Zpět na novinky
Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nové podpory v souvislosti s opatřeními proti šíření Covid-19 | News Flash

23. ledna 2021
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Aktualizace původního článku z 11. ledna 2021

V souvislosti s novými vládními opatřeními směřujícími k zamezení šíření onemocnění Covid-19 vláda schválila kromě aktuálně platných programů (zejm. Antiviru, Covid – Nájemné II a další) nové programy podpory, a to Covid – Gastro – Uzavřené provozovny a Covid – Ubytování II.

Stáhnout článek jako PDF

COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Program pod patronátem Ministerstva průmyslu a obchodu („MPO“).

Účel:

Dotace je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Oprávněné subjekty musí splňovat všechny následující podmínky:

 • daňoví rezidenti ČR (nerezidenti musí splnit další podmínky),
 • výkon podnikatelské činnosti na základě živnostenského zákona, pokud tato činnost spadá do vybraných sektorů (viz níže Příloha); oproti původnímu návrhu není program omezen na subjekty poskytující stravovací služby;
 • výkon podnikatelské činnosti byl v důsledku přijatých krizových opatření omezen či zakázán alespoň v části období od 14. 10. 2020 do 10. 1. 2021;
 • pokles tržeb o 30 %:
  • za období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 4. čtvrtletí roku 2019,
  • v případě zahájení podnikání až po datu 1. října 2019 se porovnává období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 3. čtvrtletí roku 2020;
 • žadatel dále nesmí:
  • být podnikem v obtížích (ve smyslu evropské právní úpravy),
  • mít nedoplatky ve vztahu ke státnímu rozpočtu,
  • být nespolehlivým plátcem či osobou,
  • ukončit svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.

Výše podpory:

 • 400 Kč/den/zaměstnanec (příp. spolupracující OSVČ);
 • výše tedy bude vypočtena jako součin 400 Kč krát počet zaměstnanců (kratší úvazky se přepočítávají) a/nebo spolupracujících osob OSVČ, krát počet uznaných dní, po které bylo provozování podnikatelské činnosti omezeno (viz níže Příloha); nejvýše však do limitu Dočasného rámce (viz níže);
 • do výpočtu se nezahrnují zaměstnanci v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – Kultura, COVID – Ubytování a COVID – Sport.

Žádost:

 • žádost se podává v elektronické formě přímo v informačním Portálu AIS MPO,
 • lhůta pro podání žádostí: od 18. ledna 2021 od 9:00 hod. do 1. března 2021 do 16:00 hod,
 • součástí žádosti je čestné prohlášení o splnění podmínek; toho prohlášení obsahuje i vzdání se nároku na náhradu škody plynoucí z krizových opatření vůči státu,
 • jedná se o jednorázovou podporu.

Dočasný rámec:

Podpora spadá pod tzv. Dočasný rámec, platí pro ni tedy maximální hranice 800 tis. EUR (do které se započítávají rovněž podpory obdržené z dalších programů, např. Antivirus A+, Covid – Nájemné I a II atp.). V současnosti se vedou jednání o možném prodloužení Dočasného rámce do konce roku 2021 a o navýšení maximální hranice na dvojnásobek, tj. 1,6 mil. EUR.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Covid – Ubytování II

Pod patronátem Ministerstva pro místní rozvoj („MMR“).

Komu je podpora určena:

Otevírají se dva dotační tituly, jeden pro hromadná ubytovací zařízení a druhý pro individuální ubytovací zařízení.

Na rozdíl od první vlny programu COVID – Ubytování bude nová vlna rozšířena o podporu pro individuální ubytovací zařízení, tedy ubytování v soukromí, malé penziony, apartmány, pokoje, rekreační objekty sloužící k přechodnému ubytování turistů.

Podpora však není určena pro ubytovací služby v bytovém domě (např. tzv. Airbnb), protože tyto byty mohou být pronajaty na realitním trhu.

Přesné vymezení oprávněných subjektů poskytne Výzva.

Maximální částka podpory:

 • pro individuální ubytovací zařízení je navržena dotace ve výši 200 Kč na pokoj a den,
 • v případě zahájení činnosti až po 31. 12. 2019 bude podpora ve výši 100 Kč na pokoj a den, podmínkou však je zahájení provozu nejpozději k 1. 10. 2020,
 • žadatel nesmí ukončit činnost během tří měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodné období: 

 • stanoveno v rozsahu 78 dnů připadajících na druhou vlnu omezení (22. říjen 2020 – 22. leden 2021 – není započteno období od 3. 12. do 17. 12. 2020, kdy neplatilo žádné omezení poskytování ubytovacích služeb);
 • v případě prodloužení omezení poskytování ubytovacích služeb může dojít ke změnám v rozsahu podpory.

Příjem žádostí: 

Příjem žádostí bude zahájen po zveřejnění Výzvy ze strany MMR s tím, že se počítá s následujícími daty zveřejnění výzvy:

 • Hromadná ubytovací zařízení: od 25. 1. 2021,
 • Individuální ubytovací zařízení: od 1. 2. 2021.

Rádi vám poskytneme poradenství ohledně zmíněných podpor. Můžeme vám nabídnout odborné posouzení, zda se na vás podpora vztahuje, přípravu seznamu všech potřebných kroků a dokumentů nezbytných k účasti na podpoře, popř. vás budeme rádi v celém řízení o přiznání podpory zastupovat a ušetříme vám značné množství času a starostí, které jsou s podáváním žádostí spojeny (a to rovněž s ohledem na značné technické problémy, které systémy v posledních dnech vykazují).

Příloha (k programu COVID-Gastro-Uzavřené provozovny):

Popis Počet dní
Sportovní, zábavní, rekreační a obdobné činnosti 79
Pořádání kongresů, veletrhů, pořádání poutí a podobných tradičních akcí atd., viz usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 2020 76
Stravování (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a dále prohlídky hradů, zámků, muzeí, galerií, planetárií apod. (viz usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. 10. 2020, bod I. 4.)
74
Maloobchodní prodej (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a prodej a poskytování služeb v provozovnách (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády)
60
Prodej na tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej viz usnesení vlády č. 1103 ze dne 26. 10. 2020 48
Vzdělávací akce a prezenční zkoušky (např. autoškoly), které dostaly výjimku ve smyslu usnesení vlády č. 1376 ze dne 27. 12. 2020 bod 3. c) 42
Prodejny zbraní a střeliva
32
Provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček 27
Provozovny zabývající se zpracováním kamene a provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží 9

Pozn.: Převzato ze stránek MPO (https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-gastro-uzavrene-provozovny)

Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram