Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Judikatura NSS: Za jakých předpokladů lze účtovat o dohadné položce pasivní?

24. května 2024

Týká se: Daň z příjmů

Situace

Daňový subjekt prodal v roce 2015 stavební pozemky, na kterých se zavázal pro svého odběratele postavit sjednané nemovitosti. Na potřebné stavební práce si daňový subjekt najal subdodavatele, se kterým v 2015 uzavřel smlouvu o dílo. Téhož roku podal žádost o vydání územního rozhodnutí. Rozhodnutí nabylo právní moci až v roce 2016, kdy bylo rovněž vydáno stavební povolení.

Daňový subjekt odhadl cenu stavebního díla a účtoval v 2015 o dohadné položce pasivní. S tímto postupem však nesouhlasil správce daně, který posoudil tvorbu dohadné položky za neoprávněnou. Daňový subjekt argumentoval, že stavební práce byly subdodavatelem zahájeny na základě uzavřené smlouvy o dílo již v roce 2015, kdy byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že byl vůči subdodavateli zavázán k částečné úhradě plnění a současně realizoval v roce 2015 související výnos z prodeje pozemků, považoval daňový subjekt za správné, aby výdaje na realizaci stavebního díla byly v daném období promítnuty prostřednictvím dohadné položky pasivní.

Krajský a později i Nejvyšší správní soud se však s argumentací daňového subjektu neztotožnily a potvrdily úsudek správce daně.

Argumentace NSS

  • Předpokladem pro účtování o dohadné položce pasivní je existence závazku za reálně uskutečněné plnění, které věcně náleží do určitého účetního období, nicméně není v daný okamžik možné přesně stanovit jeho výši, neboť související dokumenty budou k dispozici až v následujícím období.
  • Klíčový je tedy skutečný vznik výdaje v daném období. Daňový subjekt však neprokázal, že by v 2015 došlo ke konkrétním dodávkám materiálu či realizaci stavebních prací.
  • Oprávněnost k účtování o dohadné položce nezakládá prosté uzavření smlouvy nebo vznik závazku k úhradě plnění.
Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram