Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Rozsudek NSS: Možnosti stanovení referenční ceny při úpravě základu daně

23. října 2023

Týká se: Převodní ceny

Nejvyšší správní soud nedávno vydal zajímavý rozsudek. Týká se možnosti, jak využít transakce se širším předmětem pro stanovení referenční ceny při úpravě základu daně.

Situace

Daňový subjekt od ledna do listopadu 2013 zajištoval výrobu a opravy čalounických výrobků pro automobilový průmysl pro svou „sesterskou“ společnost Reiner Lasertec (dále jako „RL“) se sídlem v Německu. Služby zahrnovaly sešití a začištění tzv. přířezů, které dodávala právě německá společnost. Tyto „práce ve mzdě“ pro společnost RL byly zajištovány za cenu ve výši 0,15 EUR za minutu práce. Od prosince 2013 ale došlo ke změně celkového nastavení obchodního modelu. Nově daňový subjekt převzal i dřívější roli společnosti RL a zajišťoval tak kompletní výrobu automobilového dílu. Ten následně dodával jako samostatný výrobce a konečný dodavatel.

Přístup správce daně

Správce daně ovšem zpochybnil nastavení ceny mezi spojenými osobami. Pojal podezření, že byly služby pro společnost RL poskytnuty za nižší cenu, než jaká by byla sjednána mezi nezávislými osobami. Po provedení daňové kontroly proto daňovému subjektu dodatečným platebním výměrem doměřil daň z příjmů právnických osob v částce 2 200 200 Kč. Uložil mu též penále ve výši 491 681 Kč. Proti dodatečnému platebnímu výměru daňový subjekt podal odvolání, které však správce daně zamítl.

Pohled krajského soudu

Krajský soud v Českých Budějovicích po obdržení žaloby od daňového subjektu rozhodnutí správce daně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Soud konstatoval, že daňové orgány neunesly břemeno tvrzení ani důkazní břemeno ohledně stanovení referenční ceny a rozdílu mezi cenou sjednanou a referenční. Zároveň soud uvedl, že daňový orgán nevzal dostatečně v potaz rozdíl mezi řízenou transakcí (kde daňový subjekt plnil úlohu subdodavatele) a nezávislou transakcí (kde již vystupoval jako samostatný výrobce).

Proti tomuto rozsudku podal správce daně kasační stížnost. Vysvětlil, jakým způsobem určil referenční cenu a jak „očistil“ cenu nezávislé transakce od nákladů, které neobsahovala cena v rámci řízené transakce.

Pohled Nejvyššího správního soudu (NSS)

NSS se postavil na stranu daňového subjektu a kasační stížnost zamítl. Rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že správce daně při stanovení referenční ceny nezkoumal další podobné subdodavatelské transakce. Rovněž NSS souhlasil s výhradami krajského soudu, že daňový orgán při stanovení referenční ceny nevzal dostatečně v potaz rozdíl v postavení daňového subjektu v obou příslušných transakcích.

Soud v tomto případě považoval za logické, že z povahy věci nemohou být v obou nastalých situacích stejné např. ziskové marže nebo různé související náklady, jelikož ty jsou ovlivněny jednak „rizikovým profilem“ celé transakce, jednak velikostí nezávislé transakce. Podle NSS daňové orgány neunesly důkazní břemeno, když výše popsaný rozdíl dostatečně nezohlednily. Vedle toho navíc správce daně pro určení referenční ceny zvolil pouze jednu nezávislou transakci.

Klíčové body

Nejvyšší správní soud upozorňuje, že judikatura ke stanovení referenční ceny pravidelně pracuje s tím, že daňové orgány vycházejí z intervalu cen. Běžně tak s řízenou transakcí srovnávají více než jednu nezávislou transakci. Dokonce NSS opakovaně výslovně uvedl, že „při určení referenční ceny by měl správce daně vyjít z určitého cenového intervalu, tedy srovnat transakci provedenou žalobcem s více než jednou transakcí mezi nezávislými osobami“. Na druhou stranu však obecně platí, že čím podobnější si srovnávané transakce a okolnosti jejich uskutečnění jsou, tím může být jejich vzorek menší (v případě totožných okolností dokonce mohou stačit i dvě nezávislé transakce).

Soud dále uznává, že jako nezávislá transakce může sloužit i taková transakce, jež je svým předmětem širší než řízená transakce, pokud v sobě předmět řízené transakce zahrnuje. V takovém případě je nicméně zásadní, aby předmět představoval podstatnou část v rámci širší nezávislé transakce. A to tak, aby byla cena této nezávislé transakce stanovena zejména s ohledem na něj. V opačné situaci, kdy předmět představuje pouze nevýznamnou část, se podobná transakce stává nepoužitelnou.

Vedle toho NSS zdůrazňuje, že je klíčové, aby se významně nelišilo postavení stran v širší nezávislé transakci. Teprve při splnění těchto podmínek bude mít případná korekce nezávislé transakce smysl. V opačném případě představuje takto stanovená referenční cena pouze hypotetický odhad.

Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markerearthcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram