolností, bude muset daňová správa a příslušné orgány při posuzování stavu daňové rezidence krátkodobě brát v potaz normální období a okolnosti.

Další informace jsou dostupné v knihovně OECD: OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram