Jak zjistím, zda jsem považován za českého daňového rezidenta nebo nerezidenta? Proč je to důležité?

Určení daňového rezidenství je zásadní pro stanovení rozsahu daňové povinnosti v případě situací s přeshraničním prvkem. Český daňový rezident daní v České republice své celosvětové příjmy, zatímco daňový nerezident pouze příjmy ze zdroje na území České republiky. Ty jsou taxativně vyjmenované v § 22 zákona o daních z příjmů („ZDP“).

Dle ZDP je osoba českým daňových rezidentem v případě, že splňuje jednu z následujících podmínek:

Bydlištěm se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt, ve kterém má v úmyslu se trvale zdržovat. Podmínkou je, že tento byt musí být poplatníkovi kdykoliv bez jakéhokoliv omezení k dispozici. Není tedy rozhodující, zda poplatník byt vlastní nebo si ho pouze pronajímá. Byt může dokonce i sám pronajímat další osobě. Poplatník tak může byt dočasně pronajmout, například když jede na pár měsíců do zahraničí, ovšem musí mít možnost užívání bytu okamžitě obnovit. Z tohoto vyplývá, že bydlištěm není v tomto případě myšleno trvalé bydliště, neměli bychom proto tyto dva termíny zaměňovat.

Podmínka pobytu je splněna v případě, že se poplatník zdržuje na území České republiky déle než 183 dní v roce. Poplatník může buď na území ČR strávit 183 dní v kuse nebo postupně v několika obdobích. Do lhůty se započítává každý započatý den pobytu, tedy i den příjezdu a odjezdu, svátky nebo víkendy.

Výjimkou je poplatník, jenž jednu z těchto podmínek splňuje, ovšem zdržuje se na území České republiky z důvodu léčení nebo studia. Ten je považován za českého daňového nerezidenta.

Pokud je poplatník považován za daňového rezidenta i v jiné zemi, je nutné rozhodnout o jeho daňovém domicilu v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Plánuji se svým výrobkem expandovat do sousedních zemí. Ochrannou známku jsem zatím neřešila a nyní přemýšlím, zda je nutné registrovat ochrannou známku ve všech zemích, kam plánuji výrobky vyvážet, nebo mám i jinou možnost.

Ve vašem případě se rozhodně nabízí možnost využít registraci ochranné známky EU. Tento institut přináší oproti jednotlivým registracím v členských zemích EU několik zásadních výhod:

1. Ochrana v celé EU

Skrze jednu registraci získáte ochranu ve všech 27 členských státech EU.

2. Jedno přehledné řízení

Přihláška se podává elektronicky a řízení probíhá před Úřadem EU pro duševní vlastnictví. Přihlášku můžete podat v češtině, ale je nutné si vybrat pro účely řízení ještě druhý jazyk. Tím může být angličtina, němčina, francouzština, španělština či italština. Výhodou tedy je, že spolu s nutností vést řadu samostatných řízení odpadne i případná jazyková bariéra. Přihlášku lze podat také prostřednictvím advokáta, který pak celé řízení vede za vás.

3. Finanční úspora

Je pravda, že správní poplatek začínající na 850 EUR je vyšší než u registrace národní ochranné známky. Jeho konečná výše závisí na počtu tříd výrobků a služeb, pro které chcete vaše označení chránit. Nicméně s ohledem na rozsah územní ochrany a úsporu na nákladech spojených s jednotlivými národními řízeními ve vybraných členských zemích se registrace ochranné známky EU finančně v naprosté většině případů vyplatí.

Samotnému podání přihlášky by mělo předcházet správné zatřídění. Tj. vybrání těch výrobků a služeb, pro které bude přihlašované označení chráněno. Dále doporučujme provést rešerši, která ověří, zda již neexistuje stejná nebo podobná ochranná známka, jež by mohla zabránit registraci přihlašovaného označení.

Během této rešerše se může výjimečně ukázat, že cesta registrace ochranné známky EU není v daném případě vhodná. Může se to stát třeba v případě, kdy existuje např. španělská národní ochranná známka zapsaná pro stejné druhy výrobků či služeb, která může registraci ochranné známky EU zabránit. Španělská ochranná známka však v takovém případě není na překážku registraci národní ochranné známky např. v Polsku či Rakousku.Potřebujete s registrací ochranné známky pomoci? Nebo byste rádi zkonzultovali, jaké řešení ochrany vaší značky je nejvhodnější pro konkrétní situaci? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram