Zpět na novinky
Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Covid-19: Podpora zaměstnanosti dle MPSV | News Flash

1. června 2020
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Informace byly aktualizovány k 11. červnu 2020

V rámci podpory zaměstnanosti přichystalo MPSV několik balíčků, které by měly ulehčit v náročné hospodářské situaci zaměstnavatelům a zamezit masovému propouštění zaměstnanců.

Prodloužení cíleného programu na podporu zaměstnanosti Antivirus

V rámci programu Antivirus dostávají zaměstnavatelé příspěvek na vyplacené náhrady mezd, které byly nuceni vynaložit, ačkoli zaměstnanci nevykonávali práci v důsledku uzavření či omezení provozu, karantén (režim A), nebo důsledkem částečné nezaměstnanosti (režim B).

Program Antivirus byl původně omezen na náhrady mezd vyplacených za březen a duben 2020. Vláda nejprve odsouhlasila jeho prodloužení do 31. května 2020, zaměstnavatelé tedy mohou žádat příspěvek na náhrady mezd vyplacené zaměstnancům v květnu, a to jak v rámci režimu A, tak i v rámci režimu B.

Na jednání dne 25. 5. 2020 schválila vláda další prodloužení programu Antivirus, a to do 31. srpna 2020. Nicméně toto prodloužení už se týká pouze režimu B, tedy zaměstnavatelů, kteří zavedli tzv. částečnou nezaměstnanost.

Na jednání dne 9. 6. 2020 schválila vláda prodloužení programu Antivirus do 31. srpna 2020 rovněž pro režim A. Důvodem je, že i v současné době jsou stále zaměstnancům nařizovány karantény (a nelze vyloučit jejich stoupající počet) a že přes uvolňování opatření existují zaměstnavatelé, kteří nemohou zcela vykonávat svou činnost s ohledem na omezení akcí nad 500 osob (festivaly, kulturní akce, výstavy atp.).

Bližší informace k programu Antivirus jsme shrnuli v jednom z našich předchozích článků.

Možnost pozdější úhrady pojistného na sociální zabezpečení

Dne 20. května 2020 schválil Senát návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavatelem. Dle nově schváleného zákona si mohou zaměstnavatelé pouze odložit platby pojistného na sociální zabezpečení (24,8 %) za měsíce květen, červen a červenec 2020.

Z hrubých mezd budou muset ale nadále srážet a odvádět pojistné za zaměstnance (6,5 %) a předložit OSSZ přehled výši pojistného za zaměstnance každý kalendářní měsíc. Dle tohoto zákona bude také nově možné podávat přehled o výši pojistného v elektronické podobě počínaje přehledem za měsíc červen 2020.

Odložení úhrady odvodů ale nezůstane bez sankcí. V případě včasné platby odvodů za zaměstnance a úhrady dlužných částek do 20. října 2020 budou zaměstnavatelé penalizování se sníženou sazbou ve výši 4 %. V opačném případě budou penalizování v plné výši, tj. 18 %.

Pokud se zaměstnavatelé rozhodnou využít možnosti odkladu platby pojistného za zaměstnavatele, nemusí tuto skutečnosti OSSZ oznamovat. Dle informace OSSZ nebude zaměstnavatelům předepsáno penále, pokud částka v úhrnu nepřesáhne 1 000 Kč.

Zkrácení lhůty pro odhlášení a přihlášení zaměstnanců

Nešťastným pozměňovacím návrhem k zákonu výše bylo schváleno zkrácení lhůty pro podání přihlášky a odhlášky zaměstnanců příslušné OSSZ. Doposud měl zaměstnavatel povinnost nahlásit nástup/výstup zaměstnance do 8 kalendářních dnů. S účinností od 1. září 2020 se však lhůta zkrátila a zaměstnavatel bude mít povinnost oznámení učinit (elektronicky) nejpozději do následujícího pracovního dne.  V případě, že zaměstnavatel oznámení do následujícího pracovního dne neučiní, vystavuje se riziku pokuty ve výši 20 000 Kč.

Tato změna přináší další administrativní zatížení pro zaměstnavatele a mzdové účetní, přestože snižování administrativní zátěže by mělo být cílem vládních návrhů. Komora daňových poradců, Svaz účetních a další instituce považují tuto změnu za nepřiměřenou. Dle nejnovějších informací MPSV bohužel aktuálně neuvažuje o změně zákona.

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení – tzv. režim „C“ programu Antivirus

V Poslanecké sněmovně, po vrácení s pozměňovacími návrhy ze strany Senátu, opět čeká na projednání vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu za zaměstnavatele, tedy prominutí 24,8 % z úhrnu příjmů zaměstnanců, a počítáno je s prominutím za červen, červenec a srpen 2020.

Prominutí pojistného se bude týkat pouze menších podniků – využít jej budou moci pouze zaměstnavatelé nezaměstnávající více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru účastných nemocenského pojištění.

Zaměstnavatel bude muset splnit dále následující podmínky:

  • Řádný odvod pojistného za zaměstnance,
  • Udržení alespoň 90 % pracovních poměrů oproti březnu 2020 a odpovídající udržení mzdových nákladů;
  • Daňová rezidence v ČR.

Splnění podmínek se bude posuzovat v každém měsíci samostatně.

Podpora se netýká zaměstnavatelů z veřejného sektoru, ani poskytovatelů zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění. Vylučuje se rovněž souběžné čerpání s příspěvky v rámci režimu A a B programu Antivirus.

O prominutí pojistného nebude zaměstnavatel muset žádat. Pouze snížení oznámí v měsíčním výkazu zasílaném příslušné SSZ a odvede odpovídající sníženou částku.

Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram