Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Plánované daňové změny vycházející z ozdravného balíčku

9. června 2023

Důležitý termín: 1.1.2024

Týká se: Daň z nemovitých věcí

Týká se: Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Týká se: DPH

Týká se: Sociální a zdravotní zabezpečení

Vláda představila ozdravný balíček, jehož podstatnou součástí jsou i změny daňového systému. V letech 2024 a 2025 by měly díky změnám vzrůst příjmy státního rozpočtu o 147,5 mld. Kč. Změny by měly být účinné již od 1. ledna 2024, proto je první čtení v Poslanecké sněmovně plánováno ještě před sněmovními prázdninami, v červnu 2023. Níže uvádíme nejvýznamnější změny v jednotlivých oblastech.

Daň z příjmů fyzických osob

V rámci plánovaných změn by mělo dojít ke snížení hranice příjmů zdaňovaných sazbou 23 % z 4násobku průměrné mzdy na 3násobek u záloh (z 48násobku na 36násobek v případě roční mzdy). Dále dojde k omezení současných slev a odpočtů. Zcela zrušena by měla být sleva na studenta a školkovné. Změnou by měla projít i sleva na manželku, jejíž podmínkou bude sdílení společně hospodařící domácnosti a péče o dítě mladší 3 let.

Nově se zavádí podmínka osvobození v případě prodeje cenných papírů, kterou je maximální výše osvobozených příjmů ve výši 40 miliónů Kč za zdaňovací období. Osvobození by dále mělo být plně zrušeno u nepeněžních benefitů na vzdělávání, kulturu a rekreaci.

Pojistné

Zaměstnanci budou mít nově povinnost přispívat na nemocenské pojištění, čímž se zvedne odvod na sociální pojištění z 6,5 % na 7,1 %. Změny se dotknou nejen zaměstnanců, ale také OSVČ, kterým se zvedne hranice vyměřovacího základu na 55 %. Další změnou v pojištění OSVČ je postupné navýšení minimálního vyměřovacího základu z 25 % až na 40 % průměrné mzdy do roku 2026 (5 % v každém roce).

Kvůli nízkým odvodům osob pracujících na dohodu o provedení práce by mělo dojít k úpravě limitu pro odvod pojistného. Nově by maximální limit 10 000 Kč měl platit v součtu u všech zaměstnavatelů v daném měsíci. Z důvodu kontroly bude zavedena oznamovací povinnost příjmů osob pracujících na DPP. Dle prvního návrhu by měl být za odvod pojistného odpovědný sám zaměstnanec (proto by mohla vzniknout situace, kdy bude zaměstnanec povinen odvést pojistné nejen za sebe, ale také za zaměstnavatele). Jedná se o zcela nový přístup k odvodu pojistného, proto vyvstává otázka, zda nedojde v průběhu legislativního procesu k jeho úpravě.

Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Nejvýznamnější plánovanou změnou u daně z příjmů právnických osob je navýšení sazby daně z 19 % na 21 %. Změny by se měly dotknout i daňové uznatelnosti nákladů souvisejících s automobily. Zpřísnění se týká výše vstupní ceny automobilu, kterou lze maximálně považovat za daňově uznatelný náklad společnosti. Limit uznatelnosti byl stanoven ve výši 2 000 000 Kč. Naopak drobného ulehčení se dočkají automobily na elektrický pohon, které budou pořízeny v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028. Pro jejich odpis budou společnosti moci využít mimořádných odpisů.

Další zpřísnění se týká nákladů na reprezentaci. V případě darování tichého vína například svým obchodním partnerům si již společnosti nebudou moci uplatnit tento dar jako daňově uznatelný náklad. Dále novela prodlužuje dobu daňové uznatelnosti darů poskytnutých na pomoc Ukrajině.

Daň z přidané hodnoty

Změny se dotknout i oblasti DPH, kde dojde především ke změně sazeb. Nově by měly platit 2 sazby ve výši 21 % a 12 %. Do základní sazby 21 % budou nově přesunuty například nápoje (s výjimkou kohoutkové vody), kadeřnické a úklidové služby, oprava obuvi, nakládání s komunálním odpadem, noviny, palivové dřevo nebo služby autorů a umělců.

Mezi položky zdaňované 12% sazbou by měly patřit například potraviny, léky, stavební práce, dětské autosedačky nebo příležitostná hromadná autobusová doprava osob. U knih vláda navrhuje aplikovat nulovou sazbu daně.

Daň z nemovitých věcí

Jak již bylo dlouho avizováno, navýšení se dočká i daň z nemovitostí. Dle návrhu by měl být zaveden tzv. státní koeficient ve výši 1. Toto navýšení bude příjmem státního rozpočtu, nikoliv obcí, kterým tato daň dosud výhradně připadala. Dále je plánováno zavedení pravidelné valorizace pomocí tzv. inflačního koeficientu.

Jedná se zatím pouze o návrhy, které se v průběhu schvalovacího procesu mohou měnit. Vývoj budeme sledovat a informovat vás o finální podobě zákona.

Mailchimp - subscribe form sidebar
homeenteruserstagmap-markercalendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram