Zpět na novinky
Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zorientujte se v labyrintu slevy na pojistném na sociální zabezpečení

31. května 2023

Od února 2023 můžou zaměstnavatelé vybraných skupin zaměstnanců uplatňovat slevu na pojistném na sociální zabezpečení. Sleva není poskytována automaticky, je třeba o ni žádat. Zaměstnáváte na zkrácené úvazky matky malých dětí, starší osoby nebo zdravotně postižené? Pak se nejspíš úprava týká i vás a můžete ušetřit na mzdových nákladech.

Kritéria a podmínky ovšem nejsou zrovna jednoduché. Následující článek vám pomůže se v nich zorientovat. Na konkrétních případech, které jsme doposud řešili s našimi klienty, si ukážeme, kdy na slevu (ne)máte nárok. Podle návodu krok za krokem si pak můžete o slevu rovnou požádat.

Stáhněte si náš e-book nebo zalistujte níže 

Shrnutí právní úpravy

Díky novele zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti („Zákon“) má zaměstnavatel při splnění podmínek Zákona možnost uplatnit od 1. února 2023 slevu na pojistném na sociální zabezpečení placeném zaměstnavatelem ve výši až 5 % („Sleva“). Slevu bylo poprvé možné uplatnit za únor 2023, tzn. při odvodech pojistného v březnu 2023.

Kdy může zaměstnavatel slevu na pojistném uplatnit?

Slevu můžete uplatnit za zaměstnance v pracovním poměru, se kterým je sjednána kratší pracovní doba, přičemž rozsah činí nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně. Pokud má u vás zaměstnanec více pracovních poměrů, náleží Sleva jen z jednoho z těchto zaměstnání, přičemž uvedený limit počtu hodin platí pro všechna zaměstnání dohromady, tj. hodiny se sčítají. Pokud dojde v průběhu měsíce ke změně úvazku, musí být podmínky splněny jak před změnou, tak po ní (tj. nedochází k poměrnému přepočtu či k výpočtu průměrné pracovní doby za daný měsíc).

Současně se musí jednat o zaměstnance, který splňuje některou z níže uvedených podmínek:

 • je starší 55 let (podmínka je splněna již v den dovršení věku zaměstnance);
 • pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů (podmínka věku dítěte je naposledy splněna v den, který předchází dni 10. narozenin):
  • pokud jsou u jednoho zaměstnavatele zaměstnaní oba rodiče – slevu lze uplatnit na oba zaměstnance;
  • případně lze slevu uplatnit i v případě, kdy manželka zaměstnance čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou;
  • rovněž tak není vyloučeno, aby slevu uplatnili oba rodiče, kteří mají dítě po rozvodu ve střídavé péči, splňují-li oba stanovené podmínky;
  • podmínkou uplatnění slevy není sdílení společné domácnosti s dítětem;
  • podmínka musí být splněna po celý kalendářní měsíc, tj. za měsíc, v němž dítě oslaví 10. narozeniny, již z tohoto titulu slevu čerpat nelze (podmínka se má za splněnou naposledy v den přecházející 10. narozeninám dítěte);
 • pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo pečuje o osobu blízkou bez ohledu na její věk ve stupni II (středně těžká závislost) až IV (úplná závislost);
 • se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem:
  • za dobu studia se považuje doba studia do 26 let věku studenta;
  • za dobu studia se nepovažuje studium dálkové, distanční, večerní a kombinované;
 • v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se Sleva uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci;
 • je osobou se zdravotním postižením.

Slevu je možné uplatnit i za zaměstnance mladšího 21 let, a to bez ohledu na sjednaný rozsah pracovní doby (podmínka věku je naposledy splněna v den, který předchází dni dovršení 21 let věku zaměstnance).

Podmínky pro uplatnění Slevy musí být u zaměstnance, za kterého lze Slevu uplatnit, splněny po celou dobu trvání pracovního poměru v daném kalendářním měsíci. V případě nástupu nebo výstupu během měsíce, musejí být podmínky (tj. věk, péče o dítě atp.) splněny po celou dobu daného kalendářního měsíce.

Výjimky, kdy sleva na pojistném nenáleží

Sleva však nenáleží ani při splnění výše uvedených podmínek, pokud:

 • odpracovaná doba v pracovním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání u zaměstnavatele (včetně dob, které se považují za výkon práce), překročí v kalendářním měsíci 138 hodin (pokud pracovní poměr netrvá celý měsíc, počet hodin se přiměřeně upraví); u zaměstnanců mladších 21 let se splnění této podmínky nesleduje; toto se neuplatní u osob mladších 21 let věku:
  • za odpracovanou dobu (ve smyslu § 7a odst. 3 písm. c) Zákona) se považuje doba skutečně odpracovaná a dále doby, které se podle § 348 ZP považují za výkon práce (platí např. pro DPN a karanténa, OČR, sick-days, mateřskou a rodičovskou dovolenou, řádnou dovolenou, a to jak v zákonné tak i nadzákonné výši nebo studijní volno pedagogických pracovníků)
 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy (pro rok 2023 se jedná o částku 486 Kč); toto omezení se již na osoby mladší 21 let věku uplatní, stejně jako ta následující);
 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin* ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy (tj. v roce 2023 vyšší než 463,726 Kč):
  • pro tyto účely se však nezohledňuje v úhrnu odpracovaných hodin (dle § 7a odst. 3 písm. b) Zákona) doba omluvených překážek v práci, za které zaměstnanci ze zákona nenáleží od zaměstnavatele náhrada mzdy, tj. např. sickdays (tyto jsou hrazeny zaměstnavatelem dobrovolně), OČR, dovolená nad zákonné minimum (4 týdny),
 • zaměstnanec je uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce podle zákona o zaměstnanosti;
 • pokud je v případě zaměstnance – osoby se zdravotním pojištěním zaměstnavatel uznán zaměstnavatelem na chráněném trhu práce.

Jaká je výše slevy na pojistném?

Výše Slevy za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je Sleva uplatňována. Sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Jak se dokládá nárok na slevu?

Splnění podmínek se dokládá jedním z následujících dokumentů:

Podmínka pro uplatnění slevy Dokument k doložení
vztah k dítěti
rodný list dítěte / rozhodnutí orgánu o svěření do péče nahrazující péči rodičů
péče o osobu blízkou závislou na pomoci jiné osoby potvrzení krajské pobočky Úřadu práce ne starší než 1 kalendářní měsíc + čestné prohlášení, že zaměstnanec o tuto osobu pečuje
studium
potvrzení školy o studiu
rekvalifikace
potvrzení krajské pobočky Úřadu práce
zdravotní postižení
posudkem, rozhodnutím nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení dle typu postižení

Zaměstnanec, který Vám sdělil údaje pro Slevu, má dle Zákona povinnost Vám poskytnout součinnost v dokládání skutečností uvedených výše. Zaměstnance však nelze k poskytnutí údajů pro Slevu nijak nutit.

Zaměstnanec nemá povinnost dokládat svůj věk. Zaměstnanec nedokládá ani ty skutečnosti, které Vám již doložil pro daňové nebo jiné účely. Také upozorňujeme, že rodný list dítěte se pouze předkládá k nahlédnutí a zaznamenání věku dítěte, ale zaměstnavatel jej žádným způsobem neuschovává (viz dále informace o vedení evidence).

Dobrovolnost

Sleva je založena na principu dobrovolnosti, tj. zaměstnavatel má právo nikoli povinnost slevu uplatnit. I když zaměstnavatel oznámí ČSSZ záměr slevu na konkrétního zaměstnance uplatnit, není tím zavázán ke skutečnému uplatnění slevy, i přes oznámení se může rozhodnout slevu nakonec neuplatnit.

Další specifické okolnosti

V případě tzv. souběhu funkcí, kdy jedna osoba vykonává funkci jednatele či člena statutárního orgánu zaměstnavatele a současně je u stejného zaměstnavatele v pracovním poměru, posuzuje se splnění podmínek pouze ve vztahu k pracovnímu poměru. K příjmům z titulu výkonu funkce se nepřihlíží. Nepřihlíží se ani k příjmům mimo pracovní poměr (tj. z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo ze smluv, v nichž zaměstnanec vystupuje jako OSVČ).

Rovněž bychom v této souvislosti chtěli upozornit na souběh podpory zaměstnavatele a slevy – pokud zaměstnavatel uplatní slevu na pojistném a následně žádá u příslušné správy sociálního zabezpečení refundaci poskytnuté náhrady mzdy (např. z titulu uvolnění zaměstnance k činnosti vedoucího na dětském táboře), může samozřejmě uplatňovat refundaci pouze ve výši skutečně uhrazené částky (tj. s přihlédnutím k uplatněné slevě) nikoli v celé výši.

Příklady z praxe

V praxi se při uplatňování slevy na pojistném setkáváme s případy, které nejsou jednoduché. Pracují-li vaši zaměstnanci na různě dlouhé směny nebo u vás mají více souběžných pracovních poměrů, je možné, že na slevu nedosáhnou, nebo na ni třeba na ni v jednom měsíci nárok mít budou a v jiném ne. Jak je to možné? To si vysvětlíme na několika příkladech.

Rozsah sjednaného pracovního úvazku

Vycházíme z předpokladu, že jsou splněny ostatní předpoklady a nejsou dány jiné překážky pro uplatnění slevy.

 1. Zaměstnanec má sjednanou týdenní pracovní dobu 30 hodin v pravidelných směnách, Po – 8 hod., Út – 8 hod., St – 8 hod., Čt – 6 hod.:
  V březnu 2023 odpracuje 134 hod. – sleva náleží.
  V květnu 2023 odpracuje 144 hod. – sleva nenáleží (144>138).
 2. Zaměstnanec má sjednanou týdenní pracovní dobu 30 hod. v pravidelných směnách, Po – Pá po 6 hod.:
  Sleva náleží (odpracováno 138 hodin – povolené maximum).
 3. Zaměstnanec má 2 pracovní poměry:
  Ssjednaná pracovní doba činí 20 hod. a 10 hod. – sleva náleží, ale jen z jednoho pracovního poměru; volbu provádí zaměstnavatel;
  Sjednaná pracovní doba činí 25 hod. a 6 hod. – sleva nenáleží (25+6>30);
  Sjednaná pracovní doba činí 4 hod. a 3 hod. – sleva nenáleží (4+3<8).

Úhrn vyměřovacích základů za měsíc

Vycházíme z předpokladu, že jsou splněny ostatní předpoklady a nejsou dány jiné překážky pro uplatnění slevy.

 1. Zaměstnanec má 2 pracovní poměry – sjednaná pracovní doba činí 26 hod. a 4 hod. (zaměstnání malého rozsahu). Do března zúčtováno 60 000 Kč a 3 900 Kč. Sleva náleží pouze z prvního zaměstnání, pracovní doba celkem činí 30 hod. v úhrnu ze všech zaměstnání, úhrn vyměřovacích základů činí 60 000 Kč (3 900 Kč se nezapočítává) – není vyšší než 60 486 Kč.
 2. Zaměstnanec má 2 pracovní poměry – sjednaná pracovní doba činí 26 hod. a 4 hod. (zaměstnání malého rozsahu). Do března zúčtováno 65 000 Kč a 3 900 Kč. Sleva nenáleží – pracovní doba celkem činí 30 hod. v úhrnu ze všech zaměstnání, úhrn vyměřovacích základů činí 65 000 Kč – je vyšší než 60 486 Kč.

Úhrn vyměřovacích základů za hodinu

Zaměstnanec má sjednanou týdenní pracovní dobu 30 hod. v pravidelných směnách Po – Pá po 6 hod., a sjednaný měsíční tarif 60 000 Kč:

V únoru 2023 sleva nenáleží – hodinová sazba činí 500 Kč (60 000/20/6).
V březnu 2023 sleva náleží – hodinová sazba činí 434,78 Kč – je nižší než 463,73 Kč.

Jak slevu na pojistném uplatnit?

Zorientovali jste se v tom, jak sleva na sociálním pojištění funguje a rozhodli jste se slevu uplatnit – jak postupovat? Sledujte náš návod krok za krokem.

Jak postupovat při uplatnění slevy

 • Nahlášení záměru uplatnit Slevu prostřednictvím e-podání ČSSZ „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“:
  • Za fyzickou osobu může slevu uplatnit pouze jeden zaměstnavatel, a to ten, který záměr oznámí jako první.
  • Zaměstnavatelé budou moci po svém přihlášení do ePortálu ČSSZ ověřit, zda pro konkrétní fyzickou osobu má už nějaký zaměstnavatel evidován záměr uplatňovat Slevu, a to prostřednictvím služby na ePortálu ČSSZ „Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“.
  • Náhled do evidence však má být bude z důvodu ochrany osobních údajů umožněn až po odeslání oznámení o nástupu zaměstnance.
  • Zaměstnavatel, který obdržel automatickou odpověď na své oznámení, že bylo přijato a zpracováno, může slevu za příslušného zaměstnance uplatňovat.
 • Slevu za kalendářní měsíc pak uplatníte na tiskopisu „Přehled o výši pojistného pro rok 2023“.
  • Tiskopis je upraven a doplněn o možnost uplatnit Slevu na pojistném a také o seznam osob, na které je uplatňována Sleva v daném měsíci.
  • Přehled za konkrétní měsíce je nutno podat v období od 1 do 20. dne následujícího měsíce.
  • Pozdě (tj. po 20 dni) podaný přehled nebude ze strany OSSZ akceptován a zaměstnavatel bude vyzván, aby své podání opravil, resp. podal přehled bez uplatnění slevy na pojistném.
 • Podmínku odvodu pojistného, které zbývá k odvodu po odečtení slevy, ve splatnosti pojistného zákon nestanoví. Pokud je přehled podán včas (tj do 20. dne) a pojistné odvedeno se zpožděním, sleva na pojistném byla uplatněna řádně a zaměstnavatel nárok na slevu z důvodu odvodu pojistného po splatnosti neztrácí. Z dlužného pojistného je však povinen platit za každý den prodlení penále.
 • Oznámení o ukončení záměru uplatňovat slevu:
  • Podává se v případě, kdy zaměstnanec přestal trvale (dlouhodobě) splňovat podmínky pro uplatnění slevy (např. dosáhl věku 21 let, přestal pečovat o osobu závislou na péči atp.),
  • Nepodává se, pokud pouze v daném měsíci nejsou splněny podmínky pro uplatnění slevy (např. byl překročen počet odpracovaných hodin nebo úhrn vyměřovacích základů).
  • Je možné následovně oznámit svůj záměr slevu na zaměstnance opět uplatnit, pokud zaměstnanec začne později podmínky opět splňovat.

Další povinnosti při uplatňování slevy na pojistném

S uplatněním Slevy souvisí i následující povinnosti:

 • Písemně informovat zaměstnance před prvním uplatněním Slevy o záměru jejího uplatnění, přičemž informace musí obsahovat:
  • důvod pro uplatnění Slevy;
  • upozornění na povinnosti zaměstnance související s dokládáním nároku na uplatnění slevy, tj. na povinnost:
   1. neprodleně zaměstnavateli sdělit, zda současně vykonává zaměstnání u jiného zaměstnavatele se sjednanou kratší pracovní dobou;
   2. oznámit zaměstnavateli všechny změny, které mají vliv na uplatnění Slevy, s výjimkou údajů o věku zaměstnance a věku dítěte, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, v němž tyto skutečnosti nastaly;
 • neprodleně na výzvu zaměstnavatele doložit skutečnosti potřebné pro uplatňování Slevy;
 • poučení o následcích neplnění povinností, tj. povinnost uhradit zaměstnavateli penále, které zaměstnavatel zaplatil; podmínkou této povinnosti zaměstnance je, že byl řádně informován zaměstnavatelem o uplatnění Slevy.

Dle informací ČSSZ musí zaměstnavatel informační povinnost splnit nejdříve v okamžiku, kdy došlo k oznámení záměru, a nejpozději před tím, než zaměstnavatel za tohoto zaměstnance uplatnil slevu na pojistném (tj. do doby předložení přehledu o výši pojistného příslušné OSSZ, na kterém zaměstnavatel za tohoto zaměstnance slevu na pojistném poprvé uplatnil).

 • Vést evidenci o zaměstnancích, za které uplatňujete Slevu, a to v následujícím rozsahu:
  • jméno a příjmení;
  • důvod pro uplatnění Slevy;
  • rozsah kratší pracovní doby u jednotlivých zaměstnanců v tom zaměstnání, na které je Sleva uplatňována;
  • věk dítěte podle předloženého rodného listu;
  • doklady prokazující důvod Slevy (jak je uvedeno výše, neukládá se pouze rodný list dítěte).

Nechte administrativu na nás

Připadá vám agenda kolem slevy na pojistném příliš složitá? Nevíte, jak přimět zaměstnance k součinnosti? Nechejte starosti s administrativou na nás. V rámci služeb mzdového účetnictví jsme připraveni zajistit následující:

 • Implementace Slevy u vašich stávajících zaměstnanců včetně podání příslušných oznámení záměru uplatňovat slevu příslušné ČSSZ.
 • Uplatnění Slevy u nového zaměstnance – podání „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“.
 • Příprava vzoru informačního dopisu pro zaměstnance před prvním uplatněním Slevy (k vašemu vyplnění pro konkrétní případy).
Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram