Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb (Booking, Airbnb a další)

12. dubna 2023

Důležitý termín: 1.1.2023

Týká se: DPH

Týká se: Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Týká se: Daň z nemovitých věcí

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo s účinností od 1. ledna 2023 souhrnnou informaci k daňovým povinnostem osob, které nabízejí ubytovací služby prostřednictvím online platforem.

Daň z přidané hodnoty

Podle výkladů GFŘ a v návaznosti na judikaturu Soudního dvora Evropské unie (SDEU) je potřeba pro účely DPH rozlišovat pronájem nemovité věci a poskytování ubytovací služby. U těchto plnění se totiž uplatňuje rozdílný daňový režim.

Nájmem se zpravidla rozumí převedení práva užívat nemovitost na nájemce, a to způsobem, jako kdyby byl vlastníkem. Takový dlouhodobý nájem nemovitosti je podle českého zákona osvobozen od DPH bez nároku na odpočet.

Za ubytovací službu se pak považují např. ubytovací služby v hotelích a dalších podobných zařízeních s každodenním úklidem, v hostelech, chatách, táborových zařízeních atp. Ubytovací služby podléhají zdanění ve výši 12 %. A právě ubytování, které je nabízeno a zprostředkováváno na internetových platformách, lze ze své podstaty považovat za ubytovací služby podléhající DPH.

Z definic zákona o DPH i judikaturního výkladu SDEU vyplývá, že osoby poskytující ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem (Booking, Airbnb a další), vykonávají ekonomickou činnost a jsou tak osobami povinnými k dani, z čehož jim vznikají daňové povinnosti.

Je třeba upozornit na to, že i přijetí služby v podobě placeného přístupu do aplikace (Booking, Airbnb a další) umožňující poskytovatelům ubytování spojení se zákazníky, je považováno za zdanitelné plnění. Poskytovatel ubytování, který není plátcem DPH, se tak může dostat do pozice příjemce služby (přístup do aplikace za poplatek) od osoby neusazené v České republice. Tím mu vznikne povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba.

Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Z pohledu daně z příjmu je zásadní charakter a časový úsek poskytovaného ubytování. Za nájem se ubytování považuje v případě, že je poskytováno na relativně dlouhou dobu a pronajímatel zajišťuje pouze nezbytné služby, jako např. dodávky vody, svoz odpadu, úklid společných částí apod. Příjmy z těchto činností jsou pak zdaňovány jako příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmu (ZDP).

Naopak poskytování ubytování prostřednictvím mobilní aplikace vykazuje všechny znaky podnikání. Zdaňuje se proto jako příjmy z podnikání podle § 7 ZDP. Jedná se zejména o poskytování krátkodobého nebo přechodného ubytování za účelem rekreace, ubytování studentů, sezónních pracovníků, ke kterému jsou poskytovány zpravidla další, doplňkové služby.

Jestliže poskytovatel ubytování nabízeného prostřednictvím internetové aplikace nebude uplatňovat výdaje ve skutečné výši, má možnost je uplatňovat procentem z příjmů, a to:

  • ve výši 60 %, pokud má živnostenské oprávnění,
  • ve výši 40 % v případě, že podniká bez živnostenského oprávnění.

Jsou-li krátkodobé ubytovací služby poskytovány právnickou osobou, měly by být příjmy plynoucí z takového ubytování zahrnuty v přiznání k dani z příjmů právnických osob a řádně zdaněny při respektování věcné i časové souvislosti.

Daň z nemovitých věcí

GFŘ v Informaci uvádí, že je-li nemovitá věc pronajímána včetně poskytování ubytovacích služeb nebo prokazatelně nabízena na internetovém portálu, lze konstatovat, že tato nemovitá věc slouží k podnikání a podléhá příslušné sazbě daně pro podnikání. To platí i v případě, že není k 1. lednu zdaňovacího období obsazena.

Informace GFŘ vydaná v souvislosti s poskytováním ubytování přes internetové platformy je velmi obsáhlá a výše uvedené informace jsou proto shrnuty a zobecněny. Pokud pronajímáte vaši nemovitost a nejste si jisti režimem zdanění, neváhejte využít našich poradenských služeb.

Mailchimp - subscribe form sidebar
homeentertagmap-markercalendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram