Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nová informace ke zdanění příjmů plynoucích mezi ČR a Ruskem

29. května 2024

Týká se: Daň z příjmů 

Týká se: Mezinárodní zdanění

říjnových aktualitách jsme vás informovali, že s účinností od 29. září 2023 došlo k pozastavení platnosti článků 5 až 22 a článku 24 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ruskou federací (dále jen „Smlouva“). Generální finanční ředitelství nyní vydalo informaci, ve které blíže upřesňuje praktické dopady pozastavení uvedených článků.

Příjmy z ČR plynoucí ruským rezidentům

  • Pokud dle zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) vznikne českému plátci povinnost srazit nebo zajistit daň od 29. září 2023, postupuje pouze dle české legislativy.
  • U těchto příjmů nelze zamezit dvojímu zdanění dle Smlouvy.
  • Aplikuje se 15% sazba (Rusko nepatří prozatím mezi státy, vůči jehož rezidentům je uplatněna 35% zvláštní sazba daně).

Příjmy z Ruska plynoucí českým rezidentům

Vzhledem k tomu, že Smlouva přestala být prováděna v ČR od 29. září 2023, zatímco v Rusku již 11. srpnem 2023, dává finanční správa pro mezidobí od 11. srpna 2023 do 28. září 2023 poplatníkům možnost volby jedné z níže uvedených variant, jak vyloučit či zmírnit dopady dvojího zdanění:

  1. Aplikace Smlouvy – Možnost vyloučit dvojí zdanění dosavadním způsobem na základě Smlouvy, tj. započíst daň uhrazenou v Rusku (nejvýše však do výše zaplacené daně, kterou by bylo možné daný příjem zatížit v souladu se Smlouvou). Nezapočtenou část lze uplatnit jako daňový výdaj.
  2. Bez aplikace Smlouvy – Uplatnit daň uhrazenou v Rusku jako daňově uznatelný náklad.

Volba příslušného režimu je plně na poplatníkovi, nicméně, daný režim musí být aplikován na všechny druhy příjmů. Počínaje 29. zářím 2023 nelze již Smlouvu aplikovat, tudíž poplatník postupuje dle druhé varianty.

 

 Období Daňový režim
 Do 10. srpna 2023 Aplikace Smlouvy
 Od 11. srpna 2023 do 28. září 2023

 Možnost volby:

 1. Aplikace Smlouvy

 2. Bez aplikace Smlouvy

 Od 29. září 2023 Bez aplikace Smlouvy

Nyní již tedy víme, jaké daňové režimy pro jednotlivá období platí, zbývá nám jen stanovit, který okamžik je pro poplatníka rozhodný pro zařazení do daného období.

  1. Jednorázové příjmy – U jednorázových příjmů typu podíl na zisku, licenční poplatky, příjem ze zaměstnání atd., které podléhají zdanění v Rusku, je klíčový moment, kdy má ruský plátce povinnost srazit daň (tj. analogicky jako při výplatě příjmu z ČR do Ruska). Vzhledem k tomu, že může být problematické tento okamžik určit, umožňuje finanční správa, aby v daný případ poplatník vycházel z okamžiku realizace příjmu dle ZDP (tj. účtování o výnosu nebo příjmu v daňové evidenci).
  2. Postupně nabíhající příjmy – U postupně nabíhajících příjmů (např. úrok z dluhopisu) je nutné příjem rozdělit do výše uvedených období a zdanit v souladu s daným režimem.

Informace také uvádí, že v případě příjmů ze zdrojů v Rusku přiřaditelných ruské stálé provozovně se uplatní stejný přístup jako u jednorázových či postupně nabíhajících příjmů. Poplatník tedy bude povinen rozdělit náklady a výnosy do daných období a uplatnit na ně příslušný daňový režim.

Je-li pro vás zdanění příjmů plynoucích do / z Ruska relevantní, neváhejte se obrátit na náš daňový tým s případnými dotazy.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram