Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nový pokyn D-59 ke zdanění právnických osob

8. března 2023

Důležitý termín: 1.1.2023

Týká se: Daň z příjmů právnických osob

Ve Finančním zpravodaji č. 19/2022 byl zveřejněn nový Pokyn GFŘ D-59, který nahrazuje dosavadní Pokyn D-22. Pokyn obsahuje aktualizaci dříve uvedených pravidel a doplnění o nová pravidla ve vazbě na judikaturu a výsledky koordinačních výborů z posledních let. Účinnost pokynu byla stanovena od 1. ledna 2023. Poprvé jej tedy lze aplikovat pro zdaňovací období započatá v roce 2023.

Níže pro vás shrnujeme výběr nejpodstatnějších změn v oblasti daně z příjmů právnických osob:

Daňová uznatelnost stravenek

Pokyn upřesňuje, že cena jídla není stanovena hodnotou stravenky, ale vnitřním předpisem zaměstnavatele. Na jedno jídlo může být poskytnuto i více stravenek. Stravenky navíc mohou být zaměstnanci poskytnuty i zpětně v návaznosti na odpracovanou směnu (trvající minimálně 3 hodiny).

Odepisování majetku

  • Výdaje na pořízení nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení účtované v souladu s účetními předpisy jsou daňově účinné, a to v závislosti na účetním zachycení těchto výdajů.
  • Hmotným majetkem pro účely odepisování může být stavba, u níž stavební úřad povolil nebo nařídil zkušební provoz – za předpokladu, že tato stavba je dokončena dle projektové dokumentace a v rámci zkušebního provozu se ověřují pouze její funkčnosti a vlastnosti. Naopak stavba, u které stavební zákon povolí pouze předčasné užívání, nemůže být odepisována, neboť není zcela dokončena.
  • Pokud dojde ke změně užívání stavby z dočasné na trvalou, je možné pokračovat v odepisování trvalé stavby již od zdaňovacího období, v němž ke změně došlo. Odepisovat je však možné pouze sazbou „v dalších letech“ pro rovnoměrné odepisování. Přičemž zákon stanoví minimální dobu, po kterou je nutné zbývající neodepsanou hodnotu (dříve dočasné) stavby odepisovat.
  • Pokyn blíže definuje tzv. „jiného uživatele“, kterému je umožněno odepisovat technické zhodnocení provedené na majetku přenechaném k užívání, ačkoliv není jeho nájemcem nebo uživatelem. Jiným uživatelem může být podnájemce, vypůjčitel nebo uživatel podle nepojmenované smlouvy. Pro účely odepisování předmětného technického zhodnocení má pak jiný uživatel stejné postavení jako nájemce.

Minimální hodnota daru

Od základu daně lze odečíst poskytnuté bezúplatné plnění ve výši minimálně 2 000 Kč. Pokyn nově doplňuje, že v případě, kdy se dárce smluvně zaváže poskytnout dar ve výši například 2 400 Kč, je daná podmínka naplněna, ačkoliv jej příjemci daru splatí ve 12 splátkách po 200 Kč. Naopak není možné uplatnit jako odpočet od základu daně jednotlivá bezúplatná plnění například ve výši 200 Kč, ačkoliv jejich souhrnná výše vůči jednomu příjemci přesahuje za zdaňovací období hranici 2 000 Kč.

Lhůta pro stanovení daně

Na běh lhůty pro stanovení daně nemá vliv nesplnění podmínek pro uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky (v důsledku podstatné změny) v daném zdaňovacím období. Nesplnění těchto podmínek nepředstavuje absolutní zákaz uplatnění daňové ztráty, neboť podmínky mohou být splněny například v následujícím období. Pro stanovení prekluzivní lhůty je tedy rozhodující, zdali bylo možné daňovou ztrátu uplatnit. Nikoliv její reálné uplatnění.

Osvobození licenčních poplatků a úroků

Pro uplatnění osvobození licenčních poplatků a úroků od srážkové daně musí poplatník disponovat rozhodnutím o přiznání osvobození vydaným správcem daně. Pokyn v této souvislosti doplňuje, že o dané rozhodnutí je možné správce daně požádat i zpětně. Avšak pouze za období, u kterých ještě neuplynula lhůta pro stanovení daně.

Přemístění majetku bez změny vlastnictví

V neposlední řadě je nový pokyn doplněn o praktickou aplikaci pravidel související s implementací směrnice ATAD. Ta se týká přemístění majetku bez změny vlastnictví a zdanění ovládaných zahraničních společností.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercalendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram