Zpět na novinky
Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Testování zaměstnanců se vrací – jak nově od 17. ledna 2022? | News Flash

14. ledna 2022
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Aktualizace 28. ledna 2022

Od 17. ledna 2022 jsou dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN  („Opatření MZ“) zaměstnavatelé opět povinni testovat své zaměstnance na Covid-19. Aktuální podmínky testování se ve srovnání s posledním plošným testováním liší pouze v určitých detailech. Povinnými subjekty jsou všichni zaměstnavatelé (jejichž okruh není omezen žádným minimálním počtem zaměstnávaných osob), a také osoby samostatně výdělečně činné, jakož i orgány a členové orgánů právnických osob (pokud současně nejsou zaměstnanci těchto osob).

Na základě dotazů klientů a našich dosavadních zkušeností v oblasti testování zaměstnanců jsme vypracovali odpovědi na nejčastější otázky ve formě Q&A, které také obsahují naše doporučení ohledně některých praktických aspektů testování zaměstnanců.

Stáhnout článek jako PDF

Rádi vám budeme nápomocni, pokud si v otázce povinného testování nejste čímkoli jistí nebo pokud máte jakékoli doplňující otázky či připomínky.

Od kdy a jak často má zaměstnavatel testovat?

 • Dle Opatření MZ je zaměstnavatel povinen zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců od 17. ledna 2022.
 • Test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 se provádí na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), který poskytne zaměstnanci zaměstnavatel na své náklady.
 • Frekvence testování je 2x týdně, přičemž následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. U zaměstnance, který dochází do kanceláře 3x v týdnu (např. úterý, středa, čtvrtek), tak postačí pouze jedno testování za týden, jelikož je-li testován v úterý, ve čtvrtek ještě není splněn uvedený třídenní rozestup.
 • Pokud zaměstnanec nebude v termínu testování přítomen na pracovišti, musí být otestován při svém návratu, tj. první den jeho další přítomnosti na pracovišti.
 • Pro účely testování se zaměstnancem rozumí mimo jiné také dočasně přidělený zaměstnanec agentury práce, osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi, dobrovolník nebo státní zaměstnanec.
 • Nově je výslovně stanovena povinnost právnické osoby testovat vedle zaměstnanců rovněž orgány či členy orgánů právnických osob (zejm. tedy jednatele, členy představenstva atp.).

Kteří zaměstnanci se nemusí testovat?

Výjimku z testování mají následující zaměstnanci:

 • S ohledem na povahu své práce se na pracovišti nesetkávající s třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti (osoby pracující z domova nemusí být testovány).
 • Podstoupili v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Podstoupili v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.
 • Zaměstnanci, kteří jsou dle pravidel výše testováni u jiného zaměstnavatele.

Jak musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat, že se na něho vztahuje výjimka z testování?

Zaměstnanci mohou prokázat, že se na ně vztahuje výjimka prostřednictvím:

 • Záznamu v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID).
 • Písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.
 • Písemným potvrzením druhého zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření.

Co v případě, že se zaměstnanec odmítne podrobit testu?

V případě, že se zaměstnanec odmítne testu podrobit:

 • Zaměstnavatel musí informovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, v jehož obvodu zaměstnavatel vykonává činnost.
 • Zaměstnanec je povinen po celou dobu, co je na pracovišti:
  • nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem,
  • dodržovat rozestupy 1,5 m od ostatních osob,
  • stravovat se odděleně od ostatních osob; v době konzumace neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Zaměstnavatel je povinen zajistit omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.

Musí zaměstnavatel vést záznamy o testování?

Zaměstnavatelé, kteří zajišťují pro své zaměstnance testování, musí vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů. Přičemž tato povinnost je výslovně stanovena v rámci Opatření MZ a může podléhat kontrole ze strany orgánu pro ochranu veřejného zdraví. Záznamy musí zaměstnavatel uchovávat po dobu 90 dní.

Rozsah evidence:

 • Datum provedeného testování,;
 • Jméno osoby, která test podstoupila;
 • Datum narození osoby, která test podstoupila;
 • Číslo pojištěnce a název zdravotní pojišťovny u které je testovaná osoba pojištěna;
 • Výsledek antigenního testu.

Dále je zaměstnavatel povinen zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (dle kraje) seznam pozitivně testovaných osob, doplněný o jejich údaje z evidence a telefonní číslo pozitivně testované osoby. A to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení, které vyplní v online aplikaci zde. Přihlášení do online aplikace probíhá prostřednictvím datové schránky zaměstnavatele, případně pomocí NIA,

Jak postupovat v případě, že je výsledek testu pozitivní?

Pokud je výsledek rychlého antigenního testu zaměstnance pozitivní, je nutno dodržet následující postup:

 • Zaměstnanec bezodkladně uvědomí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu.
 • Zaměstnanec následně poskytne součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, která ho pošle do 5denní karantény. Do nařízení této karantény musí zaměstnanec nosit respirátor FFP2 a držet se stranou od ostatních osob.
 • Obecně je možné se na výkonu práce z home office domluvit se zaměstnancem, samozřejmě pokud to zdravotní stav zaměstnance a povaha jeho práce umožňují.

Budou poskytovány příspěvky na testování?

Stejně tak jako v případě předchozího povinného testování zaměstnanců, příspěvky od zdravotních pojišťoven na antigenní testy budou ohlášeny online na této stránce.

Nárok na příspěvek je také aplikovatelný na osoby samostatně výdělečné (OSVČ), které o něj žádají samy, stejně tak jako členy orgánů právnických osob. Domníváme se, že jelikož za testování členů orgánů je odpovědná společnost a s ohledem na to, že tito členové orgánů jsou zdravotně pojištěni, bude za tyto osoby oprávněna uplatnit příspěvek společnost. Nicméně tato informace zatím v žádných oficiálních zdrojích není potvrzena.

Zaměstnavatel si zažádá o příspěvek stejně tak jako v minulosti, a to prostřednictvím aplikace na výše uvedeném linku webové stránky.

Příspěvek bude ve výši max. 60 Kč s DPH na jeden test. Nárok na příspěvek bude poskytován dle frekvence testování, jak uvádí Opatření MZ, tj. dvakrát týdně dva testy na zaměstnance. Příspěvek lze využít pouze na antigenní testy, které byly schváleny Statním ústavem pro kontrolu léčiv, které byly nakoupeny od 1. ledna 2021. Jejich seznam je možné nalézat zde.

Testy od schválených dodavatelů mohou být zakoupeny prostřednictvím standardní distribuční sítě, tj. přímo od distributora (což je finančně nejvýhodnější varianta pro velké objednávky), a případně také v lékárnách.

Platí povinnost testování i pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)?

Ano, OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území ČR mají také povinnost podstoupit dvakrát týdně rychlý antigenní test určený pro samotestování. Testování provádí OSVČ samy, přičemž nesou i náklady tohoto testování. Výjimky z povinnosti testování jsou stejné jako u zaměstnanců, tak jako povinnost zajistit testování od 17. ledna 2022.

OSVČ musí rovněž vést evidenci o testování ve stejném rozsahu jako zaměstnavatelé. V případě pozitivního výsledku je OSVČ povinna:

 • opustit pracoviště;
 • uvědomit bezodkladně o výsledku testu KHS a poskytnout jí patřičnou součinnost.

Kdy je možné, aby se zaměstnanec vrátil na pracoviště?

Po absolvování karantény:

 • Pozitivně testovaný zaměstnanec či OSVČ první den na pracovišti podstoupí antigenní samotest.

Po absolvování konfirmačního PCR testu:

 • Pozitivně testovaný zaměstnanec či OSVČ absolvuje dobrovolně konfirmační PCR test. Pokud bude negativní, příslušná KHS nařízenou karanténu ukončí.
Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram