Zpět na novinky
Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nárok na dlouhodobé ošetřovné od 1. června 2018

29. června 2018
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Od 1. června 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dlouhodobé ošetřovné.

Stáhnout článek jako PDF

Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, pečující o osobu, která potřebuje poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí. Vyžaduje se, aby ošetřovaná osoba udělila pojištěnci na předepsaném tiskopise písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče, souhlas je možné také písemně odvolat.

Kdo má nárok na ošetřovné?

Pojištěnec musí být:

  1. manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,
  2. příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
  3. manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo
  4. druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

Ošetřovaná osoba

Ošetřovaná osoba je fyzická osoba, u které došlo k závažné poruše zdraví, jež si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Dále je třeba, aby zdravotní stav ošetřované osoby po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí nezbytně vyžadoval poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.

Přiznání ošetřovného

Při splnění uvedených podmínek rozhodne ošetřující lékař o vzniku potřeby dlouhodobé péče a vystaví předepsaný tiskopis Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče (dále „RPDP“), a to na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka anebo osoby určené ošetřovanou osobou.

Vyplněný I. díl RPDP ošetřující lékař zašle okresní správě sociálního zabezpečení, zbývající II. a III. díl RPDP předá ošetřující lékař v den propuštění z hospitalizace ošetřované osobě, popřípadě jejímu zákonnému zástupci, opatrovníku anebo osobě určené ošetřovanou osobou.

Nejméně jednou měsíčně ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče potvrdí pro účely výplaty dávky dlouhodobého ošetřovného trvání potřeby dlouhodobé péče na tiskopisu Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o skončení potřeby dlouhodobé péče.

Základní podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je účast na pojištění (tj. např. trvání pojištěného zaměstnání), která současně trvala alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

V případě poskytování dlouhodobé péče téže ošetřované osobě náleží dlouhodobé ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně více oprávněným, jestliže se při téže potřebě dlouhodobé péče vystřídají. Vystřídání je možné i opakovaně.

Doba poskytování a výše dávky

Doba poskytování dávky činí nejdéle 90 kalendářních dnů a začíná prvním dnem vzniku potřeby dlouhodobé péče.

Výše dlouhodobého ošetřovného činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Pojištěnci může vzniknout nárok na další dlouhodobé ošetřovné nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měl naposledy nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

Náležitosti žádosti

Žádost o dlouhodobé ošetřovné budou zaměstnanci podávat na předepsaném tiskopisu, prostřednictvím zaměstnavatele.

Pro výplatu dlouhodobého ošetřovného za určité období je třeba osvědčit trvání potřeby dlouhodobé péče, a to potvrzením ošetřujícího lékaře o trvání potřeby dlouhodobé péče nebo rozhodnutím ošetřujícího lékaře anebo orgánu nemocenského pojištění o ukončení potřeby dlouhodobé péče (na předepsaných tiskopisech).

Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram