Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Judikatura NS: K účinkům věcného předkupního práva

30. dubna 2024

Týká se: Právo

V rozsudku sp. zn. 22 Cdo 1879/2022 se Nejvyšší soud (NS) věnoval otázce účinků věcného předkupního práva.

Podle zákona má vlastník stavby předkupní právo k pozemku, na kterém se stavba nachází. To znamená, že pokud chce vlastník pozemku svůj pozemek prodat, musí jej přednostně nabídnout vlastníkovi stavby (předkupníkovi).

Jestliže vlastník pozemku svou povinnost nabídnout nemovitost předkupníkovi poruší a prodá ji třetí osobě, má předkupník právo požadovat převod nemovitosti od nového vlastníka. Dojde-li k přechodu vlastnictví nemovitosti jiným způsobem než prodejem, je nový vlastník vázán povinností z předkupního práva svého předchůdce.

V posuzovaném případě žalobci svědčilo zákonné předkupní právo k pozemku. Pozemek nabyl v důsledku přeměny společnosti nový vlastník (nástupnická společnost). Žalobce se po novém vlastníkovi domáhal, aby mu předmětný pozemek za úplatu převedl. Nový vlastník nároky žalobce odmítal.

Závěry soudů nižších stupňů

Jak okresní, tak krajský soud uznaly nároky žalobce a dovodily, že přechod vlastnického práva k pozemku na nového vlastníka v důsledku přeměny společnosti je zákonem předpokládaný „jiný způsob“ nabytí vlastnického práva, na jehož podkladě měl nový vlastník povinnost nabídnout žalobci předmětný pozemek ke koupi. Novému vlastníkovi tak uložily povinnost předmětný pozemek na žalobce převést.

Závěry NS

NS potvrdil, že pokud dojde ke změně vlastníka nemovitosti jiným způsobem než prodejem (např. přeměnou společnosti), je nový vlastník vázán povinnostmi vyplývajícími z předkupního práva svého předchůdce. Na rozdíl od závěrů soudů nižších stupňů to však znamená, že nový vlastník musí předkupníkovi nabídnout nemovitost ke koupi až ve chvíli, kdy bude chtít v budoucnu nemovitost sám prodat.

Pokud nový vlastník nabyl vlastnické právo k pozemku tím způsobem, že na něj přešla část jmění zanikající společností (v rámci přeměny společnosti), nejednalo se o situaci, kdy by původní vlastník porušil svou povinnost z předkupního práva. Žalobci tudíž nevzniká právo domáhat se převodu nemovitosti po novém vlastníkovi. NS proto zrušil předcházející soudní rozhodnutí a věc vrátil k dalšímu řízení.

Jak zdůrazňuje NS ve svém rozhodnutí, je důležité rozlišovat situace, kdy má předkupní právo (pouze) formu prioritní nabídky při prodeji nemovitosti a kdy má předkupník právo požadovat, aby mu byla nemovitost prodána od nového vlastníka. Toto rozlišení je klíčové zejména v případech, kdy dochází k převodu vlastnictví nemovitosti jinými způsoby než prodejem, jako je právní přeměna společnosti nebo třeba dědění. V těchto případech sice dojde ke změně vlastníka nemovitosti, ale předkupník se porušení svého předkupního práva nedovolá a právo domáhat se odkoupení nemovitosti od nového vlastníka nemá.

Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram