Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Další novela zákona o daních z příjmů

16. dubna 2024

Týká se: Daň z příjmů právnických i fyzických osob

Vzhledem k výkladovým nejasnostem konsolidačního balíčku a potřebě dalších drobných změn byl předmětný návrh novely zákona o daních z příjmů připojen k novele zákona o investičních společnostech. Ten je aktuálně ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně pod číslem sněmovního tisku č. 570. Navrhovaná účinnost novely je prozatím stanovena na 1. července 2024 a lze očekávat její včasné schválení. Jednotlivé změny zasahující do zákona o daních z příjmů však mají stanovenou účinnost individuálně.

Daň z příjmů fyzických osob

Firemní večírky a jiné akce pro zaměstnance

Novela upřesňuje, že nepeněžní příjem zaměstnance nebo jeho rodinných příslušníků v podobě účasti na společenské akci pořádané zaměstnavatelem (nikoliv pouze na kulturní či sportovní akci) přestavuje osvobozený příjem pro zaměstnance. Touto akcí jsou tedy myšleny i vánoční večírky, oslavy výročí firmy, mikulášské nadílky atd. Zároveň musí být rozsah a forma akce obvyklá a přiměřená a určená pouze pro vybraný okruh účastníků. Na straně zaměstnavatele se bude jednat o nedaňový náklad.

Ocenění benefitu za užití mateřské školky

Nově bude mít zaměstnavatel na výběr dva způsoby ocenění nepeněžního příjmu ve formě použití zařízení péče o dítě předškolního věku rodinným příslušníkem zaměstnance.

  1. Cena obvyklá v místě a čase pro předškolní zařízení zřizovaná veřejnoprávním subjektem (např. státem, krajem nebo obcí),
  2. Částka 1.512 Kč měsíčně (pro rok 2024) představující nejvyšší měsíční úplatu podle vyhlášky o předškolním vzdělávání, tj. max. 8 % z minimální měsíční mzdy.

Volba způsobu ocenění je na zaměstnavateli. Nepeněžní příjem pak bude rozdílem mezi zvoleným oceněním a případnou úhradou od zaměstnance. Bude-li se u zaměstnavatele jednat o nedaňový náklad, bude příjem rovněž zahrnován do limitu osvobozených příjmů u daného zaměstnance. U této úpravy je navrhována zpětná účinnost od 1. ledna 2024.

Stravování pro bývalé zaměstnance

Za dosavadních podmínek, tj. jako osvobozený příjem, bude možné poskytnout nepeněžní plnění ve formě stravování k přímé spotřebě na pracovišti nebo k přímé spotřebě v rámci stravovacího zařízení provozovaného jiným subjektem i zaměstnancům, kteří bezprostředně před odchodem do starobního či invalidního důchodu (3. stupně) pracovali pro daného zaměstnavatele. V tomto případě není pochopitelně nutné naplnit podmínku odpracovaných 3 hodin za směnu. Dané rozšíření nelze aplikovat u peněžitého příspěvku či víceúčelových stravenek. Účinnost je navrhována rovněž zpětně od 1. ledna 2024.

Oznámení pro aplikaci osvobození prodeje nemovitosti

Pokud poplatník prodá nemovitost, ve které bydlel méně než 2 roky nebo kterou vlastnil méně než 10 let, nabízí se mu možnost osvobodit příjem z prodeje nemovitosti, použije-li získané finanční prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby. V současné textaci zákona je však tato možnost podmíněna včasným oznámením této skutečnosti vůči finančnímu úřadu (do konce lhůty pro podání daňového přiznání). Nově se navrhuje upustit od této podmínky. Oznámení bude nadále povinné podat. V případě nepodání hrozí poplatníkovi sankce nepeněžní povahy, nikoliv však automatické odepření nároku na osvobození. Dle přechodných ustanovení novely by mělo být možné daná pravidla využít zpětně již pro rok 2023.

Zaměstnanecké akciové a opční plány

Stanovení okamžiku odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnavatelem bude navázáno na okamžik zúčtování příjmu dle pravidel stanovených zákonem o daních z příjmů. Současně v případě, kdy dojde ke snížení příjmu z důvodu poklesu tržní ceny podílu pro daňové účely, bude snížená hodnota příjmu přebrána i pro účely kalkulace pojistného.

Dohody o provedení práce

Ve vazbě na konsolidační balíček vyvstala řada sporných oblastí, která má být touto novelou upravena. Navrhuje se zavedení speciálního režimu „oznámené dohody“. Účast na nemocenském a zdravotním pojištění by pak zaměstnanci mohla vzniknout, pokud jeho příjmy z dohod v daném měsíci překročí limit 25 % průměrné mzdy (za rok 2024 tato hranice činí 10.500 Kč). Jestliže výše jeho příjmů nedosáhne daného limitu, účast na nemocenském a zdravotním pojištění nevzniká. Mimo to lze na dané příjmy do limitu aplikovat srážkovou daň.

Daň z příjmů právnických osob

Režim vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů

Nová pravidla doplňují, že k zániku účasti poplatníka v rámci režimu vylučování nerealizovaných kurzových rozdílu dochází v okamžiku přechodu na funkční měnu v účetnictví. V návaznosti na ukončení jeho účasti v daném režimu by měly být zdaněny kurzové rozdíly vyloučené ze zdanění v předchozím období.

Daňové přiznání při použití funkční měny

Novela upřesňuje, jaký kurz jsou poplatníci účtující ve funkční měně povinni použít pro přepočet položek zachycených v účetnictví pro účely kalkulace daně a následného vyplnění daňového přiznání. Konkrétně se jedná například o přepočet vstupní ceny majetku pro účely daňového odepisování. Pro tyto potřeby použije účetní jednotka obecný kurz využívaný v účetnictví.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram