Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Judikatura NSS: Samostatná movitá věc vs. technické zhodnocení stavby

20. prosince 2023

Týká se: Daň z příjmů

Rádi bychom vás upozornili na rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) 8 Afs 229/2021-52. Týká se posouzení, zdali poplatníkem realizovaná investice představuje samostatnou movitou věc či technické zhodnocení stavby.

Teplárenská společnost pořídila stacionární elektrárnu, kterou umístila do bývalé kotelny jako záložní zdroj energie. Před uvedením do provozu provedla řadu nezbytných stavebních úprav podléhajících stavebnímu povolení a kolaudačnímu souhlasu. V tehdejším platném znění pokynu GFŘ-6 bylo uvedeno, že technologická zařízení na výrobu elektrické energie lze považovat za samostatné movité věci, a to i tehdy jsou-li pevně spojeny s budovou. Společnost tedy v souladu s tímto pokynem začala odepisovat elektrárnu jako samostatný movitý majetek.

Pohled správce daně a soudů

Správce daně však s daným postupem nesouhlasil. Naopak posoudil investici jako technické zhodnocení stavby. Dle jeho soudu nelze pokyn GFŘ aplikovat plošně, ale je potřeba vždy individuálně vyhodnotit konkrétní situaci. Vzhledem k tomu, že předmětná investice představuje propojený systém složený z technologické a stavební části, který z hlediska stavebního díla umožňuje jeho funkci a účel, nelze danou investici oddělit jako samostatný movitý majetek.

Posléze Krajský soud doplnil, že v případě, kdy by došlo k odstranění elektrárny, zanikl by účel a funkce stavby. Krajský soud vyjádřil názor, že v případě pochybností poplatníků, zda investice a stavba tvoří jeden funkční celek, může být pomocným vodítkem nejprve definovat funkci a účel obou částí samostatně. V případě, že budou funkce a účel obdobné, bude možné uzavřít, že obě časti tvoří jeden funkční celek. Dále uvedl, že zařízení, která jsou potřebná v souladu se stavebním zákonem pro zajištění funkce a účelu dané stavby, jsou obvykle její součástí.

NSS potvrdil závěry správce daně a Krajského soudu. Uvedl, že společnost pořídila elektrárnu jako celek a provedla řadu stavebních úprav pouze za účelem umístění elektrárny a propojení se stavbou. Z toho důvodu představuje elektrárna technické zhodnocení stavby, neboť s ní tvoří jeden funkční celek.

Zatřízení majetku do odpisových skupin a rozlišení mezi samostatným majetkem a jeho technickým zhodnocením je v praxi poměrně náročná disciplína. Pokud budete provádět větší investici, doporučujeme vždy ověřit její správné daňové ošetření.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram