Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

České případy určují pravidla při přeshraničních transakcích se zbožím

26. dubna 2024

Týká se: DPH

Již koncem roku 2021 vydal Soudní dvůr EU (SDEU) rozsudek ve věci české společnosti Kemwater ProChemie s.r.o. (C‑154/20). Zabýval se v něm otázkou nároku na odpočet u zaplacených reklamních služeb, které sice byly prokazatelně poskytnuty, nebyl však přesně znám jejich skutečný dodavatel.

Společnost Kemwater ProChemie obdržela a uhradila fakturu za reklamní služby poskytované na golfových turnajích, nicméně již nebyla schopna prokázat, že tyto služby byly skutečně poskytnuty dodavatelem uvedeným na faktuře. Správce daně proto z důvodu neprokázání totožnosti dodavatele a jeho postavení jako plátce odepřel společnosti Kemwater ProChemie nárok na odpočet.

SDEU se následně zabýval otázkou, zda lze odběrateli odepřít nárok na odpočet DPH, jestliže nebyl schopen identifikovat skutečného poskytovatele služeb.

Soudní dvůr ve svém vyjádření uvedl, že příjemce plnění je povinen předložit objektivní důkazy o tom, že mu bylo plnění poskytnuto. Na druhou stranu ale správce daně nemůže vyžadovat, aby příjemce plnění, který si chce uplatnit nárok na odpočet, ověřoval mimo jiné i to, zda je poskytovatel plnění v postavení osoby povinné k dani. Pokud ale odběratel postavení dodavatele neprověří a neprokáže, může správce daně nárok na odpočet odepřít. To nicméně platí jen v situacích, kdy to nevyplývá přímo z daných okolností (např. v případě, že fakturovaná cena překročila stanovený obrat pro registraci k DPH, je pak zcela zjevné, že je dodavatel povinen se registrovat jako plátce a je tak osobou povinnou k dani), pak je správce daně povinen nárok na odpočet přiznat. Tento rozsudek je sice z pohledu DPH v zásadě pozitivní, je ale potřeba vyčkat, jak si jeho závěry bude dále vykládat NSS a česká finanční správa. Pokud je to možné, doporučujeme řádně prověřovat své dodavatele.

Další rozsudek

Druhý český případ, který SDEU rozhodoval, se týkal opačné situace. Soudní dvůr v případu C-676/22 B2 Energy s.r.o. rozhodoval o tom, zda musí dodavatel při dodání zboží do jiného členského státu (JČS) přesně identifikovat osobu odběratele, nebo stačí znát jen jeho postavení osoby povinné k dani.

Společnost B2 Energy v roce 2015 dodala do Polska řepkový olej. Český správce daně však zpochybnil nárok na osvobození těchto transakcí, neboť zjistil, že olej nebyl dodán odběrateli uvedenému na daňovém dokladu, ale jiným příjemcům, taktéž usazeným v Polsku.

Soudní dvůr EU v podstatě potvrdil použitelnost principu, který byl formulován v případu Kemwater ProChemie. Odmítnutí osvobození od DPH je možné pouze tehdy, pokud dodavatel neprokáže status příjemce zboží v jiném členském státě EU jako osoby povinné k dani a zároveň pokud toto nevyplývá ze skutečností a informací poskytnutých dodavatelem ani správcem daně. Rozsudek ve věci B2 Energy je sice taktéž pozitivní, nicméně od roku 2020 (a účinnosti tzv. Quick Fixes) už je nezbytnou podmínkou pro osvobození DPH registrace příjemce a posuzování postavení zákazníka jako osoby povinné k dani tak odpadá.

Mailchimp - subscribe form sidebar
tagmap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram